Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Den som är missnöjd med ett beslut av landskapsstyrelsen eller av en underlydande tjänsteinnehavare kan skriftligen lämna in en begäran om omprövning enligt kommunallagen, om ändring kan sökas i beslutet. Begäran om omprövning ska lämnas in till landskapsstyrelsen.

I ett beslut av landskapsfullmäktige och landskapets samarbetsgrupp ska ändring sökas genom att anföra kommunalbesvär hos förvaltningsdomstolen. En begäran om omprövning av beslut av våra organ kan göras av en part eller kommunmedlem samt av en nyländsk kommun.

Enligt förvaltningslagen får en part, dvs. den som söker finansiering, begära omprövning av ett projektbeslut som fattats av Nylands förbund. En begäran om omprövning av ett beslut som gäller projekt- och stödärenden i Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program ska göras elektroniskt i EURA2021-systemet.

Beslut om ERUF-finansiering inom strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 fattades av landskapsdirektören som en del av tjänsteinnehavarbeslut. Av dessa beslut riktas en begäran om omprövning till Nylands landskapsstyrelse.

När det gäller upphandlingar som överskrider det nationella tröskelvärdet är det möjligt att föra beslutet till marknadsdomstolen för behandling. Detta styrs av lagen om offentlig upphandling och koncession.

En begäran om omprövning ska lämnas in inom 14 dagar och ett kommunalbesvär inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Delfåendet av beslutet anses ha skett när protokollet har framlagts till påseende på Nylands förbunds webbplats. Parten ska underrättas om beslutet med ett utdrag ur protokollet som omfattar en anvisning om begäran om omprövning eller besvärsanvisning.

Sidan uppdaterad senast: 27.4.2022