Utlåtanden styr planeringen i regionen så att den följer planen

Sillalla, kuva Anni Levonen

Förbundets utlåtanden om planläggningen i Nyland samt om övrig planering styr regionens utveckling så att den är i linje med de mål som ställts upp för landskapsplanerna.

Av ett utlåtande framgår tydligt om planen är i enlighet med de godkända och redan gällande landskapsplanerna. Det framgår också vilka ändringar som eventuellt bör göras i planen.

Utlåtanden ges i huvudsak om kommunernas planer men också om planer, strategier, program och utredningar som utarbetats av andra myndigheter och som landskapsplanen på något sätt kan inverka på. Förbundets sakkunniga och ledning svarar på en begäran om utlåtande.

Remisskedet föregås ofta av myndighetssamråd eller projektgrupper där man redan i ett tidigt skede kan ta upp principerna för landskapsplanen.