Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Nylands mål för regeringsprogrammet för riksdagsvalperioden 2023–2027

Den bärande tanken i Nylands mål för regeringsprogrammet är att bygga framtiden så att hela Finland har framgång. När man stärker Nylands verksamhetsförutsättningar genererar man samtidigt tillväxt och välfärd i hela landet. För detta ändamål behöver Nyland mer resurser från staten under valperioden 2023–2027.

Vi har berett Nylands mål för regeringsprogrammet tillsammans med regionens kommuner och andra viktiga aktörer. Målen baserar sig på Nylandsprogrammet samt på nyländska särdrag i kommunalekonomin och välfärdsområdena.

Landskapsstyrelsen godkände målen för regeringsprogrammet i oktober 2022. Diskussionen om målen fortsätter bland annat med Helsingfors och Nylands riksdagsledamöter.

Nylands mål för regeringsprogrammet omfattar fyra helheter:

Mot ett klimatneutralt Finland – Nylands målår är 2030

 • Energiövergången påskyndas och Finlands energisäkerhet och oberoende av energi höjs, i första hand genom produktionsformer för förnybar energi som inte baserar sig på förbränning och genom att beakta naturens mångfald.
 • Man påskyndar målen att minska utsläppen från trafiken samt skapar förutsättningar för intelligent trafik samt för att avstå från fossila bränslen i trafiken.
 • Cirkulär ekonomi ska bli en ny tillväxtriktning för Finland.

Framtida tillväxt i Finland med hjälp av Nyland

 • Den finländska regionalpolitiken genererar en hållbar tillväxt.
 • Nationell forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI) stärks – Nylands utgifter för FoU-verksamhet har höjts till fem procent av landskapets BNP fram till år 2030.
 • Man satsar på markanvändning, mobilitet och logistik i de områden där man får den största nyttan.
 • Huvudstadsregionens och Nylands säkerhet, säkerhetsarbete samt beredskap förstärks.

Nylands sysselsättningsgrad höjs till 80 procent

 • Antalet nybörjarplatser inom utbildningen ökas i de områden och inom de branscher och nivåer där det finns det största, växande behovet utifrån befolkningsstrukturen.
 • Man främjar de internationella experternas och företagens förutsättningar att etablera och förbinda sig till Nyland.
 • Man satsar på invandrares sysselsättning som en nationell resurs.
 • Man satsar på att höja Nylands sysselsättningsgrad som en nationell specialfråga.

Kommunernas finansieringsgrund tryggas i växande regioner utifrån deras särskilda behov

 • Nya incitament stöder kommunernas hållbara tillväxt på eget initiativ – en reform av statsandelar och utjämningsmekanismer.
 • Man tryggar välfärdsområdenas tjänster genom att precisera kriterierna för finansieringen.

Bekanta dig närmare med målen för regeringsprogrammet:

Du kan ladda ner Pdf-filen genom att klicka på ”Download” uppe i hörnet till vänster. Om du har en mobil apparat, öppna först filen till helskärmsläge genom att klicka på ”Fullscreen” i mitten. 

Målen för regeringsprogrammet baserar sig på Nylands särdrag

Över en tredjedel av finländarna bor i Nyland, och landskapet står för cirka 40 procent av hela landets bruttonationalprodukt. Hälften av Finlands forsknings- och utvecklingsverksamhet sker i Nyland.

Befolkningens höga utbildnings- och kompetensnivå, högskolorna på toppnivå samt det exportdrivna näringslivet garanterar att Nyland har goda förutsättningar att generera tillväxt i hela landet.

De globala kriserna, den världspolitiska situationen och den allt hårdare internationella konkurrensen om investeringar och experter är hot under kommande valperiod.

Sidan uppdaterad senast: 4.1.2023