Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

Uudenmaan elinkeinorakenne tarjoaa erinomaiset edellytykset talouden kasvulle

Kauppakeskuksen sisätilaa ja liikkeitä. Liukuportaat ylös sekä alas.

Uusimaa on pitkään ollut Suomen talouskasvun veturi. 2000-luvulla puolet Suomen talouskasvusta on syntynyt Uudenmaan alueella. Useat maakunnan elinkeinorakenteesta tunnistettavissa olevat piirteet ovat tarjonneet otolliset lähtökohdat talouden kasvulle.

Alkutuotantoa lukuun ottamatta Uudenmaan tuottavuus on kaikilla päätoimialoilla korkeampaa kuin koko maassa keskimäärin. Uuttamaata ja koko maata verrattaessa toimialoittain tuottavuusero vaihtelee 9–23 prosentin välillä. Tuottavuus lasketaan jakamalla bruttoarvonlisäys työtunneilla.

Pylväsgraafi, jossa työn tuottavuus Uudellamaalla suhteessa koko maahan. Koko maa = 100. Toimialat yhteensä 114, alkutuotanto 64, jalostus 123, rakentaminen 116 ja palvelut 109.
Työn tuottavuus on laskettu jakamalla toimialoittainen bruttoarvonlisäys toimialoittaisilla työtunneilla. Aineistolähde: Tilastokeskus, Kansantalouden aluetilinpito, vuoden 2020 tiedot.

Uudenmaan tuottavuus perustuu useaan tekijään: alueen saavutettavuuteen kansainvälisesti ja valtakunnallisesti, yritystoiminnan kasautumisetuihin, työvoiman koulutustasoon ja osaamiseen sekä vahvaan tutkimus- ja kehittämisympäristöön.

Myös maakunnan vetovoima ja vilkas tulomuutto nostavat tuottavuutta, sillä muuttajien – erityisesti maahanmuuttajien – aikaansaama osaamisen monipuolistuminen tuo mukanaan uudenlaista tiedollista, sosiaalista ja kulttuurista osaamista.

Osaamisintensiivisten palvelualojen kasvu on luonut merkittävästi talouskasvua

Uudenmaan elinkeinorakenne poikkeaa metropolialueille tyypillisesti muusta maasta. Maakunnan yritykset ovat erikoistuneet muuta maata voimakkaammin etenkin osaamisintensiivisille palvelualoille, kuten informaatio- ja rahoituspalveluihin sekä ammatilliseen, tieteelliseen ja tekniseen toimintaan. Kaikkiaan palvelutoimialat kattavat 83 prosenttia Uudenmaan työpaikoista ja niiden osuus on ollut jatkuvasti kasvussa.

Pylväsgraafi Uudenmaan toimialaprofiilista. Muut palvelut 52%, osaamisintensiiviset palvelualat 18,6%, kauppa 12,4%, teollisuus 9,3%, rakentaminen 7,2% ja luonnonvara-ala 0,5%.
Toimialojen osuudet on laskettu työpaikkamäärien perusteella. Lähde: Tilastokeskus, vuoden 2021 tiedot.

Kansainvälisestikin osaamisintensiiviset palvelualat ovat olleet keskeisessä asemassa taloudellisen kasvun luomisessa sekä tuottavuuden parantamisessa. Viimeisen kahdenkymmen vuoden aikana Uudenmaan talouskasvusta 60 prosenttia on syntynyt osaamisintensiivisten palvelualojen kasvusta.

Toimialarakenteen monipuolisuus auttaa suojautumaan talouden häiriöiltä

Vaikka Uudellamaalla palvelualojen merkitys on jatkuvasti voimistunut, voidaan maakunnan toimialarakennetta pitää edelleen monipuolisena. Alueiden toimialarakenteen monipuolisuutta mittaavan HHI-indeksin perusteella Uudenmaan toimiala­rakenne on Suomen maakunnista monipuolisin.

