Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

Hiilitalli on monipuolinen kohtaamispaikka kestävän tulevaisuuden tekijöille

Teksti: "Kuukauden ilmastokasvo" ja kasvokuva haastatellusta henkilöstä.

Jenni Kurki-Suonio työskentelee kestävämmän tulevaisuuden rakentajana Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Hän toimii projektipäällikkönä Carbon Busters -hankkeessa, jonka myötä on perustettu kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen hillinnän oppimis- ja projektiympäristö Hiilitalli.

Myyrmäen kampuksella sijaitsevassa Hiilitallissa on tarkoitus kehittää konkreettisia ratkaisuja, kasvattaa jokaisen metropolialaisen kestävän kehityksen osaamista ja myös kehittää korkeakoulun omaa kestävyyttä. Se tarjoaa yhteistyöalustan opiskelijoille, yrityksille ja tutkijoille.

Hiilitalli tarjoaa yhteistyöalustan opiskelijoille, yrityksille ja tutkijoille.

Miten olet päätynyt nykyiseen tehtävääsi?

Olen valmistunut Metropoliasta 12 vuotta sitten. Opintojen ja ulkomaan työskentelyn jälkeen opiskelin kestävyystieteitä LUT-yliopistossa ja valmistuin diplomi-insinööriksi. Valmistuttuani mietin, mikä olisi paras paikka vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen. Niinpä olin yhteydessä Metropoliaan ja siitä aukesi tämä mahdollisuus kehittää kestävämpää tulevaisuutta korkeakoulussa.

Lähdimme kehittämään Hiilitallia syksyllä 2021. Oppimis- ja projektiympäristön toiminta aloitettiin virallisesti Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamalla Carbon Busters -hankkeella. Carbon Busters -hankkeen toiminta alkoi vuosi sitten, ja hanke päättyy tämän vuoden lopulla. Hiilitallin toiminta kuitenkin jatkuu Metropoliassa kasvaen ja edelleen kehittyen.

Metropolian vahvuus ja valttikortti on uuden oppiminen, oivaltaminen ja innovointi konkreettisen tekemisen, projektien ja yhteistyön kautta. Yhteistyöalustat Metropoliassa, kuten Hiilitalli, ovat oiva mahdollisuus tällaiseen oppimis- ja projektitoimintaan. Näissä osaaminen kehittyy ja yhteistyö tiivistyy, minkä myötä aukeaa mahdollisuus uuden oppimiselle ja innovoinnille!

Millaista työtä teet ilmaston hyväksi?

Ilmastonmuutoksen hillintä ja hiilineutraaliuden saavuttaminen vaativat uudenlaisia tapoja toimia ja ajatella. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi vaaditaan myös uuden teknologian hyödyntämistä. Työssäni pohdin, mitä tarvitaan kestävän systeemisen muutoksen tekemiseen ja miten voimme yhdessä toimia kestävästi ja olla hiilineutraali yhteiskunta ja toimija.

Työssäni kartoitan ja kehitän uusia tapoja oppia uutta, kehittää ja oivaltaa. Lisäksi kartoitan, miten voimme konkreettisesti edistää kestävyys- ja ilmastotoimia yrityksissä, yhteiskunnassa ja korkeakoulussa. Meillä on paljon tutkimustietoa ja ratkaisukeinoja ilmastonmuutoksen hillintään, mutta nyt sanat ja lupaukset sekä tavoitteet on muutettava teoiksi. Tarvitsemme rohkeutta tehdä ja toteuttaa asioita eri tavalla. Lisäksi yhteistyötä on edistettävä, sillä yhteistyössä on erityistä voimaa vihreän siirtymän muutosmatkalla.

Tarvitsemme rohkeutta tehdä ja toteuttaa asioita eri tavalla.

Mikä on Hiilitalli?

Hiilitalli on avoin oppimis- ja projektiympäristö, joka fyysisesti sijaitsee Myyrmäen kampuksella Vantaalla. Hiilitalli valmistui syksyllä 2023, ja avajaisia vietettiin tammikuussa 2024. Halusimme luoda ympäristön ja tilan, jossa voi kohdata muita samanmielisiä, keskustella kestävyyshaasteista sekä etsiä ja kehittää ratkaisuja yhdessä.

Yhteistyöllä lisäämme osaamista hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Hiilitalli on innovaatioekosysteemi, joka kasvaa, kehittyy ja laajenee yksi hanke ja projekti kerrallaan. Innovaatioekosysteemi on yhteistyöverkosto, jossa eri toimijat pyrkivät etsimään ja kehittämään uusia innovaatioita ja ratkaisuja vihreän siirtymän haasteisiin. Yhteistyöllä lisäämme osaamista hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Hiilitallin kautta tavoitteenamme on nostaa ja lisätä tietotasoa ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen haasteista: ymmärrystä lisäämällä ja osaamista kehittämällä voidaan vaikuttaa kestävään systeemiseen muutokseen ja kehittää yhdessä ilmastoratkaisuja.

