Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Valkoisia kukkia, joiden taustalla sumennettuna ihmisiä.

Uudenmaan liitto – tulevaisuuden tekijä

Uudenmaan liitto on maakunnan tulevaisuuden tekijä. Kehittämis- ja suunnittelutyömme lähtökohdat ovat maakunnan kansainvälisyys ja vetovoima sekä asukkaiden hyvinvointi. Haluamme olla maailmanluokan kehittäjä.

Olemme 26 jäsenkunnan muodostama kuntayhtymä. Päätöksenteossamme kuuluu alueen kuntien ääni, mikä erottaa meidät muista aluehallinnon toimijoista.

Tehtävänä maakunnan kehittäminen ja suunnittelu

Uudenmaan liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, maakuntakaavoittaja ja edunvalvoja. Työmme tähtää pitkälle tulevaisuuteen, mutta määrittää myös lähivuosien kehitystoimet. Valtaosaa tehtävistämme ohjaavat aluekehittämislaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki.

Maakunnan suunnittelujärjestelmään kuuluvat: valtuustokausittain laadittava Uusimaa-ohjelma, vuosittaiset valtion ja maakunnan aluekehittämiskeskustelut sekä pitkän aikavälin maakuntakaava Kokonaisuus perustuu lakiin alueiden kehittämisestä sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin.
Maakunnan suunnittelujärjestelmä.

Kehittämis- ja suunnittelutyömme avainteemoja ovat asukkaiden hyvinvointi, alueen vetovoimaisuus, hiilineutraalius, kansainvälisyys sekä toimiva alue- ja yhdyskuntarakenne. Haluamme vaalia kestävän kasvun edellytyksiä Uudellamaalla.

Työmme perustuu strategioihin, ohjelmiin ja maakuntakaavoihin. Niiden takana on paljon yhteistä suunnittelu- ja kehittämistyötä Uudenmaan toimijaverkoston kanssa. Niitä myös toteutetaan yhteistyössä.

Tavoitteitamme tukemaan ohjaamme hankerahoitusta alueen toimijoille ja tuemme EU-hankkeiden valmistelua. Huomisen Uudenmaan rakentamisessa olemme yhteistyön kokoaja, alueen edunvalvoja ja kansainvälinen toimija.

Päätehtävämme:

Uusimaa-ohjelma sisältää maakunnan pitkän aikavälin vision sekä painopisteet ja tavoitteet neljälle vuodelle. Ohjelman toimenpiteillä uusimaalaiset toimijat rakentavat yhdessä asukkailleen parempaa tulevaisuutta.

Uusimaa-ohjelmassa 2022–2025 tavoittelemme, että tulevaisuuden Uusimaa on visionsa mukaan reilusti edellä. Olemme Suomen talouden ja hyvinvoinnin ydinalue ja edelläkävijä myös kansainvälisessä toimintaympäristössä. Kehitämme uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään, jotta voimme olla kokoamme suurempi globaalissa mittakaavassa. Osallisuutta ja yhdenvertaisuutta tukemalla tarjoamme uusmaalaisille mahdollisuudet hyvään elämään.

Ohjelman pääteemat ovat:

 • Ympäristöviisas Uusimaa
 • Menestyvä Uusimaa
 • Onnellisten Uusimaa

Maakuntakaava on pitkälle tulevaisuuteen tähtäävä, koko maakuntaa tai useampaa kuntaa koskeva maankäytön suunnitelma. Yleispiirteisimpänä kaavana se ohjaa kuntien kaavoitusta ja muuta alueidenkäytön suunnittelua.

Edistämme maakuntakaavojen toteutumista antamalla lausuntoja niistä kaavoista, joita se ohjaa, sekä tiiviillä yhteistyöllä kuntien kanssa. Tuottamamme kartat ja selvitykset palvelevat kuntia, asukkaita, päättäjiä ja monia toimijoita, kuten esimerkiksi energiayhtiöitä ja satamia.