Pylväsgraafi, jossa maakuntien toimialarakenteen monipuolisuus. Uudellamaalla pienin arvo noin 0,035 ja Keski-Pohjanmaalla suurin, noin 0,045.
HHI- eli Herfindahl-Hirschman -indeksi on perinteinen mittari toimialarakenteen monipuolisuuden mittaamiseen. Mitä pienemmän arvon indeksi saa, sitä monipuolisempi on alueen toimialarakenne. Arvot on laskettu toimialojen työpaikkamäärien perusteella vuodelta 2021. Aineistolähde: Tilastokeskus.

Monipuolinen toimialarakenne on Uudenmaan vahvuus, sillä taloudellisen kasvun nähdään usein tapahtuvan tehokkaimmin monipuolisen ja paljon erilaisia yrityksiä sisältävän toimialarakenteen pohjalta. Ajatus perustuu siihen, että tie­don vaihtaminen erilaisten yritysten välillä synnyttää uudenlaisia talouskasvua luovia innovaatioita.

Monipuolinen ja hajautunut toimialarakenne tarjoaa myös erikoistumista vahvem­man kyvyn suojautua talouden ulkoisilta häiriöiltä. Alueet, joiden toimialarakenne on hyvin erikoistunut ja joiden menestyminen on riippuvainen muutaman avainyrityksen toiminnasta, ovatkin haavoittuvaisempia talouden häiriöille.

Viime vuosina Uudenmaan elinkeinorakennetta ovat monipuolistaneet lukuisat alueella syntyneet uudet kasvuyritykset sekä alueelle sijoittuneet kansainväliset yritykset. Uudenmaan yrityssektorille onkin tunnusomaista, että yrityskanta on kohtalaisen nuorta, mutta myös nopeasti uusiutuvaa.

Yritystoiminnan uusiutuminen tärkeää rakennemuutoksiin sopeutumisessa

Yritystoiminnan uusiutumista voidaan mitata niin sanotulla luovan tuhon indeksillä, jossa suhteutetaan aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten yhteismäärä koko yrityskantaan. Uudenmaan yritystoiminnan uusiutuminen näyttäisi olevan selvästi nopeampaa kuin muissa Suomen maakunnissa.

Pylväsgraafi, jossa maakuntien yritysdynamiikka, CDI-indeksi. Uusimaa noin 0,19, Päijät-Häme noin 0,15, Etelä-Pohjanmaa noin 0,12.
Luovan tuhon indeksi (Creative Destruction Index, CDI) lasketaan suhteuttamalla vuoden aikana aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten yhteismäärä maakunnan koko yritys­kantaan. Aineistolähde: Tilastokeskus, vuoden 2021 tiedot.

Nopeasti uusiutuva yritys­kanta yhdistetään tyypillisesti alueen kykyyn so­peutua talouden rakennemuutoksiin, joiden myötä vanhentunut ja tuottamaton toiminta lakkaa ja korvautuu uusilla kasvavilla aloilla.

Uudenmaan elinkeinorakenteessa useita suotuisia elementtejä

Uudenmaan toimiala- ja yritysrakenteesta on siis tunnistettavissa useita aluetalouden kannalta otollisia piirteitä. Ensinnäkin maakunnan toimialarakenteen monipuolisuus saa aikaan osaamisen ja innovaatioiden leviämiseen liittyviä positiivia ulkovaikutuksia, mutta myös tarjoaa alueelle vahvan vastustuskyvyn talouden ulkoisia häiriöitä vastaan.

Nopeasti uusiutuva yritys­kanta puolestaan viestii alueen kyvystä so­peutua haasteisiin, joita talouden rakenteiden jatkuva murros asettaa.

Lisäksi maakunnan avain­osaaminen näyttäisi löytyvän etenkin osaamisintensiivisiltä palvelualoilta. Niiden merkitys ei ole viime vuosina rajoittunut pelkästään niiden asemaan keskeisinä kasvualoina, vaan niillä on yhä tärkeämpi rooli taloudellisen kasvun luomisessa.

Lisätietoja:

Johannes Herala

Erityisasiantuntija

+358 44 365 1988

Uudenmaan alueellinen kehitys, kunta- ja aluetalous, toimintaympäristön analyysit, erillisselvitykset

Avainsanat:

ElinkeinotTilastot