Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Merimaisema ja kallioita Suomenlinnasta, kaukana haaleana Helsingin keskustaa.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on varauduttava Uudellamaalla

Ilmastonmuutoksen suorat ja epäsuorat vaikutukset tulevat aiheuttamaan merkittäviä muutoksia Uudenmaan toimintaympäristössä. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tarkoittaa varautumista näihin muutoksiin ja toimintaa kielteisten vaikutusten ehkäisemiseksi. Ilmastonmuutoksen edetessä sopeutumisesta tulee yhä kiinteämpi osa maakuntien liittojen ilmasto- ja ennakointityötä.

Ilmastonmuutos vaikuttaa maakuntaamme suoraan, välillisesti ja erilaisten kansainvälisten heijastevaikutusten kautta. Monilla toimialoilla keskeisempiä ovat välilliset vaikutukset, jotka liittyvät esimerkiksi kansainvälisten toimitusketjujen häiriintymiseen.

Eri elinkeinot ja alueet altistuvat eri tavoin sää- ja ilmastoriskeille. Kun ilmastonmuutoksen alueelliset riskit ja niiden luonne tunnetaan, voidaan paremmin kohdentaa sopeutumistoimia ja siten lieventää ilmastonmuutoksesta aiheutuvia haittoja entistä tehokkaammin. Muutos voi tuoda mukanaan myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kohti ilmastokestävää Uuttamaata

Visiona ilmastokestävä Uusimaa -hanke (VILKKU) vahvistaa Uudenmaan kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen. Uudenmaan liiton ja Helsingin yliopiston yhteisessä hankkeessa valmistuu tilannekuva Uudenmaan haavoittuvuudesta, altistumisesta ja keskeisistä riskeistä ja näiden vastuutahoista vuoden 2024 aikana.

Tilannekuvan ja Uudenmaan liiton ennakointityön tulevaisuustyöpajojen tuloksien pohjalta laaditaan alueellinen sopeutumissuunnitelma vuonna 2025. Hankkeessa tarkastellaan myös ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä alueen elinkeinoelämän näkökulmasta.  

Uudenmaan sopeutumistyön päämäärät

Yhteinen ymmärrys vaikutuksista

Uudenmaan sopeutumistyössä rakennetaan yhteinen käsitys suorista ja epäsuorista vaikutuksista sekä heijastevaikutuksista. Erityisesti keskitytään epäsuoriin vaikutuksiin ja heijastevaikutuksiin. Vaikutuksia ja niiden heijastumista Uudenmaan alueelle ja toimintakenttään avataan laajasti.

Alueellisten riskien ja haavoittuvuuden arviointi

Sopeutumistyössä tarkastellaan ilmastonmuutoksen alueellisia riskejä ja haavoittuvuutta. Riskitekijöitä avataan ja luokitellaan. Lisätään myös ymmärrystä ilmastonmuutoksen vaikutusmekanismeista ja riskien kohdentumisesta.

Vaikutusten kytkeminen osaksi laajempaa ennakointia

Tunnistetut ilmastonmuutoksen vaikutukset sidotaan osaksi Uudenmaan ennakointityötä. Ennakointityön kautta sopeutumistarkastelussa huomioidaan myös muut tulevaisuuden ajurit ja megatrendit.

Kansallinen sopeutumissuunnitelma on alueellisen työn pohjana 

Ilmastonmuutoksen vaikutusketjujen haastava ennakointi alkaa kansalliselta tasolta. Uudenmaan sopeutumistyö linkitetään vahvasti kansallisen sopeutumissuunnitelman laadintaan.  

Alueellisen sopeutumissuunnitelman laadinnassa nojataan kansallisiin arviointeihin ja hankkeiden tuloksiin. Alueellista työtä linkitetään Uudenmaan liiton ennakointityöhön ja haetaan sitä kautta keinoja tuoda muutoksen vaikutuksia ymmärrettävämmiksi.

Sopeutumistyö vaatii laajaa yhteistyötä 

Sopeutumistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä valtioneuvoston, kuntien, yrityskentän ja muiden alueellisten toimijoiden sekä toisten maakuntien kanssa.

Kunnilla on suuri vastuu sopeutumisen suhteen. Kestävillä, ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioivilla kaavoitusratkaisuilla luodaan edellytykset ilmastonkestäville yhdyskuntarakenteelle. Keskeistä on myös poikkeusoloihin varautuminen.

Maakuntien liitoissa sopeutumistarve huomioidaan ennakointityössä, maakuntakaavoituksessa ja siihen liittyvissä tehtävissä. Ohjaamme myös hankerahoitusta sopeutumistyön tueksi.

Ylimaakunnallista yhteistyötä tarvitaan muun muassa valuma-aluekohtaisiin tarkasteluihin. Yhteistyöllä voidaan myös säästää resursseja, kun luonnonoloiltaan ja toimintaympäristöltään yhtenevien alueiden riskiarviointeja laaditaan yhdessä.

ELY-keskukset hallinnoivat monia ilmastonmuutokselle altistuvia prosesseja, kuten tulvansuojelua ja rakennetun ympäristön muuta kehittämistä. Myös aluehallintavirastojen toiminnassa riskien hallinta on keskeistä.

Euroopan yhteinen haaste

Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkialla Euroopassa, mutta vaikutukset eivät ole samoja kaikilla alueilla. Ilmastossa havaitut muutokset vaikuttavat laajasti ekosysteemeihin, talouden eri aloihin sekä ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin Euroopassa.

Logoja: VIsiona ilmastonkestävä Uusimaa, Uudenmaan liitto, Helsingin yliopisto, Euroopan unionin osarahoittama.

Sivu päivitetty viimeksi: 28.3.2024