Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Nylands förbund – med sikte på framtiden

Nylands förbund formar landskapets framtid. Utgångspunkterna för vårt utvecklings- och planeringsarbete är landskapets internationalitet och attraktion, tillsammans med invånarnas välbefinnande. Vi vill vara en utvecklare i världsklass.

Vi är en samkommun med 26 medlemskommuner. Kommunernas röst hörs i vårt beslutfattande, och det skiljer oss från de övriga aktörerna inom regionförvaltning.

Utveckling och planering i landskapet Nyland är vår uppgift

Nylands förbund utvecklar landskapet strategiskt, handhar planläggningen på landskapsnivå och ser till intressebevakningen. Vårt arbete har siktet inställt långt in i framtiden, men anger även de närmaste årens utvecklingsåtgärder. Merparten av våra uppgifter styrs av lagen om regional utveckling samt av markanvändnings- och bygglagen.

Landskapets planeringssystem omfattar ett landskapsprogram som utarbetas varje fullmäktigeperiod, regionutvecklingsdiskussioner mellan staten och ladskapet och en landskapsplan. Planeringshelheten grundar sig på regionutvecklingslagen och markanvändnings- och bygglagen.
Planeringssystemet på landskapsnivå.

Nyckelteman för vårt utvecklings- och planeringsarbete är invånarnas välbefinnande, områdets attraktionskraft, klimatneutralitet, internationalitet och en välfungerande region- och samhällsstruktur. Vi vill värna om förutsättningarna för en hållbar tillväxt i Nyland.

Vårt arbete baserar sig på strategier, program och landskapsplaner. Bakom dem ligger mycket gemensamt planerings- och utvecklingsarbete i samråd med det nyländska nätverket av aktörer. De genomförs givetvis också i samarbete.

För att stöda våra mål styr vi in projektfinansiering till regionala aktörer och stöder beredningen av EU-projekt. När det gäller att bygga upp framtidens Nyland koordinerar vi samarbete, bevakar regionala intressen och agerar internationellt.

Vår huvuduppgift:

Programmet innefattar en långsiktig vision för landskapet samt prioriteringar och mål för en period om fyra år. Genom de åtgärder som anges i programmet bygger de nyländska aktörerna tillsammans en bättre framtid för invånarna.

Nylandsprogrammet 2022–2025 eftersträvar ett framtida landskap som är rejält före i enlighet med den givna visionen. Vi är kärnregionen för finländsk ekonomi och välfärd, och föregångare också i ett internationellt sammanhang. Vi utvecklar nya lösningar som dämpar klimatförändringen så att vi kan få en större tyngd på global nivå än vad vår storlek indikerar. Genom att stöda delaktighet och likaberättigande ger vi nylänningarna möjlighet till ett gott liv.

Programmets huvudteman är:

 • Ett miljösmart Nyland
 • Ett framgångsrikt Nyland
 • Ett lyckligt Nyland

Landskapsplanen är en markanvändningsplan där man siktar långt fram i tiden och som berör hela landskapet eller flera kommuner. Det är den mest övergripande typen av plan, och den styr kommunernas planläggning och annan planering av områdesanvändningen.

Vi främjar genomförandet av landskapsplanerna genom att ge utlåtanden om de planer, som Nylandsplanen styr, och även via samarbete med kommunerna. De kartor och utredningar vi tar fram betjänar kommunerna, invånarna, beslutsfattarna och många aktörer, såsom energibolag och hamnar.

I Nyland finns flera gällande landskapsplaner. I fråga om den färska Nylandsplanen inväntas ännu rättens avgörande med anledning av besvär som anförts. Då planen träder i kraft ersätter den till stor del de nu gällande landskapsplanerna.

I Nylandsplanen tar man upp alla väsentliga teman i anslutning till markanvändning och den omfattar nästan hela Nyland. Helheten innefattar tre etapplandskapsplaner som utarbetats för Helsingforsregionen samt östra respektive västra Nyland. Planen tar sikte på året 2050.

Vi samordnar landskapets klimatarbete. Färdplan för ett klimatneutralt Nyland 2030 driver klimatarbetet mot ett gemensamt mål. Färdplanen stöder kommunernas klimatarbete framför allt ur markanvändnings-, mobilitets-, energi- och konsumtionssynvinkel samt i fråga om cirkulär ekonomi.

Nylands klimatarbete bygger på omfattande samarbete, lokala styrkor och spridning av bästa praxis. Arbetet stöder grön omställning och Nylands samt hela Finlands ställning som föregångare i det nationella och internationella klimatarbetet och i arbetet med utveckling av lösningar.

