rss Meddelanden

Landskapsstyrelsens beslut 13.3.2017

13.03.2017

Outi Mäkelä, kuva Milla Aalto
Landskapsstyrelsen sammanträdde måndagen den 13 och gav ett utlåtande om utkastet till lagen som gäller valfriheten inom social- och hälsovården. Styrelsen godkände bemötandena som berör etapplandskapsplan 4 och beslutade att förslaget till landskapsplan för Östersundomområdet skickas på remiss. Därtill godkände styrelsen att arbetet med landskapsprogrammet för åren 2018–2021 inleds.

Mötesbeslut:

Utlåtande om utkastet till lagen om valfrihet inom social- och hälsovården

Nylands förbund anser att utvidgad valfrihet inom social- och hälsovården är en välkommen förnyelse ur kundens synvinkel. Systemet hotar ändå blir komplicerat och svårt att kontrollera. För korta övergångsperioder innebär en särskild risk på Nylands område med 1,6 miljoner invånare.

För att reformen ska kunna verkställas måste en tillräckligt lång övergångsperiod reserveras i Nyland, kräver förbundet. En oklar situation kan äventyra tjänsternas kontinuitet och patientsäkerheten.

Landskapets roll som organisatör är enligt lagutkastet stark. Å andra sidan kan landskapets möjligheter till att vara ett självstyrande område inte förverkligas om det inte förekommer ägarstyrning i förhållande till serviceproducenterna, konstateras det i utlåtandet.

I en modell med flera producenter kan målet om att integrera social- och hälsovårdstjänsterna enligt Nylands förbund äventyras. Det skulle vara viktigt att planera servicen för kunden som en större helhet och inte bara ur hälsovårdens synvinkel, påminner förbundet.

En bristfällighet är att lagutkastet inte har utarbetats ur kundens perspektiv, utan fokus ligger på att bygga upp de administrativa ramarna. Förändringen innebär också ekonomiska risker som kan leda till att kostnaderna stiger.

> Länk till förslaget (på finska)

> Utlåtandet i den form det godkändes vid mötet (pdf, på finska)

> Separat meddelande

Etapplandskapsplan 4 för Nyland: svar på anmärkningarna och godkännande av dem

Landskapsstyrelsen godkände bemötandena som har gjorts till anmärkningarna om etapplandskapsplanen. Planförslaget var framlagt till påseende i november–december 2016 då 90 anmärkningar lämnades in. Största delen av anmärkningarna gällde lösningarna för grönstruktur, vindkraft och logistik.

Styrelsen beslutade att logistikområdet i Bastukärr i Sibbo stryks från planen. Områdesreserveringarna från de tidigare landskapsplanerna gäller fortfarande på området. Nästa gång en planlösning för området kan behandlas är i Nylandsplanen 2050, vars program för deltagande och bedömning för närvarande finns till påseende.

> Länk till förslaget (på finska)

Etapplandskapsplan 2 för Nyland: Godkännande om att förslaget för Östersundomområdet sänds på remiss

Landskapsstyrelsen beslutade begära utlåtanden om förslaget till etapplandskapsplan för Östersundomområdet av myndigheter och samfund. Planförslaget revideras utifrån utlåtandena och läggs fram till påseende i augusti–september 2017. Avsikten är att planen kan godkännas av landskapsfullmäktige i december.

Två alternativa planförslag kommer att skickas på remiss. Det handlar om det så kallade norra alternativet och ett direkt alternativ. I alternativen anges olika sträckningar för tunnelbanan och olika byggnadsområden som stöder sig på dem. Konsekvenserna i förhållande till Natura 2000-programmets områden har bedömts för bägge alternativen.

> Länk till förslaget (på finska)


Landskapsprogrammet 2018–2021: inledande av programberedningen

Landskapsstyrelsen beslutade inleda arbetet med Nylands landskapsprogram 2018–2021. Landskapsprogrammet utarbetas för varje fullmäktigeperiod och ställer upp mål som styr regionutvecklingen. Avsikten är att landskapsfullmäktige kan godkänna programmet i slutet av detta år. Fullmäktige som väljs för Nylands landskap på våren 2018 tar ställning till programmet och kan vid behov göra ändringar.

> Länk till förslaget (på finska)


Ansökningsomgång för regionala innovationer och försök (AIKO) 2017

Landskapsstyrelsen beslutade att Nylands förbund inleder en ansökningsomgång för finansiering av regionala innovationer och försök (AIKO) som främjar åtgärder för förutsedd strukturomvandling. Temat för ansökningsomgången som börjar i mars är Digital hälsa och anknyter till Nylands strategi för smart specialisering och spetsområdet Hälsa och välfärd.

> Länk till förslaget (på finska)


Godkännande av Nylands förbunds bokslut 2016

Bokslutet för 2016 visar ett underskott på 175 471 euro. Budgeten gjordes upp med ett underskott på 200 000 euro. Verksamhetsintäkterna var 9 831 853 euro och kostnadsutgifterna 10 072 074 euro. Från regionutvecklingsfonden intäktsfördes 69 618 euro för landskapsreformens projekt samt för att täcka finansieringsandelen i projektet Kaato. De funktionella målen i enlighet med strategin förverkligades som planerat.

> Länk till förslaget (på finska)


Nylands förbunds personalrapport 2016 för kännedom

> Länk till förslaget (på finska)

Förbundenhet till KL Kuntahankinnat Oy:s ramavtal: It-apparatur och därtill hörande tjänster samt leasingfinansiering och hantering av livscykeln för ICT-apparatur

> Länk till förslaget (på finska)

Ändringar i Akava Nylands representanter i landskapets samarbetsgrupp

> Länk till förslaget (på finska)

Nylands förbunds förtroendevaldas deltagande i förbundets internationella verksamhet 2017

> Länk till förslaget (pä finska)

Mellanrapport av projektet Finland 100 i Nyland för kännedom

> Länk till förslaget (på finska)

Direktörsutlåtanden

> Länk till förslaget (på finska)

Direktörsbeslut

> Länk till förslaget (på finska)

Färdigställda publikationer

> Länk till förslaget (på finska)

Inkommande mötesdatum 2017 för kännedom

> Länk till förslage (på finska)

 

­­Ytterligare upplysningar:

Landskapsstyrelsens ordförande Outi Mäkelä, tfn 050 5122 877

Landskapsstyrelsens sekreterare, förvaltnings- och ekonomidirektör
Paula Autioniemi, tfn 040 737 8050

Bild: Milla Aalto

 

 


Tillbaka till rubrikerna