Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Ihmisiä kokoustilassa pöytien ääressä.

Rakennamme tulevaisuutta yhteistyössä ja alueen etua valvoen

Yhteistyö on avaintekijä, jotta työmme maakunnan kehittäjänä tuottaa tuloksia. Alueellinen edunvalvonta tukee sitä. Yhteistyö ja edunvalvonta linkittyvät myös vahvasti toisiinsa niin tavoitteiden kuin keinovalikoimankin puolesta.

Edunvalvontatyömme tavoitteena on, että Uudellamaalla on hyvä elää ja työskennellä nyt ja tulevaisuudessa. Pyrimme vaikuttamaan päätöksentekoon niin, että eri viranomaisten ja yhteisöjen tekemät ratkaisut ovat Uudenmaan kannalta mahdollisimman myönteisiä. Teemme yhteistyötä ja valvomme uusimaalaisten etua niin kansallisella, alueellisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Kuntayhteistyön skaala on laaja

Kuntayhteistyö on meille kuntayhtymänä luonnollisesti tärkeää. Jäsenkuntien ohjaus toimintaamme tulee luottamushenkilöhallinnon ja johdollamme kuukausittain pidettävien kuntajohtajakokousten myötä. Sovitamme kuntien erilaisia tavoitteita yhteen koko maakunnan parhaaksi.

Maakunnan näkemystä ja asiantuntemusta suunnittelutyöhön tuovat liiton koolle kutsumat, pysyvät teemakohtaiset asiantuntijaryhmät, joissa valmistelemme yhdessä kuntien ja muiden tahojen asiantuntijoiden kanssa maakuntakaavoitusta, alueellista kehittämistä sekä erilaisia hankkeita, lausuntoja ja esityksiä.

Kuntien suunnittelijoiden kanssa olemme aktivoituneet myös yhteiseen edunvalvontaan. Tästä hyvänä esimerkkinä on aluesuunnittelun asiantuntijoiden vaikuttaminen maankäyttö- ja rakentamislain uudistukseen. Yhteisiä kantoja on hiottu viikoittaisissa Teamsin välityksellä pidetyissä kaavakahviloissa.

Aluehallinnossa viemme viestiä kunta- ja seututoimijoilta valtion suuntaan.

Alueen toimijat mukana kehittämistyössä ja edunvalvonnassa

Oman alueemme toimijat monilta eri sektoreilta ovat tärkeitä kumppaneitamme arjen työssä. Maakunnan kehittämistyössä ovat mukana kuntien lisäksi esimerkiksi

Helsingin ja Uudenmaan vaalipiireistä valitut kansanedustajat ajavat maakunnan etua yhteisenä neuvottelukuntana. Vaalikaudella 2023–2027 edustajia on yhteensä 60, mikä on yli neljännes koko eduskunnasta. Neuvottelukunnan uusi puheenjohtajisto valitaan, kunhan eduskunnan työ pääsee vauhtiin. Viime kaudella puheenjohtajana toimi helsinkiläinen Sari Multala (kok.).

Neuvottelukunnan valmistelutyö hoidetaan Uudenmaan liitossa.  

Maakuntien yhteistoiminta tuo vaikuttavuutta

Suomen 18 maakuntien liittoa tekevät yhteistyötä. Maakuntajohtajat kokoontuvat kuukausittain keskustelemaan maakuntien yhteisistä kehittämiskysymyksistä. Tärkeimmistä edunvalvonnan asioista laaditaan kannanottoja, jotka tuovat maakuntien yhteisen äänen kuuluville.

Etelä-Suomelle yhteisissä asioissa ajamme alueen etua yhdessä naapurimaakuntiemme kanssa Etelä-Suomen neuvottelukuntana. Neuvottelukunta koostuu maakuntahallitusten puheenjohtajistoista, maakuntajohtajista sekä maakuntien liittojen nimeämistä kansanedustajista. Mukana ovat Uusimaa, Varsinais-Suomi, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala.

Kansainvälisyys on menestyksen mahdollistaja

Kansainvälisyys on Uudenmaan vahvuus ja menestyksen mahdollistaja. Yhteistyö painottuu Itämeren alueelle ja Eurooppaan. Vaihdamme kokemuksia muiden Euroopan metropolialueiden kanssa, olemme aktiivisia yhteisten EU-hankkeiden rakentamisessa ja osallistumme yhteistyöjärjestöjen toimintaan.

Lisäksi Uudellamaalla on kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia muutamien vastaavien kansainvälisten alueiden kanssa, joista viimeisin on Viron Harjun alueen kanssa vuoden 2022 lopussa allekirjoitettu aiesopimus.

Uudenmaan liiton hallinnoima, lukuisten kumppanien yhteinen Helsinki EU Office Brysselissä on tärkeä edunvalvonnan kanava EU:n suuntaan sekä eurooppalaisten rahoituslähteiden asiantuntija. Toimiston johtaja on Eero Venäläinen.

Itämeren alueen yhteistyöfoorumit ja eurooppalaiset edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestöt ovat avainasemassa kansainvälisessä toiminnassamme. Järjestöissä vaikutamme yhdessä EU:n koheesiopolitiikkaan, liikennepolitiikkaan ja hankerahoitukseen.

Baltic Sea States Subregional Co-operation kokoaa Itämeren alueet yhteistyöhön. Jäsenalueet ratkovat yhdessä koheesiopolitiikan, merenkulun, energia- ja ilmastoasioiden, nuorisoasioiden, pohjoisen ulottuvuuden, liikenteen ja kulttuurin kysymyksiä. Tavoitteena on puhdas Itämeri ja alueen korkea elintaso. EU:n Itämeri-strategian toteuttaminen ja siihen vaikuttaminen on keskeistä.