Färdplanen innehåller sex prioriteringar som omfattar de åtgärder som är de mest väsentliga med tanke på strävan att uppnå klimatneutralitet:

 • Klimatsmart markanvändning och byggnation
 • Smarta och utsläppsfria färdsätt
 • Snabb och rättvis energiomställning
 • Klimatneutral cirkulär ekonomi
 • Hållbar konsumtion och produktion
 • Effektiverad kolbindning och utsläppskompensation

Nylands strategi för smart specialisering, det vill säga den regionala innovationsstrategin ger landskapets hållbara tillväxt en puff i rätt riktning och styr finansiering dit. Idéen bakom smart specialisering är att varje europeisk region specialiserar sig på sina styrkor. Nylands internationella varumärke heter Helsinki Smart Region.

Strategin är en sammanställning av de områden där man är stark och där det görs satsningar i landskapets forsknings- och innovationsarbete. Strategin och varumärket utnyttjas i internationellt projektsamarbete och i kanalisering av EU-finansiering till området. När strategin ska omsättas i praktiken spelar högskolorna, städerna, utvecklingsbolagen, forskningsanstalterna och företagen en viktig roll.

Resursvisdom är det övergripande temat för forsknings- och innovationsarbetet i Nyland, och därunder sorterar tre strategiska teman:

 • Klimatneutralitet
 • Förnyelse i industrin och innovativa tjänster
 • Människornas stad

Vi är ett så kallat förmedlande organ i EU:s region- och strukturpolitiska program och beviljar projektstöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Fonden för en rättvis omställning (FRO). Under programperioden 2021–2027 koordinerar vi det region- och strukturpolitiska programmets finansiering i fem landskap i södra Finland.

Vi förvaltar också finansieringen av hållbar stadsutveckling för huvudstadsregionens, Åbo stads och Lahtis stads ekosystemavtals vidkommande. Tilläggningsvis beviljar vi nationell medfinansiering enligt vissa Interreg-program som ingår i EU:s regionala samarbete.

Vi har till uppgift att tilldela nyländska utvecklingsprojekt medel ur anslaget för Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE), som ingår i statsbudgeten, samt medel ur vår egen regionutvecklingsfond.

Nylands förbunds EU-tjänst hjälper aktörer med finansiering när det gäller beredningen av EU-projekt. Vi bereder också själva projekt och söker aktivt EU-stöd. Vårt mål är att avsevärt betydligt öka andelen EU-stöd som riktas till Nyland.

Vi fastställer vad det finns för utvecklingsbehov för landskapets trafiksystem och gör det i samarbete med kommunerna, trafikmyndigheterna och andra instanser som centralt påverkar trafiken. I stället för att pröva enskilda projekt betraktar vi helheten, vilken omfattar trafikmiljön och olika transportsätt: att gå och cykla, att utnyttja kollektivtrafik, att använda personbils- och godstrafik.

Med landskapsplaneringen som hjälpmedel styr vi samordningen av trafiklösningar och övriga lösningar relaterade till markanvändning. Avsikten är att reducera trafikens avigsidor och att upprätthålla regionens konkurrenskraft. De nyaste trafiksystemplanerna har godkänts för östra och västra Nyland. Dessutom deltar vi som påverkare i flera nationella och internationella trafiknätverk.

Nylands styrka är dess internationalism, något som möjliggör framgång. Täta kontakter med andra metropolområden och de regionala aktörerna i Östersjöstaterna, aktivitet i formuleringen av EU:s gemensamma projekt och deltagande i samarbetsorganisationers verksamhet hör till vårt arbete. Helsinki EU Office i Bryssel, där vi är en av huvudmännen, är en viktig länk mellan regionala aktörer och EU:s verksamhetsmiljö.

I vårt internationella samarbete sätter vi fokus på Östersjöområdet, och det är där vi har våra viktigaste partner. Vi verkar i ett viktigt politiskt forum i Östersjöområdet: BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation). Dessutom deltar vi aktivt i den europeiska samarbetsorganisationen CPMR:s (Conference of Peripheral Maritime Regions) och särskilt dess Östersjökommissions (BSC) verksamhet.

Nylands förbund är också medlem och verkar i flera europeiska nätverk, till exempel nätverket för Europas metropolområden (METREX) och forumet för europeiska metropolmyndigheter (EMA). Vi bygger också med internationella kontakter upp samarbete mellan regionala aktörer och kring flera teman.

Det viktiga målet med intressebevakningen är att Nyland även i fortsättningen ska vara en bra plats att arbeta och bo på. Vi försöker inverka på beslutsfattandet så att de beslut som fattas av olika myndigheter och samfund har möjligast positiv inverkan på Nyland. Vi utför intressebevakning på såväl nationell, regional som internationell nivå.

