Målet för etapplandskapsplan 4 är ett konkurrenskraftigt och välmående Nyland

Leppävaaran kirjasto, kuva Tuula Palaste-Eerola

Utarbetandet av etapplandskapsplan 4 för Nyland är på slutrakan. Planens mål är att stöda hållbar konkurrenskraft och välfärd i Nyland. Med val i anslutning till markanvändningen främjar man även de mål som fastställts i Nylandsprogrammet.

Etapplandskapsplan 4 är mer strategisk än de föregående planerna. Den kompletterar och reviderar de gällande landskapsplanerna vad gäller följande teman:


Med lösningarna i planen säkerställer man Nylands konkurrenskraft och näringslivets förutsättningar långt in i framtiden. I planen anvisas viktiga logistikområden på regionnivå och för logistiken viktiga tvärgående trafikförbindelser i mellersta Nyland.Därtill har man utrett potentiella vindkraftsområden av betydelse på landskapsnivå.

För att bevara naturens mångfald anvisar man i planen ett nätverk som bildas av grönområden och förbindelserna mellan dem. I planen finns också reserveringar för rekreationsområden och för kulturmiljöer av både landskaps- och riksintresse.

Utöver dessa behandlas i planen även andra aktuella frågor såsom Malms flygplats, stambanans nya stationsområden samt Ristikytö i Tusby och Palopuro i Hyvinge.

Planen omfattar hela landskapet med 26 kommuner med undantag av Östersundomområdet. För Östersundomområdet utarbetas för närvarande en egen plan. Landskapsplanen behandlas och godkänns av landskapsfullmäktige på våren 2017.


Planförslaget till fullmäktige för godkännande år 2017

Förslaget till etapplandskapsplan 4 var på remiss i början av 2016. Förslaget ändrades utifrån utlåtandena och var därefter framlagt till påseende mellan 9.11 och 9.12.2016. Det var då möjligt att framställa anmärkningar om planen.

Planförslaget färdigställs och framförs till landskapsfullmäktige för godkännande under 2017.

> Läs mer om planförslaget