Digital reform inom industrin

Digitalising-industry

Nya lösningar utvecklas för en fungerande urban vardag genom att kombinera stadsutveckling, nya teknologier, medborgaraktivitet och servicedesign.

Innovations- och forskningsarbete utförs inom samhälls- och trafikplaneringen och i form av regionala utvecklingsprojekt och i samarbete med många olika branscher.
Inom helheten är det möjligt att till exempel:

  • utveckla pilotprojekt med olika lösningar som hänför sig till digitalisering
  • stöda utbytet av kunskap och erfarenheter organisationer emellan
  • introducera och informera om digitaliseringens möjligheter också för mindre företag
  • utnyttja sensor- och givarteknologi i lösningar som hänför sig till sakernas internet
  • utnyttja robotteknikens utveckling för att förnya produktionsteknologin och servicesektorn
  • samarbete på internationell nivå med föregångare inom digitaliseringen

Helheten samordnas av två projekt:

TUDI – Digital reform inom industrin

digiteollisuus
Heikki Lahtinen / TUDI, Mika Sarén / IotLab

Techvilla Oy:s projekt TUDI – Teollisuuden digitaalinen uusiutuminen (på svenska Digital reform inom industrin) bildar ett nätverk av branschens högskolor, forskningsinstitutioner, företag och andra intressegrupper. Nätverket främjar användningen av digitala lösningar inom industrin. Det stöder också pilotprojekt som gagnar företag inom teknologiindustrin samt aktörer som producerar nya digitala lösningar. Syftet med samarbetet är också att bilda projektkonsortier som anknyter till temat samt att bilda nätverk både på internationell och nationell nivå. Efter att koordinationsprojektet har avslutats fortsätter arbetet i form av ett forum för digital reform.

Mer information om projektet: Heikki Lahtinen

IoTLab – Sakernas internet och samarbete

RFID Lab Finland ry:s projekt IoTLab – Asioiden internet ja yhteistyö (på svenska Sakernas internet och samarbete) anslutet teknologiföretag, högskolor, forksningsinstitut och företagsacceleratorer. Samarbetet genomförs i samband med workshoppar, förevisningar, kliniker och seminarier. Projektet ger upphov till försöksprojekt och teman för projekt. Därtill delar man med sig av data i så kallade case-banker och demorum. Syftet är ytterligare att bilda internationella nätverk och finna projektpartner till fortsatta projekt.

Mer information om projektet: Mika Sarén