Gå till innehåll
Sök

Vi bygger framtiden tillsammans och bevakar regionens intressen

Samarbete är en nyckelfaktor för att vårt arbete som en utvecklare av Nyland ska ge resultat. Regional intressebevakning stöder det. Samarbete och intressebevakning är starkt sammankopplade, både vad beträffar mål och metoder.

Det viktiga målet med intressebevakningen är att Nyland redan i dag och också i framtiden ska vara en bra plats att arbeta och bo på. Vi försöker inverka på beslutsfattandet så att de beslut som fattas av olika myndigheter och samfund har så positiv inverkan på Nyland som möjligt. Vi samarbetar och bevakar nylänningarnas intressen på nationell, regional och internationell nivå.

Kommunsamarbete i bred skala

Samarbete med kommunerna är naturligtvis viktigt för oss som samkommun. Medlemskommunerna styr vår verksamhet genom förvaltning med förtroendevalda och kommundirektörernas möten, vilka ordnas under vår ledning varje månad. Vi sammanjämkar kommunernas olika mål till en helhet som gagnar hela landskapet.

Landskapets expertis och syn förmedlas i planeringsarbetet i form av bestående sakkunniggrupper för olika teman som förbundet kallar samman. I grupperna bereder vi tillsammans med kommunala och andra sakkunniga planläggningen på landskapsnivå, regionala utvecklingsåtgärder samt olika projekt, utlåtanden och förslag.

Vi har också blivit aktivare med en gemensam intressebevakning med kommunala planerare. Ett bra exempel på detta är fallet då regionplaneringens sakkunniga inverkade på reformen av markanvändnings- och bygglagen. Gemensamma ståndpunkter har finslipats på plancaféer via Teams som har ordnats varje vecka.

Inom regionförvaltningen för vi budskapet från kommunala och regionala aktörer till staten.

Regionens aktörer deltar i utvecklingsarbete och intressebevakning

Regionens aktörer från många olika sektorer är våra viktiga partner i det vardagliga arbetet. I landskapets utvecklingsarbete deltar utöver kommunerna bland annat

Riksdagsledamöterna från Helsingfors och Nylands valkrets har en gemensam delegation där de driver landskapets intresse. Under denna mandatperiod finns det 58 ledamöter, vilket innebär en dryg fjärdedel av hela riksdagen. Sari Multala (Saml.) från Helsingfors är delegationens ordförande. Beredningen görs av Nylands förbund. 

Landskapens samarbete ger genomslagskraft

De 18 landskapsförbunden i Finland gör samarbete. Landskapsdirektörerna sammanträder varje månad för att diskutera utvecklingsfrågor som är gemensamma för landskapen. Ståndpunkter ges om de intressebevakningsärenden som upplevs som viktiga och som gör landskapens gemensamma röst hörd.

I frågor som är gemensamma i södra Finland driver vi regionens intresse tillsammans med de närmaste grannlandskapen.

Internationell prägel möjliggör framgång

Nylands styrka är dess internationella syn- och tillvägagångssätt, något som möjliggör framgång. Vi utbyter erfarenheter med övriga europeiska metropolområden, vi är aktiva med att bygga upp gemensamma EU-projekt och vi deltar i samarbetsorganisationers verksamhet.

Nylands förbund är administratören för Helsinki EU Office, en för många kompanjoner gemensam byrå i Bryssel. Byrån är en viktig kanal i EU-sammanhang och sakkunnig i europeiska finansieringskällor. Byrån leds av Eero Venäläinen.

Vi samarbetar främst inom Östersjöområdet och Europa. Samarbetsforum i anslutning till Östersjön, och intressebevaknings- och samarbetsorganisationer i Europa har en nyckelställning i vår internationella verksamhet.  Vi utövar påverkansarbete i samråd med olika slags organisationer i kohesionspolitik, trafikpolitik och projektfinansiering.

Baltic Sea States Subregional Co-operation för samman Östersjöregionens aktörer till samarbete.  Medlemsregionerna löser tillsammans frågor i anslutning till kohesionspolitik, sjöfart, energi och klimat, unga människor, den nordliga dimensionen, trafik och kultur. Målet är en rent Östersjön och en hög levnadsstandard på området. Det är viktigt att genomföra EU:s Östersjöstrategi och att påverka den.

BSSSC har medlemsregioner från alla nationer i Östersjöområdet och från Norge. Antalet medlemmar är 162 med alla finländska landskap medräknade. Finland representeras i styrelsen av Nylands landskapsdirektör Ossi Savolainen och Egentliga Finlands landskapsdirektör Kari Häkämies. Under åren 2022–2023 är ordföranderegionen Brandenburg i Tyskland.

