Miljö – samarbete över kommungränserna

Unikot
Förändringarna i miljön och konsekvenserna av människans påverkan på miljön följer inte kommungränserna. Vi tar hänsyn till olika miljöaspekter när vi planerar användningen av landskapets områden eller när vi i övrigt utvecklar Nyland.

Miljöns tillstånd är förhållandevis bra i Nyland, trots att regionen är i stark utveckling och befolkningstätheten är den högsta i landet. Kvaliteten på livsmiljön är dock i fara på områden som ligger i anslutning till växande tätorter.

Det behövs nya lösningar på globala utmaningar, såsom klimatförändringen och utarmningen av naturens mångfald. Likaså behövs det lösningar på vissa speciella problempunkter i Nyland, såsom buller.

Målsättningar inskrivna i Nylandsprogrammet

Strategiska mål och aktuella åtgärder finns inskrivna i Nylandsprogrammet. Vi genomför dem i samarbete: genom egna projekt och genom projekt som finansieras av andra. Dessutom bevakar vi landskapets intressen gentemot staten och EU.

> Nylandsprogrammet

I landskapsplanen fastställs principerna för övergripande områdesanvändning

Många markanvändningsfrågor som har att göra med miljöns tillstånd styrs genom planläggning på landskapsnivå. Genom planlösningar jobbar vi för att det i den mer detaljerade planläggningen är möjligt att skapa en hälsosam och trygg livsmiljö.  

I landskapsplanen anvisas till exempel placeringen av områden för samhällsservice samt granskas viktiga områdeshelheter med tanke på naturens mångfald och rekreation, så kallade grönstrukturer.

> Regionplanering

I etapplandskapsplan 1 för Nyland behandlades bland annat områdesreserveringar för stenmaterialförsörjning och ett nytt tema som togs upp var enhetliga skogsområden i Nyland. Centrala utgångspunkter för etapplandskapsplan 2 för Nyland var däremot målen om att förenhetliga samhällsstrukturen och stävja växthusgasutsläppen, som båda ingår i de riksomfattande målen för områdesreserveringen.

Etapplandskapsplan 4 bereds som bäst

För närvarande utarbetas etapplandskapsplan 4 för Nyland. I planen granskas grönstrukturen ur ett enhetligt perspektiv som omfattar hela landskapet. Målet är bland annat att förbättra utbudet av ekosystemtjänster, trygga naturens mångfald och nätverket av grönområden samt främja en hållbar användning av naturtillgångar. Planarbetet går ut på att testa nya metoder för att bedöma landskapets grönstruktur med hjälp av geografisk information. På sidan Utredningar kan man bekanta sig närmare med alla separata utredningar som uppkommit i samband med planarbetet, och annat datamaterial som ansluter sig till den nyländska grönstrukturen.

I rapporten om Nylands grönstruktur 2013-2014 redogörs för de separata utredningar som gjorts i samband med planarbetet 2013 och 2014 samt övrigt material som berör Nylands grönstruktur. Bekanta dig också med rapporten om grönstrukturens utvecklingsbild som har utarbetats i samband med det fortsatta arbetet med plan 4.

I etapplandskapsplan 4 för Nyland behandlas också vindkraftsområden på landskapsnivå i Nyland. Med hjälp av planen strävar vi efter att främja och styra utbyggnaden av vindkraft. Målet är att anvisa havs- och landområden av betydelse på landskapsnivå som lämpar sig för vindkraftsproduktion. Målet är ytterligare att göra det möjligt att planera vindkraftsproduktion på lokal nivå.

Den geografiska information som gäller miljön och som har samlats in i samband med planarbetets utredningar finns på Nylands förbunds nerladdningstjänst  Lataamo. I rapporten om Nylands havs- och kustområden hittar man olika kartor över landskapets havs- och kustområden.

Miljöprojekt

Nylands förbund medfinansierar och genomför flera miljöprojekt. Här är ett axplock av några projekt:

Projektet Landskapets grönstruktur och ekosystemtjänster med nya metoder testade lämpligheten hos nya metoder för regionplaneringen på landskapsnivå. Målet var att gestalta den nyländska grönstrukturens målbild för landskapsplanen 4. Projektet genomfördes i samarbete med Finlands miljöcentral, Helsingfors universitet, områdets kommuner och övriga intressentgrupper.

> Slutrapport om Landskapets grönstruktur och ekosystemtjänster med nya metoder

VATTNEN-projektet för Södra Finland tar fasta på användningen av vattentillgångarna och skyddet av vattenmiljön ur olika synvinklar, till exempel med tanke på grundvatten, dagvatten och avfallsvatten i glesbygden.

Nätverket ViherKARA utgör en del av forskningsnätverket för utvecklandet av stadsstrukturen (KARA) och har i syfte att främja kommunikationen och informationsutbytet mellan planerare och forskare vad gäller stadsregionernas gröna infrastruktur och obebyggda områden.

Målet med projektet NOSTRA (2012–2014), det vill säga Network of Straits, var att dela med sig av god praxis från kustområdena för att bevara biodiversiteten och slå vakt om värdefulla naturobjekt. Från Finska vikens område deltog Nyland från Finland och Harju från Estland.

I LAKU-projektet (2011) har man tagit fram kriterier för värdefulla naturmiljöer i Nyland. Slutrapporten på finska:

> Luonnonympäristöjen arvottamisen kriteeristö Uudellemaalle (LAKU)

Inom ramen för energirådgivningsprojektet utvecklas energirådgivningstjänster för landskapets invånare.

Vår gemensamma miljö

Ett kolneutralt Nyland senast år 2050 är ett gemensamt överenskommet mål på landskapsnivå. Rapporten Vägkarta presenterar åtgärder, som hjälper till att uppnå målet.

Vi gör klimatsamarbete tillsammans med HRM, Nylands NTM-central, Mellersta Nylands miljöcentral och HINKU-kommunerna i Västra Nyland.

Kommunernas utsläpp av växthusgaser har kartlagts i syfte att bromsa klimatförändringen. Bekanta dig med raportten (på finska):

> Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt 1990-2012

Välke-samarbetsgruppen har grundats i Nyland för att stärka miljöansvaret. Nylands förbund medverkar i gruppen.

> Osaamispankki (på finska)

Grupper för hantering av översvämningsrisker gör upp planer för hantering av översvämningsrisker i Helsingfors-Esbo och i Lovisaregionen. Planerna presenteras till jord- och skogsbruksministeriet. Nylands förbund fungerar som ordförande för dessa grupper.

> Grupper (på finska)

Nylands NTM-central är en viktig samarbetspartner och en sammanställare av regional miljöinformation.

> Nylands NTM-central

Kommunernas miljöexperter samlas några gånger om året under Nylands förbunds ledning för att diskutera aktuella miljöfrågor. Kommunerna har mycket lokal kunskap och myndighetsställning i många miljöfrågor.

> Nylands kommuner

Nylands förbund är stödjande medlem i Föreningen Nylands friluftsområden. Föreningen köper och arrenderar samt upprätthåller natursköna områden som är lämpliga för frilufts- och rekreationsbruk och som är fritt tillgängliga för alla. Föreningen håller till i anslutning till vår byrå.

> Föreningen Nylands friluftsområden