Förslaget till etapplandskapsplan 4

Ehdotusvaihe ikoni
Landskapsstyrelsen godkände förslaget till etapplandskapsplan 4 för Nyland vid sitt möte i oktober 2016. Förslaget var framlagt till påseende 9.11−9.12.2016. Planförslaget färdigställs och framförs till landskapsfullmäktige för godkännande under år 2017.

Under år 2016 begärdes utlåtanden om planförslaget av regionens kommuner och andra centrala myndigheter, organisationer och ministerier. Utifrån utlåtandena gjordes ändringar i förslaget innan det lades fram till påseende.

Bekanta dig med materialet


Obs! Google Chrome har visat ofullständiga versioner av kartorna i pdf-format. Det är säkrast att spara pdf-versionen på den egna datorn och sedan öppna den med programmet Acrobat Reader.

Plankartan är en översiktlig karta över plansituationen. Beteckningarna som upphävs i de gällande landskapsplanerna anges på en separat karta. I dokumentet Beteckningar och bestämmelser ingår alla planbeteckningar med tillhörande planeringsbestämmelser.

De viktigaste principerna för planlösningen redogörs för i planbeskrivningen. Kartbilagorna och bilagorna förtydligar och ger bakgrund till planlösningen. En inofficiell kartsammanställning åskådliggör plansituationen för alla landskapsplaner för Nyland.

Plankartan, kartan över beteckningarna som upphävs samt dokumentet Beteckningar och bestämmelser är material som ska godkännas av landskapsfullmäktige. Planbeskrivningen, kartbilagorna och bilagorna ger bakgrund åt planlösningen och godkänns inte av fullmäktige.