Teemme yritysten kanssa muun muassa erilaisia projekteja. Yhteistyöllä ja yhdessä tekemällä voimme kehittää yritysten toimintatapoja, osaamista, tuotteita, palveluita ja innovaatioita. Projektityöskentelyn avulla osaaminen yrityksissä lisääntyy ja vahvistuu, kun yhdessä ratkomme konkreettisia haasteita ja ongelmia.

Hiilitallin innovaatioekosysteemi tarjoaa yrityksille asiantuntijuutta ja osaamista sekä tukea kestävän kehityksen muutosmatkalla. Carbon Busters -hankkeessa mukana ovat myös tutkimuslaitokset Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Ilmatieteen laitos, joiden asiantuntijuutta ja tutkimustuloksia sekä kaupallistamisen kynnyksellä olevia teknologioita innovoinnissa hyödynnetään. Projektien kautta opiskelijat pääsevät myös oppimaan asioita, joita ei välttämättä vielä opeteta koulussa.

Mikä Hiilitallissa on juuri nyt ajankohtaista?

Jo viime syksynä käynnistyi kaikille avoin luento- ja keskustelusarja Studia Hiilitalli yhdessä Carbon Busters -hankkeen osatoteuttajien VTT:n ja Ilmatieteen laitoksen kanssa.

Lisäksi tarkoituksenamme on edelleen kehittää ja tiivistää yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa sekä kasvattaa ilmastoverkostoa. Yhdessä tekemällä on mahdollista nostaa kaikkien mukana olevien tietotasoa ja osaamista.

Etsimme nyt syksylle 2024 yhteistyöyrityksiä, jotka haluavat kehittää omaa toimintaansa, innovoida, tutkia sekä kehittää uusia tuotteita ja palveluita.

Carbon Busters -hanke päättyy tämän vuoden lopussa. Mietimme tämän vuoden aikana myös uusia yhteistyömahdollisuuksia, hankeavauksia ja -kumppanuuksia sekä miten Hiilitallin toimintaa edelleen kehitetään ja jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen.

Millaista yhteistyötä olette toteuttaneet? Millaisia projekteja etsitte?

Hiilitallissa tehdään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja se on osa Metropolian puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymää. Tarkoituksenamme on kehittää ja laajentaa Hiilitallin innovaatioekosysteemiä sekä saada toimijoita laajemmin mukaan.

Tällä hetkellä ajankohtaisia teemoja ovat muun muassa hiilensidonta, resurssitehokkuuden edistäminen, uusien energiaratkaisujen kehittäminen ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen. Hiilitallissa toteutetuissa projekteissa on tutkittu ja kartoitettu mahdollisuuksia kehittää uusia tuotteita ja palveluita esimerkiksi rakennusteollisuuden purkujätteitä ja ekologisia komposiittimateriaaleja hyödyntäen. Tutkimme myös meriaaltoenergiaa, kartoitamme lähiruokatuotannon potentiaalia, leväteknologiaa sekä hiilidioksidin sitomista.

Yritysten kanssa pyrimme toteuttamaan konkreettisia ratkaisuja ja kehittämään yrityksen toimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Tavoitteena on lisätä innovointia sekä testaus- ja kehitystoimintaa, jotta saamme konkreettisia asioita toteutettua ja kehitettyä. Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii nyt käytännön toimia sekä uusien toimintatapojen ja teknologioiden soveltamista yritysten ja yhteiskunnan toiminnoissa.

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii nyt käytännön toimia sekä uusien toimintatapojen ja teknologioiden soveltamista.

Yhteistyöprojektit ovat maksuttomia yrityksille. Projekteissa pääasiallisena työvoimana ovat Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijat. Parhaassa tapauksessa projekteissa syntyy uusia innovaatioita. Myös tulevaisuuden tekijät ja työnantajat kohtaavat toisensa.

Millaisia terveisiä sinulla on ilmastotyön parissa työskenteleville uusimaalaisille?

Meillä Hiilitallissa ja koko Metropoliassa on todella hienot fasiliteetit ja tilat tutkia, kehittää ja innovoida lähes mitä tahansa. Meiltä valmistuvat myös ne tulevaisuuden vihreän siirtymän osaajat! Metropolian tavoitteena on, että jokainen metropolialainen ja Metropoliasta valmistuva omaa oleelliset kestävän kehityksen tiedot ja taidot.

Meihin voi rohkeasti olla yhteydessä, niin mietitään, miten voimme yhdessä lähteä kehittämään kestävämpää tulevaisuutta ja ilmastonmuutoksen hillintään vaadittavaa osaamista.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Jenni Kurki-Suonio on jäänyt opintovapaalle, mutta Hiilitallin tiimin tavoittaa osoitteesta hiilitalli@metropolia.fi.

Avainsanat:

Ilmasto