Helheten grönstruktur granskas genomgående

Viherrakenne-symboli
I den fjärde etapplandskapsplanen granskar vi på ett enhetligt sätt grönstrukturen i landskapet. En fungerande och omfattande grönstruktur utgör en del av en trivsam, trygg och hälsosam levnadsmiljö och är allt mer en konkurrensfaktor för landskapet.

Med grönstruktur avses det nätverk som grönområden och grönförbindelserna mellan dem bildar. Grönstrukturen är en del av samhällsstrukturen och i grönstrukturen ingår också vattenområden, det vill säga blåstruktur.

Mål:

  • Man förbättrar utbudet av ekosystemtjänster
  • Man tryggar naturens mångfald så att det ekologiska nätverkets kärnområden är enhetliga och att förbindelserna mellan områdena bibehålls
  • Man försäkrar sig om att landskapet har ett enhetligt och tillräckligt nätverk med friluftsområden som är enkla att nå 
  • Man främjar hållbart utnyttjande av naturtillgångarna och näringsverksamheten som är beroende av dem
Lenkilla. Kuva Tuula Palaste

Planarbetet inleds med en utredning som sammanställer data. En del av utredningsarbetet görs i form av ett projekt som Miljöministeriet finansierar och som strävar efter att utveckla planläggningen på landskapsnivå. För utvärderingen av naturmiljöer och fastställandet av ekosystemtjänster använder vi nya metoder som grundar sig på geografisk information. 

I utredningsarbetet ligger tyngdpunkten på förbindelserna mellan regionerna samt på de ekosystemtjänster som grönstrukturen producerar. Sådana är till exempel mat- och träproduktion, rekreationsmöjligheter och bindningen av kol.
Vi tar i beaktande regionens särdrag, såsom den stora efterfrågan på friluftstjänster i huvudstadsregionen och kringliggande områden.