Uudellamaalla on voimassa useita maakuntakaavoja. Tuore Uusimaa-kaava odottaa vielä oikeuden päätöstä valituksista. Tullessaan voimaan se korvaa suurelta osin nyt voimassa olevat maakuntakaavat.

Uusimaa-kaavassa käsitellään kaikki keskeiset maankäytön teemat ja se kattaa lähes koko Uudenmaan. Kokonaisuus sisältää kolme vaihemaakuntakaavaa, jotka on laadittu Helsingin seudulle sekä Itä- ja Länsi-Uudellemaalle. Kaavan aikatähtäin on vuodessa 2050.

Koordinoimme ja sovitamme yhteen maakunnan ilmastotyötä. Hiilineutraali Uusimaa 2030 -tiekartta vie ilmastotyötä kohti maakunnan yhteistä tavoitetta. Tiekartta tukee kuntien ilmastotyötä etenkin maankäytön, liikkumisen, energian, kiertotalouden ja kulutuksen näkökulmista.

Uudenmaan ilmastotyö rakentuu laaja-alaisen yhteistyön, paikallisten vahvuuksien ja parhaiden käytäntöjen levittämisen varaan. Työ tukee vihreää siirtymää sekä Uudenmaan ja koko Suomen edelläkävijyyttä ilmastoratkaisujen kehittämisessä.

Tiekartassa on kuusi painopistealuetta, jotka ovat keskeisimpiä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi:

 • Ilmastoviisas maankäyttö ja rakentaminen
 • Älykäs ja päästötön liikkuminen
 • Nopea ja reilu energiasiirtymä
 • Hiilineutraali kiertotalous
 • Kestävä kulutus ja tuotanto
 • Hiilensidonnan vahvistaminen ja päästöjen kompensointi

Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategia eli alueellinen innovaatiostrategia vauhdittaa maakunnan kestävää kasvua ja ohjaa siihen rahoitusta. Älykkäässä erikoistumisessa ideana on, että kukin Euroopan alue erikoistuu omiin vahvuusalueisiinsa. Uudenmaan kansainvälinen brändi on nimeltään Helsinki Smart Region.

Strategia kokoaa yhteen vahvuusalueet, joihin maakunnan tutkimus- ja innovaatiotyössä panostetaan. Se on pohja kansainvälisessä hankeyhteistyössä ja EU-rahoituksen suuntaamisessa alueelle. Toimeenpanossa keskeisiä ovat korkeakoulut, kaupungit, kehittämisyhtiöt, tutkimuslaitokset ja yritykset.

Uudellamaalla tutkimus- ja innovaatiotyön kattoteema on resurssiviisaus, jonka alla on kolme strategista teemaa:

 • Ilmastoneutraalius
 • Uudistuva teollisuus ja innovatiiviset palvelut
 • Ihmisten kaupunki

Olemme niin sanottu välittävä toimielin EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmassa ja myönnämme rahoitusta hankkeisiin Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Ohjelmakaudella 2021–2027 koordinoimme rahoitusta Etelä-Suomen viiden maakunnan alueella.

Hallinnoimme myös kestävän kaupunkikehittämisen rahoitusta pääkaupunkiseudun, Turun ja Lahden kaupunkien ekosysteemisopimusten osalta. Lisäksi myönnämme hankkeille kansallisen vastinrahoituksen eräissä EU:n alueellisen yhteistyön Interreg-ohjelmissa.

Uudenmaan kehittämishankkeisiin jaettavanamme on valtion budjettiin sisältyvää Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määrärahaa (AKKE) sekä oman aluekehitysrahastomme varoja.

EU-palvelumme tarjoaa apua rahoitusta uusimaalaisille EU-hankkeiden valmistelijoille. Valmistelemme myös itse hankkeita ja haemme aktiivisesti EU-tukia. Tavoitteemme on lisätä merkittävästi Uudellemaalle saatavaa EU-rahoitusta.

