Landskapsplanerna utarbetas etappvis

Kaava

Inledning

Planarbete påbörjas med styrelsens beslut. Allra först utarbetas ett program för deltagande och bedömning (PDB). I programmet fastställs den kommande landskapsplanens innehåll, tidtabell och intressenter. Programmet för deltagande och bedömning godkänns av styrelsen och läggs fram till påseende.

Beredning

I utkastskedet görs många utredningar och konturerna till planen dras upp. Man för dialog med sakkunniggrupperna och de mest centrala intressegrupperna såsom kommuner, myndigheter och beslutsfattare.

Förslag

I förslagsfasen sänds planen på remiss. Det gör ändringar i planen på basis av utlåtandena och styrelsen beslutar att lägga fram förslaget till påseende. Efter att förslaget varit framlagt färdigställs planen.

Godkännande

Planen godkänns av landskapsfullmäktige. Besvär anförs över fullmäktiges beslut om godkännande behandlas av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Planen vinner laga kraft efter att HFD har fattat sitt beslut.

Genomförande och uppföljning

Landskapsplanerna förverkligas genom kommunernas och andra myndigheters planläggning och övriga planer.  Nylands förbund ger utlåtanden för att försäkra att de mer detaljerade planerna stämmer överens med landskapsplanen. Förverkligandet av planerna följs upp och främjas bland annat med olika projekt.