rss Meddelanden

Nyland behöver en tillräckligt lång övergångsperiod gällande valfriheten

13.03.2017

Sairaalassa. Kuva AL
Den planerade övergångsperioden som ska tillämpas då valfriheten inom social- och hälsovården utvidgas är för kort för ett så folkrikt landskap som Nyland, konstaterar Nylands förbund. I ett landskap med 1,6 miljoner invånare tar det mera tid att genomföra förändringen än i övriga delar av landet. Förbundet gav i dag sitt utlåtande om utkastet till lagen som gäller valfriheten.

Enligt Nylands förbund har landskapet alldeles för knappt om tid för att anpassa den offentliga serviceproduktionen så att den kan tävla med det privata utbudet av tjänster.

– Antalet anställda inom landskapets vårdcentralbolag kommer att vara ungefär 8 000 personer. Det är ett stort jobb att grunda ett bolag av den storleken. Det behövs en övergångsperiod som ger möjlighet till att utveckla verksamheten i den grad att den betjänar klienterna i marknadsläget, påminner förändringsledare Markus Sovala.

En oklar situation kan äventyra tjänsternas kontinuitet och patientsäkerheten, konstaterar förbundet i sitt utlåtande. Det är till exempel inte möjligt att i all hast ta i bruk ett patientdatasystem eller ett system som är halvfärdigt.

En välkommen förändring men svår att kontrollera

Ur kundens synvinkel är valfriheten en välkommen förnyelse. Systemet riskerar ändå bli komplicerat och svårt att hantera, konstaterar Nylands förbund i sitt utlåtande. 

I en modell med flera leverantörer finns det enligt förbundet en risk att målet om att integrera social- och hälsovårdstjänsterna äventyras. Det skulle därför vara viktigt att planera servicen för kunderna som en större helhet och inte bara ur hälsovårdens synvinkel.

Förbundet anser att landskapets roll som organisatör är tillräckligt stark enligt lagutkastet. Å andra sidan kan landskapets möjligheter till att vara ett självstyrande område inte förverkligas om det inte förekommer ägarstyrning i förhållande till serviceproducenterna, konstateras det i utlåtandet.

En bristfällighet är enligt Nylands förbund att lagutkastet inte har utarbetats ur kundens perspektiv, utan fokus ligger på att bygga upp de administrativa ramarna. I utlåtandet nämns också att förändringen innebär ekonomiska risker som kan leda till att kostnaderna stiger.


Ytterligare upplysningar:


Tillbaka till rubrikerna