Ett viktig forum är riksdagsledamöternas delegation, som sammanträder regelbundet enligt vårt beredningsarbete. Till delegationen hör alla 58 ledamöter som valts från Helsingfors och Nylands valdistrikt.

Vår verksamhet finansieras nästan enbart med medlemskommunernas betalningsandelar. Kommunens betalningsandel baserar sig på dess invånarantal. Budgetens slutsumma för egentlig verksamhet under år 2024 uppgår till 8,8 miljoner euro. Våra utgifter beräknade enligt invånare är de mest fördelaktiga bland Finlands alla landskapsförbund; ca 4,5 euro per invånare.

Stadgar som styr vår verksamhet:

Vår organisation baserar sig på demokratiska beslutsprocesser

Den högsta beslutanderätten ligger hos landskapsfullmäktige som valts av medlemskommunerna. Det praktiska arbetet leds av landskapsstyrelsen. Kommunerna representanter i landskapsfullmäktige och styrelsen väljs så att ledamöternas politiska fördelning ska avspegla valresultatet i Nyland. Landskapsfullmäktige har 83 ledamöter och styrelsen 15 medlemmar.

Förbundets byrå leds av tf landskapsdirektör Tuija Telén. Vi har en personal på ungefär 80 anställda. Ungefär 25 procent av oss är visstidsanställd projektpersonal. Utöver landskapsdirektören hör direktörerna för regionutveckling och regionplanering, kommunikation och förvaltning till ledningsgruppen.

Bild av organisationen: Ställföreträdande landskapsdirektör Juha Eskelinen, Regionutveckling Juha Eskelinen, Regionplanering Paula Autioniemi, Förvaltning Inka Tikkanen, Kommunikation Seija Elo, Internationella nätverk Eero Venäläinen. Kärnprodukterna är Nylandsprogrammet, Landskapsplaner och regionplanering, Trafiksystemarbete, Klimatfärdplan, Strategi för smart specialisering, Finansieringstjänster och Intressebevakning.
Nylands förbunds organisation.

Vår strategi tar modigt itu med att utveckla verksamheten

En strategi godkänd i slutet av 2019 av landskapsfullmäktige styr ledandet, verksamhetsutvecklingen och arbetssättet vid Nylands förbund. Den hjälper oss att kunna erbjuda allt mer tilläggsvärde och sakkunnighet i vårt sakkunnigarbete. Det här gagnar våra medlemskommuner och partner.

Strategins bärande tanke är att bjuda in de viktigaste regionala aktörerna till ett effektivare och mera verkningsfullt samarbete för Nylands utveckling.

Strategins vision är ambitiös: ”En okonventionell regionutvecklare i världsklass.

I arbetet med visionen sökte vi ett modigt och avvikande budskap för vår vilja att söka fram gränsöverskridande lösningar och nya, bättre sätt att jobba på. Visionen omfattar tanken att vi inte stelnar i välkända tillvägagångssätt. 

Vi tycker att det inte lönar sig för Nyland att eftersträva något annat än statusen av ett område i världsklass. Många mätare visar redan hur vi ligger i den europeiska toppen. En annan dimension i världsklass är vår benägenhet att ta in kunskap från övriga områden i såväl Europa som hela världen. Regionernas betydelse, såsom även samarbetet mellan dem, är i ett rejält uppsving.

Nyckelord i genomförandet av strategin är agilitet, samarbete, resultatrikare verksamhet och uppmärksammad arbetstrivsel. 

Strategin fokuserar på:

I de strategiska målen betonas:

Vision: En okonventionell regionutvecklare i världsklass. Mission: Vi påverkar landskapets framgång genom sakkunniga lösningsförslag och beslut. Vi planerar en regionstruktur där byggd och obebyggd miljö är i balans. Vi förbättrar på ett hållbart sätt förutsättningarna för olika näringsgrenar. Värden: Målinriktning, Förnyelse, Delaktighet, Resursvisdom och Förutsägbarhet. Strategiska mål 2029: Den mest centrala aktören i utvecklingen och intressebevakningen av Nyland. Relevant arbete vid rätt tidpunkt för att utveckla landskapet. En betydande roll I att Nyland blir mer internationellt. Sätten att leda och arbeta stöder innovationer, multiprofessionalitet och ansvarstagande. Förbundets sakkunnighet utnyttjas i stor utsträckning I olika nätverk.
Nylands förbunds strategikarta.

Sidan uppdaterad senast: 1.3.2024