rss Tiedotteet

Maakuntahallituksen päätökset 13.3.2017

13.3.2017

Outi Mäkelä, kuva Milla Aalto
Maakuntahallitus kokoontui maanantaina 13. maaliskuuta ja antoi Uudenmaan liiton lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapautta koskevasta lakiluonnoksesta. Hallitus hyväksyi neljännen vaihemaakuntakaavan vastineet sekä Östersundomin alueen vaihemaakuntakaavan ehdotuksen lausuntokierrokselle. Lisäksi käynnistettiin vuosia 2018–2021 koskevan maakuntaohjelman valmistelu.

Kokouspäätökset:

Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

Uudenmaan liitto pitää sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauden laajentamista asiakkaan näkökulmasta tervetulleena uudistuksena. Järjestelmästä uhkaa kuitenkin tulla monimutkainen ja vaikeasti hallittava. Liian lyhyet ja tulkinnanvaraiset siirtymäajat ovat erityinen riski 1,6 miljoonan asukkaan Uudellamaalla.

Uudistuksen läpivientiin tulee Uudellamaalla varata riittävän pitkä siirtymäaika, liitto vaatii. Epäselvä tilanne voi jopa vaarantaa palvelujen jatkuvuuden ja potilasturvallisuuden.

Maakunnan rooli järjestäjänä on lakiluonnoksessa sinänsä vahva. Toisaalta maakunnan mahdollisuus itsehallintonsa toteuttamiseen ei onnistu, jos todellista omistajaohjausta ei synny suhteessa palveluntuottajiin.

Uudenmaan liiton mukaan tavoite sote-palvelujen integroinnista saattaa monituottajamallissa vaarantua. Olisikin tärkeää suunnitella asiakkaan palvelut laajempana kokonaisuutena, eikä ainoastaan terveydenhuollon näkökulmasta, liitto muistuttaa.

Yleisenä puutteena on, että lakiluonnosta ei ole laadittu asiakkaan näkökulmasta, vaan se keskittyy hallinnollisten puitteiden rakentamiseen. Uudistukseen sisältyy myös taloudellisia riskejä, jotka saattavat johtaa kustannusten kasvuun.

> Linkki esitykseen

> Annettu lausunto kokouksessa hyväksytyssä muodossa (pdf)

> Erillinen tiedote


Uudenmaan neljäs vaihemaakuntakaava: muistutuksiin laaditut vastineet ja niiden hyväksyminen

Maakuntahallitus hyväksyi neljännen vaihemaauntakaavan ehdotuksesta saatuihin muistutuksiin laaditut vastineet. Kaavaehdotus oli nähtävillä marras–joulukuussa 2016, jolloin siitä saatiin 90 muistutusta. Suurin osa muistutuksista koski viherrakenteen, tuulivoiman ja logistiikan ratkaisuja. Hallituksen on tarkoitus hyväksyä kaavaehdotus huhtikuun kokouksessa ja ehdottaa kaavan hyväksymistä toukokuussa kokoontuvalle maakuntavaltuustolle.

Kaavasta päätettiin poistaa Sipoossa sijaitseva Bastukärrin logistiikka-alue. Alueella jäävät voimaan aiempien maakuntakaavojen varaukset. Seuraava mahdollisuus alueen uudeksi maakuntakaavaratkaisuksi on valmisteilla olevassa Uusimaa-kaavassa 2050, josta on parhaillaan nähtävillä osallisuus- ja arviointisuunnitelma.

> Linkki esitykseen


Uudenmaan toinen vaihemaakuntakaava: Östersundomin alueen ehdotuksen hyväksyminen lausunnolle

Maakuntahallitus päätti pyytää Östersundomin aluetta koskevasta vaihemaakuntakaavaehdotuksesta lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä. Lausuntojen pohjalta viimeistelty kaavaehdotus tulee julkisesti nähtäville elo–syyskuussa 2017. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi kaava on tarkoitus saada joulukuussa.

Lausunnoille lähetetään kaksi vaihtoehtoista kaavaehdotusta, joista käytetään nimiä Pohjoinen ja Suora vaihtoehto. Vaihtoehdoissa on erilaiset metrolinjaukset sekä niihin tukeutuvat rakentamisalueet. Molemmista vaihtoehdoista on tehty vaikutusarvioinnit suhteessa Natura 2000-ohjelman alueisiin.

> Linkki esitykseen


Maakuntaohjelma 2018–2021: valmistelun käynnistäminen

Maakuntahallitus päätti käynnistää Uudenmaan maakuntaohjelman 2018–2021 valmistelun. Valtuustokausittain laadittavassa maakuntaohjelmassa asetetaan tavoitteet, jotka ohjaavat aluekehitystehtäviä. Tarkoitus on, että maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntaohjelman tämän vuoden lopulla. Keväällä 2018 valittava Uudenmaan maakunnan valtuusto ottaa kantaa ohjelmaan ja voi halutessaan muuttaa sitä.

> Linkki esitykseen


Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) teemahaku 2017

Maakuntahallitus päätti, että Uudenmaan liitto avaa Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) rahoitushaun ennakoidun rakennemuutoksen toimiin. Maaliskuun aikana käynnistyvän haun teema on Digitaalinen terveys ja se koskee Uudenmaan älykkään erikoistumisen kärkiteemaa ”Terveys ja hyvinvointi”.

> Linkki esitykseen


Uudenmaan liiton tilinpäätöksen 2016 hyväksyminen

Vuoden 2016 tilinpäätös on 175 471 euroa alijäämäinen. Talousarvio laadittiin 200 000 euroa alijäämäisenä. Toimintatuotot olivat 9 831 853 euroa ja toimintakulut 10 072 074 euroa. Aluekehitysrahastosta tuloutettiin yhteensä 69 618 euroa maakuntauudistusta koskevaan projektin sekä Kaato-hankkeen rahoitusosuuden kattamiseksi. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti.

> Linkki esitykseen


Uudenmaan liiton henkilöstöraportti 2016 tiedoksi

> Linkki esitykseen

Sitoutuminen KL Kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksiin: It-laitteet ja niihin liittyvät palvelut sekä Ict-laitteiden leasingrahoitus ja elinkaarenhallinta

> Linkki esitykseen

Akava Uusimaan jäsenmuutokset maakunnan yhteistyöryhmässä

> Linkki esitykseen

Uudenmaan liiton luottamushenkilöiden osallistuminen kansainväliseen toimintaan vuonna 2017

> Linkki esitykseen

Suomi 100 Uudellamaalla -projektin väliraportti tiedoksi

> Linkki esitykseen

Johtajien antamat lausunnot

> Linkki esitykseen

Johtajien päätökset

> Linkki esitykseen

Valmistuneita julkaisuja

> Linkki esitykseen

Kokousaikataulu 2017 tiedoksi

> Linkki esitykseen

 

­­--

> Kokousasiakirjat

 

Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelä, puh. 050 5122 877

Maakuntahallituksen sihteeri, hallinto- ja talousjohtaja Paula Autioniemi,
puh. 040 737 8050

Kuva puheenjohtaja Outi Mäkelästä: Milla AaltoPalaa otsikoihin