Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli, Uutinen

Uudenmaan liitto hakee keinoja kuntametsien kestävän monikäytön edistämiseen

Maaliskuussa 2021 Uudenmaan liitto järjesti Akordi Oy:n tuella pienryhmäkeskustelujen sarjan kuntien omistamien metsäalueiden hoidosta. Kohderyhmänä olivat kuntien metsäasioista vastaavat henkilöt ja muut asiasta kiinnostuneet. 

Pienryhmissä keskusteltiin metsien kestävän käytön näkökulmista ja mahdollisista ristikkäisistä intresseistä kuntien omistamilla alueilla. Seuraavaksi tavoitteena on lähteä etsimään ratkaisuja esiin nousseisiin haasteisiin yhdessä metsäalan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Keskusteluissa tuli esiin, että kunnissa on paljon yhteistä rajapintaa, jaettuja tavoitteita ja toiveita. Myös useat haasteet ovat jaettuja. Monessa kunnassa on metsänhoitovelkaa, mutta metsien hoitoon ja käyttöön liittyy hyvin moninaisia intressejä, joiden sovitteluun omat resurssit eivät aina riitä. 

Selkein haaste on metsien käyttöä ja hoitoa koskevien näkemysten yhteensovittaminen. Metsäasioista vastaavat viranhaltijat saavat sovitella näkemyksiä niin kuntalaisten kuin kuntapäättäjienkin kanssa. Kuntalaisten osallistuminen ja erilaiset tietoa tuovat selvitykset auttavat yhteisen suunnan löytämisessä. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on pääosin tunnistettu metsien käytössä läpileikkaavaksi teemaksi.

Eniten yhteistyötä kunnissa toivotaan ekologisten yhteyksien säilyttämisen ja vahvistamisen sekä hiilinielutarkastelujen osalta. Nämä ovat jo mukana Uudenmaan liiton kaava- ja ilmastotyössä, mutta molempien parissa jatkamme lähitulevaisuudessa, maakunnallisessa ja ylimaakunnallisessa yhteistyössä.

Metsien kestävän käytön tueksi kunnat toivoivat yhteisiä ohjeistuksia kuntiin soveltuvista kestävän monikäytön malleista. Keskustelu tästä asiasta jatkuu, mutta Uudenmaan liitto on jo sitoutunut tukemaan Luonnonvarakeskuksen Taajamametsät – suunnittelu ja hoito -kirjan päivitystä. Työ valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Myös metsien käyttöä koskevien keskustelujen suunnitteluun ja toteutukseen toivotaan hyviksi todettuja malleja. 

Myös alueellisia tietovarantoja muun muassa reiteistä, suojelualueista, virkistysalueista ja hiilinieluista toivotaan parannettavan. Uudenmaan liitto kehittää parhaillaan tietopalveluaan vastaamaan näihinkin tarpeisiin. Uudenmaan virkistysalueyhdistys julkaisi vastikään tietopankin maakunnan virkistysalueista. Uudenmaan suojelualueista on tehty esite ja alueiden tarkasteluun on avattu hiljattain karttapalvelu.

Tutustu Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen ulkoilukohteita esittelevään palveluun(Siirryt toiseen palveluun)

Katso lisätietoja Uudenmaan suojelualueista

Kuntien metsänomistus Uudellamaalla on verrattain pientä, mutta kunnilla on mahdollisuus toimia esimerkin näyttäjänä metsien kestävän monikäytön kehittämisessä. Myös metsäkadon ehkäisyssä kunnilla on tärkeä rooli rakentamisen ohjauksen kautta.

Metsää otetaan Uudellamaalla vuosittain muuhun käyttöön satoja hehtaareja, jolloin menetetään metsän muiden arvojen lisäksi metsäalueen hiilivarasto ja alueen potentiaali toimia hiilinieluna. Metsittämiseen soveltuvat joutomaat ovat tähän suhteutettuna maakunnassa verrattain vähäisiä. Uudenmaan liitto jatkaa metsäkato- ja metsityskysymysten käsittelyä omana paikkatietotyönä.

Lisätietoja:

Simo Haanpää

Ilmastoasiantuntija

+358 50 525 5706

Ilmastonmuutoksen sopeutuminen ja muutoksen hillintä, Regions4Climate- ja Canemure-hankkeet

Pia Tynys

Johtava ilmastoasiantuntija

+358 40 149 2244

Uudenmaan ilmastotyö, vihreä siirtymä, Hiilineutraali Uusimaa -tiekartta

Avainsanat:

IlmastoYmpäristö