Määrittelemme maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistarpeet yhteistyössä kuntien, liikenneviranomaisten sekä muiden liikenteeseen keskeisesti vaikuttavien tahojen kanssa. Yksittäisten hankkeiden sijaan tarkastelemme kokonaisuutta, johon kuuluvat liikkumisympäristö ja eri liikennemuodot: kävely ja pyöräily, joukkoliikenne, henkilöautoliikenne ja tavaraliikenne.

Ohjaamme liikenteen ja muun maankäytön ratkaisujen yhteensovittamista maakuntakaavoituksella. Tarkoituksena on vähentää liikenteen haittoja ja ylläpitää alueen kilpailukykyä. Tuoreimmat liikennejärjestelmäsuunnitelmat on hyväksytty Itä- ja Länsi-Uudellemaalle. Vaikutamme myös monissa kansallisissa ja kansainvälisissä liikenneverkostoissa.

Kansainvälisyys on Uudenmaan vahvuus ja menestyksen mahdollistaja. Tiiviit yhteydet muihin metropolialueisiin ja Itämeren maiden aluetoimijoihin, aktiivisuus EU:n yhteisten hankkeiden rakentamisessa sekä osallistuminen yhteistyöjärjestöjen toimintaan ovat osa työtämme. Osin ylläpitämämme Helsinki EU Office Brysselissä on linkki alueellisten toimijoiden ja EU:n toimintaympäristön välillä.

Kansainvälisen yhteistyön painopiste ja tärkeimmät kumppanimme ovat Itämeren alueella. Toimimme Itämeren alueen poliittisessa foorumissa BSSSC:ssä (Baltic Sea States Subregional Co-operation). Lisäksi olemme aktiivisesti mukana Euroopan yhteistyöjärjestö CPMR:n (Conference of Peripheral Maritime Regions) ja erityisesti sen Itämerikomission (BSC) toiminnassa.

Olemme jäsenenä ja vaikuttamme useissa eurooppalaisissa verkostoissa, esimerkiksi Euroopan metropolialueiden verkostossa (METREX) ja Euroopan metropolihallintojen verkostossa (EMA). Rakennamme myös kahdenvälisillä yhteyksillä aluetoimijoiden yhteistyötä useiden teemojen parissa.

Edunvalvontatyömme tavoitteena on, että Uudellamaalla on hyvä elää ja työskennellä jatkossakin. Pyrimme vaikuttamaan päätöksentekoon niin, että eri viranomaisten ja yhteisöjen tekemät ratkaisut ovat Uudenmaan kannalta mahdollisimman toimivia. Valvomme uusimaalaisten etua niin kansallisella, alueellisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Tärkeä foorumi on alueemme kansanedustajien neuvottelukunta, joka kokoontuu säännöllisesti meidän valmistelumme pohjalta. Neuvottelukuntaan kuluvat kaikki Helsingin ja Uudenmaan vaalipiireistä valitut 58 kansanedustajaa.

Toimintamme rahoitetaan lähes yksinomaan jäsenkuntiemme maksuosuuksilla. Kunnan maksuosuus perustuu sen asukaslukuun. Talousarviomme loppusumma varsinaiseen toimintaan vuonna 2024 on 8,8 miljoonaa euroa. Kustannuksemme ovat asukasta kohti laskettuna Suomen maakuntien liitoista edullisimmat, noin 4,5 euroa asukasta kohti.

Organisaatio perustuu demokraattiseen päätöksentekoon

Ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenkuntien valitsema maakuntavaltuusto. Käytännön työtä ohjaa maakuntahallitus. Kuntien edustajat valtuustoon ja hallitukseen valitaan niin, että jäsenten poliittinen jakauma vastaa kuntavaalien tulosta Uudellamaalla. Maakuntavaltuustossa on 83 jäsentä ja hallituksessa 15.

Liiton toimistoa johtaa vs. maakuntajohtaja Tuija Telén. Meillä työskentelee noin 80 asiantuntijaa. Määräaikaista hankehenkilöstöä on noin 25 prosenttia työntekijöistä. Maakuntajohtajan lisäksi johtoryhmään kuuluvat aluekehittämisen ja aluesuunnittelun johtajat, viestintäpäällikkö sekä hallintojohtaja.