Conference of Peripheral Maritime Regions ser till kustområdenas bästa. Viktiga verksamhetsområden är frågor med anknytning till sjöfart och trafik, energipolitik, fiske, forskningsverksamhet samt regional utveckling. Organisationen besitter en stor expertis och har en stark ställning som intressebevakare för sina medlemsregioner.

Ungefär 160 områden från 28 europeiska områden ingår som medlemmar i CPMR. Finland representeras utöver Nyland även av Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Egentliga Finland, Österbotten och Norra Österbotten.

Nylands förbund verkar aktivt i organisationens Östersjökommission. Landskapsstyrelsens medlem Otto Meri är ersättare i styrelsen, medan landskapsstyrelsens ordförande Markku Markkula är ordförande för Östersjökommissionens arbetsgrupp för klimat och miljö.

Nylands förbund är medlem i många internationella organisationer och nätverk. På så sätt får vi värdefull lärdom, det vill säga information och kunskap som vi kan utnyttja i landskapsutveckling och intressebevakning. I ömsesidighetens namn delar vi med oss av nyländska innovativa projektresultat att utnyttjas av andra europeiska regioner.

Nätverket för Europas metropolområden METREX (The Network of European Metropolitan Regions and Areas) har sakkunniga från ca 50 storstäder och regioner. Vi diskuterar och utbyter erfarenheter av stadsplanering och regionutveckling. Vi är även aktiva i nätverket för myndigheter i Europas metropolområden (EMA, European Metropolitan Authorities).

Vi idkar nära samarbete med fyra nordeuropeiska metropolområden inom  ”Big Five”-nätverket. Till nätverket hör utöver vårt landskap Danmarks huvudstadsregion (Köpenhamn), Stockholms län, Hamburg och Nordholland (Amsterdams huvudstadsregion). Samarbetet fokuserar på ett utbyte av erfarenheter och utvecklingsåtgärder i fråga om innovationer, forskning och regionalutveckling. Målet är att dela, utveckla och utnyttja nya lösningar som följer hållbar utveckling.

I ERRIN-nätverket som är baserat i Bryssel ingår inemot 100 regioner intresserade av forskning och innovationer. ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) främjar sina medlemsregioners deltagande i EU-projekt och erbjuder information om EU:s forskning och innovationsverksamhet.

Till nätverket för flygplatsregioner Airport Regions Conference, ARC  hör ca 30 europeiska myndigheter i städer och regioner. ARC:s mål är att främja flygplatsregionernas utveckling och avvärja de av flygplatserna orsakade skadliga miljöpåverkningarna

Nordiska skärgårdssamarbetet är ett gränsregionalt myndighetssamarbete som omfattar skärgårdsregionerna i Stockholms, Uppsala, Sörmlands och Östergötlands län, landskapens Egentliga Finland och Nyland regionala myndigheter, landskapen Kymmenedalen och Åland. Verksamheten går främst ut på att planera och genomföra gränsöverskridande projekt och evenemang.

Nordiskt Vägforum (NVF) omfattar representanter för statliga och kommunala myndigheter inom trafiksektorn och för konsultbyråer inom samma bransch. Nylands förbund ingår som medlem i den strategiska planeringen och i avdelningar som arbetar med frågor kring stadstrafik. Nätverket utbyter erfarenheter kring aktuella frågor i nordisk trafik- och stadsplanering, och ordnar såväl nationella som internationella temaseminarier.

Upplysningar om landskapets samarbetsgrupp:

Ulla-Mari Karhu

Planeringschef

+358 44 353 3017

Landskapets samarbetsgrupp och gruppens sekretariat, välfärds- och invandringsfrågor, landsbygdsutveckling

Upplysningar om kommundirektörsmöte:

Tero Suursalmi

Jurist

+358 50 569 3391

Juridiska ärenden och avtalsadministration, riskhantering

Upplysningar om samarbetsdelegationen för riksdagsledamöterna:

Inka Kanerva

Kommunikationsdirektör

+358 40 541 8308

Förestår förbundets kommunikation, Landskapsparlamentet, delegationen för riksdagsledamöterna från regionen

Upplysningar om internationell verksamhet:

Janne Tamminen

Sakkunnig

+358 50 558 6303

Internationella nätverk, Nylands valberedningskommitté

Betjänar också på svenska

Sidan uppdaterad senast: 3.5.2022