BSSSC:ssä on jäsenalueita kaikista Itämeren alueen valtioista sekä Norjasta. Jäseniä on 162, mukaan lukien kaikki suomalaiset maakunnat. Suomea foorumin hallituksessa edustavat Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen ja Varsinais-Suomen maakuntajohtaja Kari Häkämies. Saksan Brandenburg on puheenjohtaja-alue vuosina 2022–2023.

Conference of Peripheral Maritime Regions valvoo rannikkoalueiden etua. Keskeisiä toimialoja ovat merenkulun ja muun liikenteen kysymykset, energiapolitiikka, kalastusasiat, tutkimustoiminta sekä aluekehitys. Järjestöllä on huomattava asiantuntemus ja vahva asema jäsentensä edunvalvojana.

CPMR:n jäseninä on noin 160 aluetta Euroopan 28 maasta. Suomalaisia jäseniä Uudenmaan lisäksi ovat Päijät-Häme, Kymenlaakso, Varsinais-Suomi, Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa.

Uudenmaan liitto toimii aktiivisesti järjestön Itämerikomissiossa. Maakuntavaltuuston jäsen Otto Meri on Itämerikomission hallituksen jäsen. Maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Markkula toimii Itämerikomission energia- ja ilmastotyöryhmän puheenjohtajana.

Uudenmaan liitto on jäsenenä monissa kansainvälisissä järjestöissä ja verkostoissa. Niissä saamme arvokasta tietoa ja oppeja, joita voimme hyödyntää Uudenmaan kehittämisessä ja edunvalvonnassa. Vastavuoroisesti jaamme Uudellamaalla kehitettyjä innovatiivisia hanketuloksia hyödynnettäväksi muilla Euroopan alueilla.

Scandria Alliance -verkosto vahvistaa Skandinavian ja Välimeren välistä TEN-T-ydinverkkokäytävää eurooppalaisena liikenne- ja aluekehitysakselina. Maakuntajohtaja Ossi Savolainen toimii yhtenä verkoston varapuheenjohtajana.

Euroopan metropolialueiden verkosto METREX (The Network of European Metropolitan Regions and Areas) on metropolialueisiin liittyvien asioiden asiantuntijaverkosto, johon kuuluu noin 50 suurkaupunkia ja metropolialuetta. Keskustelemme ja vaihdamme kokemuksia kaupunkisuunnittelusta ja aluekehittämisestä. Vaikutamme myös Euroopan metropolihallintojen verkostossa (EMA, European Metropolitan Authorities).

Teemme tiivistä yhteistyötä neljän pohjoiseurooppalaisen metropolialueen kanssa ”Big Five”-verkostossa. Siihen kuuluvat Uudenmaan lisäksi Kööpenhaminan alue, Tukholman alue, Hampurin ja Amsterdamin alue. Yhteistyö painottaa kokemustenvaihtoa ja kehittämistoimenpiteitä innovaatioiden, tutkimuksen ja aluekehittämisen osalta. Tavoitteena on jakaa, kehittää ja hyödyntää kestävän kehityksen mukaisia uusia ratkaisuja.

Brysselissä toimivaan ERRIN-verkostoon kuluu lähes sata tutkimuksesta ja innovaatioista kiinnostunutta aluetta. ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) edistää jäsenalueidensa osallistumista EU-hankkeisiin ja tarjoaa tietoa EU:n tutkimus- ja innovaatioasioista.

Lentokenttäalueiden Airport Regions Conference, ARC -verkostoon kuuluu noin 30 eurooppalaista kaupunki- ja alueviranomaista. ARC:n tavoitteena on edistää lentokenttäalueiden kehitystä ja torjua kenttien aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia.

Pohjoismainen saaristoyhteistyö on yhteistyötä Tukholman, Uppsalan, Sörmlannin ja Östergötalannin läänien saaristoalueiden, Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnan sekä Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueellisten viranomaisten välillä. Toiminta koostuu pääosin rajat ylittävien hankkeiden ja tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta.

Pohjoismaiden tieteknillisen liiton (PTL) verkostossa ovat edustettuina pohjoismaiden liikennealan viranomaisia valtio- ja kuntasektorilta sekä konsulttitoimistoista. Uudenmaan liitto on jäsenenä strategisen suunnittelun sekä kaupunkiliikenteen jaostoissa. Verkostossa vaihdetaan kokemuksia pohjoismaisista liikenne- ja kaupunkisuunnittelun aiheista ja järjestetään kansallisia ja kansainvälisiä teemaseminaareja.

Lisätietoja maakunnan yhteistyöryhmän toiminnasta:

Ulla-Mari Karhu

Suunnittelupäällikkö

+358 44 353 3017

Maakunnan yhteistyöryhmä ja ryhmän sihteeristö, hyvinvointi- ja maahanmuuttoasiat, maaseudun kehittäminen

Lisätietoja kuntajohtajakokouksista:

Tero Suursalmi

Lakimies

+358 50 569 3391

Lakiasiat, sopimuksenhallinta, riskienhallinta

Lisätietoja kansanedustajien neuvottelukunnasta:

Inka Kanerva

Viestintäjohtaja

+358 40 541 8308

Uudenmaan liiton viestinnän johtaminen, maakuntaparlamentti, alueen kansanedustajien neuvottelukunta

Lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta:

Janne Tamminen

Erityisasiantuntija

+358 50 558 6303

Kansainväliset verkostot, Uudenmaan vaalien valmistelutoimikunta

Palvelee myös ruotsiksi

Sivu päivitetty viimeksi: 4.4.2023