Uppföljningen visar om landskapsplanerna förverkligats

Toimisto, kuva Anni Levonen

Med hjälp av uppföljning får vi information om hur de mål som Nylands förbund har ställt i sina landskapsplaner har uppnåtts.

Informationen samlas in genom observation av planeringen i regionen, förändringar i verksamhetsmiljön samt främjandet och förverkligandet av landskapsplanernas mål.

Uppföljningen stöder förutom planläggningen på landskapsnivå också förbundets strategiska planering: uppföljningen tjänar sakkunniga som håller på med myndighetsarbete eller planering samtidigt som den hjälper ledningen att bilda en helhetsuppfattning. Även kommunerna har nytta av regionens gemensamma uppföljningsuppgifter.

Uppföljningen är kontinuerlig och det finns ett klart behov för den: informationsmängden ökar hela tiden, omvärlden förändras i allt snabbare takt och beroendeförhållanden mellan olika aktörer ökar. 

Geografisk data som verktyg vid uppföljningen

kompassiFör att kunna reagera på förändringar och se helheter förutsätts att man hittar sådan information som är relevant och att man gör en omfattande bedömning av den.

Uppföljningssystemet för landskapsplanerna består av en informationstjänst som baserar sig på geografisk data. Informationstjänsten är ändamålsenlig för regionplaneringen eftersom den gör det möjligt att studera platser på kartan.

Vi utvecklar fortfarande indikatorerna för uppföljning samt datainnehållet utifrån den respons som tagits emot. Likaså utvecklar vi även den datatekniska hanteringen av systemet.