Bakgrundsutredningar stöder beredningen av Nylandsplanen

Kauppakeskus. Kuva Tuula Palaste

Ett flertal utredningar utarbetas som stöd för arbetet med Nylandsplanen. Vi samlar ihop och sätter ut utredningsrapporter och annat material på den här webbplatsen.

Region- och samhällsstruktur

Atlas över region- och samhällsstrukturen

Publikationen ger en temakartspresentation över landskapet Nyland. Kartornas utgångsdata kommer huvudsakligen från nationellt material som upprätthålls av miljöförvaltningen. Publikationen visar Nyland ur region- och samhällsstrukturens synvinkel; hur befolkningen, arbetsplatserna, byggnaderna, trafiken och fritidsområdena går in och förhåller sig till varandra, hur de bildar nätverk, samt var och hurdana koncentrationer de bildar.

> Karta över region- och samhällsstrukturen (pdf på finska)

Nyland-databankens material


En sammanställning om statistik och geografisk information i anslutning till region- och samhällsstrukturen jämte befolkningen finns på Nyland-databankens webbplats.

> Nyland-databanken: Område och miljö (på finska)
> Nyland-databanken: Befolkning (på finska)


Scenarier för regionalekonomin i Nyland samt befolknings- och arbetsplatsprojektioner

I utredningen presenteras alternativa utvecklingsscenarier för regionalekonomin i Nyland. På basis av scenarierna har man tagit fram olika befolknings- och
arbetsplatsprojektioner för regionerna och kommunerna som ska fungera som grund för planeringen på landskapsnivå. I samband med utredningen har man också gjort olika kalkyler över förändringarna i bostadsbyggnadsbeståndet och behovet av bostadsproduktion fram till år 2050.

> Scenarier för regionalekonomin i Nyland samt befolknings- och arbetsplatsprojektioner (pdf på finska, svenskt presentationsblad)

Pilotstudie i markanvändningsmodellen IPM


Studien granskar planeringsmodellen IPM som har utvecklats för planering i Stockholmsregionen. Med hjälp av exempel från Stockholmsregionen presenteras planeringsmodellens verksamhetsprinciper, användning och datareserver. I studien utvärderas också hur verktyget kunde tillämpas för regionplaneringen i Nyland. Arbetet har handletts och finansierats av Nylands förbund och Helsingforsregionens trafik (HRT).

> Pilotstudie i IPM-modellen, dess användning och datareserver (pdf på finska, svenskt presentationsblad)

Södra Finlands utvecklingskorridorer

På södra Finlands område förenas ett nätverk bestående av fyra viktiga utvecklingskorridorer. Samtliga korridorer ansluter till Nyland
och huvudstadsregionen och sträcker sig därifrån antingen i västlig, nordvästlig, nordostlig eller ostlig riktning. I denna utredning har följande utvecklingskorridorer granskats: Helsingfors–Åbo, Helsingfors–Tavastland–Tammerfors, Helsingfors–Lahtis–Kouvola och Helsingfors–Kotka. Utvecklingskorridorerna har granskats ur Nylands perspektiv och med beaktande av tre vardagliga nämnare: människor, företag och miljö. Arbetet har utförts som ett samarbete över landskapsgränserna i anslutning till projektet Etelä-Suomen kehityskäytäväanalyysit (Analyser av södra Finlands utvecklingskorridorer).

> Fyra korridorer – fyra profiler. Profilering av södra Finlands korridornätverk (pdf på finska 15.5 MB, svenskt presentationsblad)


Näringar och arbetsplatser


Turismfrämjande

Utredningar har gjorts om hurdana planbeteckningar och -bestämmelser de övriga förbunden i södra Finland har för främjandet av turismen och hur de har påverkat markanvändningen och -utvecklingen samt turismaktiviteterna.  Därtill har utretts vilka medel som har använts på regional nivå för att främja turismen, samt vilken koppling planläggningen på landskapsnivå har till dessa förfaringssätt.

> Metoder för att främja turismen inom planläggningen på landskapsnivå (pdf på finska, svenskt presentationsblad)


Preliminär utredning om turismens regionstruktur i Nyland

I förhandsutredningen framställdes en beskrivning av markanvändningens nuläge vad gäller turismen i Nyland. Därtill togs preliminära utvecklingsidéer fram inför det fortsatta arbetet. I arbetet presenteras på kartan det preliminära resultatet för turismens regionstruktur i Nyland, som grundar sig på befintliga geografiska data och workshoppar som hållits.

> Preliminär utredning om tursimens regionstruktur i Nyland (pdf på finska)


Handelns servicestruktur

Utredningen om handelns servicestruktur innehåller information om handelns tidigare och kommande utveckling. Utred­ningen jämför även handelns lösning i etapplandskapsplanen 2 för Nyland  med motsvarande i landskapsplanelösningarna i Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Norra Österbotten och Päijänne-Tavastland.

> Handelns servicenät i Nyland – utveckling och jämförelse (pdf på finska, svenskt presentationsblad)


Färdsätt och logistik


Södra Finlands transportkorridorer


Syftet med utredningen är att få fram grundläggande information utifrån vilken det är möjligt att fastställa i vilken ordning investeringarna i trafiken längs transportkorridorerna i södra Finland ska förverkligas, både med tanke på arbetsmarknadens funktionalitet och landskapsöverskridande och internationella förbindelser. I utredningen jämförs vilken inverkan olika trafikprojekt har på tillgängligheten och regionalekonomin. Arbetet har gjorts som en del av projektet Etelä-Suomen kehityskäytäväanalyysit (Analyser av södra Finlands utvecklingskorridorer).

> Jämförelse av södra Finlands transportkorridorer utifrån regionalekonomin (pdf på finska, svenskt presentationsblad)

Logistiken längs södra Finlands transportkorridorer

I utredningen har södra Finlands transportkorridorer prioriterats och profilerats utgående från godstrafiken och logistiken. I utredningen granskades följande transportkorridorer med beaktande av godstrafiken: Hangö–Hyvinge–Borgå, Helsingfors–Kotka, Helsingfors–Lahtis–Kouvola, Helsingfors–Björneborg, Helsingfors–Tammerfors och Helsingfors–Åbo. Därtill undersöktes förbindelserna till S:t Petersburg och Tallinn. En skild granskning gjordes också av transportkorridoren Åbo–Helsingfors–Vaalimaa (E18) / Vainikkala. Arbetet har gjorts som en del av projektet Etelä-Suomen kehityskäytäväanalyysit (Analyser av södra Finlands utvecklingskorridorer).

> Utredning av logistiken längs södra Finlands transportkorridorer (pdf på finska 11.1 MB, svenskt presentationsblad)


Energi och klimat


Ett kolneutralt Nyland 2050

Nyland har som målsättning att vara ett kolneutralt landskap senast år 2050. I denna färdplan presenteras åtgärder som ska bidra till att uppnå landskapets mål. De åtgärder som föreslås för att minska på utsläppet berör energieffektivitet, energiproduktion och trafik.

> Färdplan för ett kolneutralt Nyland 2050 (pdf på finska, svenskt presentationsblad)