Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat vaativat vuoropuhelua hankintayksiköiden ja yritysten välillä

Osana Uudenmaan yrittäjyysaluevuotta kehitetään kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen suunnitteluprosessia. Prosessia pilotoidaan nykyistä markkina- ja asiakaslähtöisemmäksi ja enemmän innovaatioita suosivaksi. Laurea-ammattikorkeakoulu on haastatellut julkisen sektorin hankintavastaavia heidän arjen työstään.

Järjestimme aiemmin toukokuussa julkisen sektorin toimijoille suunnatun webinaarin, jossa palvelumuotoilija Raija Kaljunen Laurea-ammattikorkeakoulusta esitteli haastattelututkimuksen tuloksia. Kesäkuussa pidimme toisen, yrityksille suunnatun tilaisuuden samojen haastattelutulosten pohjalta, mutta hiukan eri kulmalla. Yrittäjälle, eli myyjälle, asiakasymmärrys on erittäin arvokasta – myös silloin, kun asiakas on julkishallinnon organisaatio.

Hankintavastaavilla ja pk-yrityksillä on yhteinen intressi edistää asiakaslähtöisyyttä jo julkisten hankintojen suunnitteluvaiheessa. Pk-yrityksen näkökulmasta julkiset hankinnat voivat tuntua vierailta, eikä yrittäjä välttämättä tiedä, mistä kilpailutuksia voi seurata tai miten tarjous kannattaa laatia. Moni yritys saattaa kokea julkishallinnon kaukaisena ja jopa piittaamattomana.

Julkisen sektorin hankintavastaavien haastattelutuloksista käy kuitenkin ilmi, että he toivovat enemmän suoria yhteydenottoja yrityksiltä.

Yhteydenpito on yhteinen intressi

Julkisen sektorin hankintayksiköille voi markkinoida tuotteita ja palveluja samalla tavalla kuin muillekin asiakkaille. Silloin yritys voi saada tietoa tulevista hankinnoista ja kehittää palveluitaan sekä tuotteitaan oikeaan suuntaan.

Hankintalain mukaan pienhankintoja ei tarvitse kilpailuttaa, mutta usein pienemmissäkin hankinnoissa hankintayksiköt tekevät jonkinasteista vertailua. Vertailu tehdään esimerkiksi lähettämällä sähköpostia muutamalle tunnetulle palveluntarjoajalle.

– Moni yrittäjä kysyy, miten oma yritys ja sen tuotteen tai palvelun voi tehdä julkisille toimijoille niin tunnetuksi, että sähköpostitse lähetettyyn tarjouskilpailuun pääsee mukaan, kommentoi Pääkaupunkiseudun yrittäjien Pentti Komssi.

Tämänhetkisessä tilanteessa yrityksiltä vaaditaankin paljon oma-aloitteisuutta. Jopa suuremmissa, sähköisiin palveluihin julkaistuissa hankinnoissa on huomattu, että yritys, joka on omatoimisesti yhteydessä hankintavastaavaan, menestyy suuremmalla todennäköisyydellä kuin yritys, joka seuraa kilpailutuksia pelkästään sähköisistä palveluista. Esimerkiksi innovatiivisuus voi olla yritykselle tapa erottautua ja päästä mukaan kilpailutuksiin.

Tulevaisuudessa enemmän markkinoiden osallistamista

Osallistavat toimintatavat lähentäisivät pk-yritysten ja julkisen sektorin välejä. Luottamusta täytyy kuitenkin rakentaa; valmistelevissa markkinavuoropuheluissa moni yritys on varuillaan esimerkiksi liikesalaisuuksien paljastumisen pelossa.

– Onkin tärkeää, että markkinavuoropuheluilla on fasilitoija, joka voi auttaa luottamuksen rakentamisessa, sanoo hankinta-asiantuntija Sanna Meronen-Vilenius Hämeen ja Uudenmaan yrittäjistä. Yrittäjäjärjestöjen tarjoamia hankintaneuvontapalveluja kannattaakin hyödyntää.

Markkinoiden laajan osallistamisen esteenä on usein muun muassa hankinnan kiireellinen aikataulu, jolloin markkinavuoropuhelua ei yksinkertaisesti ehditä pitämään ennen tarjouspyynnön laatimista. Näihin hankintojen suunnitteluvaiheiden haasteisiin haetaan seuraavaksi ratkaisuja yhteiskehittämällä ja pilotoimalla uutta toimintamallia.

Info:

Hankintavastaavien haastatteluaineisto on osa palvelumuotoiluprosessin alkuvaihetta Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021–2022 -hankkeessa, jossa kehitetään palvelumuotoilulla julkisten hankintojen suunnitteluvaihetta markkina- ja asiakaslähtöisemmäksi ja enemmän digivihreitä ratkaisuja ja innovatiivisuutta suosivaksi.

Laurean koordinoima hanke toteutetaan yhteistyössä Haaga-Helian, Metropolian ja lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto osana Euroopan unionin koronapandemian johdosta toteuttamia toimia.

Jos olet kiinnostunut hankkeen etenemisestä tai olet halukas osallistumaan hankkeessa tapahtuvaan yhteiskehittämiseen tai pilotointiin, liity viestintärekisteriin.(Siirryt toiseen palveluun)

Lisätietoja:

Palvelumuotoilija Raija Kaljunen, raija.kaljunen@laurea.fi, puh. 050 361 6270
Hankintaneuvoja Pentti Komssi, Pääkaupunkiseudun yrittäjät, pentti.komssi@yrittajat.fi,
puh. 044 343 2045

Hankinta-asiantuntija Sanna Meronen-Vilenius, Hämeen ja Uudenmaan yrittäjät,
sanna.meronen-vilenius@yrittajat.fi,  puh. 010 248 0300

Simo Karetie

Projektipäällikkö

+358 40 837 5431

Uudenmaan kiertotalouslaakso

Avainsanat:

Elinkeinot