Toimiston johdossa on maakuntajohtaja Tuija Telén. Kaksi vastuualuetta: aluekehittäminen, johtaja Eero Venäläinen ja aluesuunnittelu, johtaja Paula Autioniemi. Aluekehittämisen alta löytyvät Maakunnan kehittäminen, EU-palvelu sekä Alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus -ryhmät. Aluesuunnittelun alla Maankäyttö, Liikenne, Ympäristö ja paikkatiedot. Hallintoyksikön johtaja Inka Tikkanen, Viestintä Seija Elo, Kansainväliset verkostot Eero Venäläinen. Liiton ydintuotteet ovat Uusimaa-ohjelma, Maakuntakaavat ja aluesuunnittelu, Liikennejärjestelmätyö, Ilmastotiekartta, Älykkään erikoistumisen strategia, Rahoituspalvelut ja Edunvalvonta.
Uudenmaan liiton organisaatio.

Toimintaamme ohjaavat säännöt:

Strategiamme tarttuu rohkeasti toiminnan kehittämiseen

Uudenmaan liiton johtamista, toiminnan kehittämistä ja tapaa tehdä työtä ohjaa maakuntavaltuuston vuoden 2019 lopulla hyväksymä strategia. Sen avulla tuotamme entistä enemmän lisäarvoa ja vaikuttavuutta asiantuntijatyöllemme. Tämä hyödyttää omistajakuntiamme ja kumppaneitamme.

Liiton strategian keskeisenä ajatuksena on kutsua alueen keskeisimmät toimijat tehokkaampaan ja vaikuttavampaan yhteistyöhön Uudenmaan kehittämisessä.

Liiton strategiassa visio on kunnianhimoinen: Kaavoihin kangistumaton maailmanluokan alueen kehittäjä

Visiotyössä haimme rohkeaa ja erottuvaa sanomaa sille, että haluamme rikkoa rajoja ja etsiä uusia, parempia tapoja tehdä työtä. Visio sisältää ajatuksen, ettemme kangistu totuttuihin tapoihin.

Mielestämme Uudenmaan kohdalla ei kannata pyrkiä vähempään kuin maailmaluokan alueeksi. Olemme jo monilla mittareilla Euroopan kärjessä. Maailmanluokan toinen ulottuvuus on, että otamme oppia muilta alueilta niin Euroopasta kuin maailmalta. Alueiden merkitys ja niiden välinen yhteistyö on nousussa.

Liiton strategian toteuttamisessa avainsanoja ovat ketteryys, yhdessä tekeminen, työn tuloksellisuuden parantaminen ja henkilöstökokemuksesta huolehtiminen.

Strategian painopisteet ovat:

Tavoitteissa korostuvat:

Strategiakartta. Visio: Kaavoihin kangistumaton maailmanluokan alueen kehittäjä. Missio: Vaikutamme maakunnan menestykseen tekemällä asiantuntevia ratkaisuehdotuksia ja päätöksiä. Suunnittelemme aluerakennetta, jossa rakennettu ja rakentamaton ympäristö ovat sopusoinnussa. Parannamme elinkeinojen toimintaedellytyksiä kestävällä tavalla. Arvot: Tavoitteellisuus, Uudistuvuus, Osallistavuus, Resurssiviisaus ja Ennakoivuus. Strategiset tavoitteet 2029: Keskeisin toimija Uudenmaan kehittämisessä ja edunvalvonnassa. Osuvaa ja oikea-aikaista työtä maakunnan kehittämiseksi. Merkittävä rooli Uudenmaan kansainvälisyyden lisääntymisessä. Johtamisen ja työnteon tavat tukevat innovatiivisuutta, moniammatillisuutta ja vastuunottoa. Liiton asiantuntijuutta hyödynnetään laajasti eri verkostoissa.
Uudenmaan liiton strategiakartta.

Sivu päivitetty viimeksi: 1.3.2024