Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku

Maakuntahallituksen ja sen alaisen viranhaltijan päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain mukaisesti kirjallisen oikaisuvaatimuksen, jos päätös on muutoksenhakukelpoinen. Oikaisuvaatimus tehdään maakuntahallitukselle.

Maakuntavaltuuston ja maakunnan yhteistyöryhmän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta. Luottamuselintemme päätöksistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen asianosainen tai kuntalainen sekä Uudenmaan kunta.

Uudenmaan liiton tekemään hankepäätökseen saa hallintolain mukaan vaatia oikaisua asianosainen eli rahoituksen hakija. Oikaisuvaatimus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hanke- ja tukiasioita koskevaan päätökseen tehdään sähköisesti EURA2021-järjestelmässä.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman EAKR-rahoituspäätökset on tehnyt maakuntajohtaja osana viranhaltijapäätöksiä. Näistä oikaisuvaatimus osoitetaan Uudenmaan maakuntahallitukselle.

Kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa päätös on mahdollista viedä markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tätä ohjaa laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ja kunnallisvalitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tieto päätöksestä katsotaan saaduksi, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville Uudenmaan liiton verkkosivuille. Asianosaiselle lähetetään tieto päätöksestä pöytäkirjanotteella, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjaus tai valitusosoitus.

Sivu päivitetty viimeksi: 27.4.2022