Maakuntakaavojen laadinta etenee vaiheittain

Kaava

Käynnistys

Kaavatyö käynnistyy hallituksen päätöksellä. Aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa määritellään tulevan maakuntakaavan sisältö, aikataulu ja osalliset. Hallituksen päätöksellä OAS asetetaan julkisesti nähtäville.

Valmistelu

Kaavaa valmistelevaan luonnosvaiheeseen kuuluu useita selvityksiä ja kaavalle hahmotellaan raamit. Vuoropuhelua käydään asiantuntijaryhmissä sekä keskeisten sidosryhmien kuten kuntien, viranomaisten ja päättäjien kanssa.

Ehdotus

Ehdotusvaiheessa kaava asetetaan lausunnoille. Lausuntojen pohjalta tarkennettu ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville hallituksen päätöksellä. Tämän jälkeen kaava viimeistellään.

Hyväksyminen

Kaavan hyväksyy maakuntavaltuusto. Hyväksymispäätöksestä tehtävät mahdolliset valitukset käsittelee Korkein hallinto-oikeus (KHO). Kaava on lainvoimainen vasta KHO:n päätöksen jälkeen.

Toteutus ja seuranta

Maakuntakaavat konkretisoituvat kuntien ja muiden viranomaisten kaavojen ja suunnitelmien myötä. Uudenmaan liiton antamilla lausunnoilla varmistetaan, että yksityiskohtaisemmat suunnitelmat ovat maakuntakaavan mukaisia. Toteutumista seurataan ja sitä edistetään muun muassa erilaisilla hankkeilla.