Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Artikel

Nylands förbund söker verktyg som främjar hållbart mångbruk av kommunala skogar

I mars 2021 ordnade Nylands förbund med assistans av Akordi Oy en serie bikupor, det vill säga diskussioner i smågrupper, om skötseln av kommunägda skogsmarker. Målgrupp var de personer inom kommunförvaltningen som ansvarar för skogsfrågor samt övriga intresserade. Smågrupperna diskuterade olika infallsvinklar på hållbart skogsbruk och eventuella intressekonflikter beträffande kommunägd skogsmark. Härnäst har man för avsikt att tillsammans med expertorganisationerna i skogsbranschen försöka hitta lösningar på de problem som kommit upp. 

Det kom fram i diskussionerna att kommunerna har mycket som förenar, gemensamma mål och önskemål. Också många av utmaningarna är gemensamma. I många kommuner släpar skogsvården efter. Väldigt många olika slags intressen är förknippade med skogsvård och skogsbruk, och alltid har man inte tillräckliga resurser för att samordna intressena.

Den klaraste utmaningen gäller samordning av uppfattningar om skogsbruk och skogsvård. De tjänsteinnehavare som svarar för skogsfrågor får lov att överbrygga uppfattningar både i förhållande till kommuninvånarna och till de kommunala beslutsfattarna. Att kommuninvånarna deltar och olika slags utredningar som bidrar med kunskap gör det lättare att hitta en gemensam riktning. Man har i huvudsak identifierat tryggandet av naturens mångfald som ett tema som genomsyrar skogsbruket.

Den fråga där kommunerna mest av allt hoppas på samarbete gäller bevarandet och stärkandet av de ekologiska korridorerna samt frågan om kolsänkor. Bägge ingår redan i Nylands förbunds planläggnings- och klimatarbete, men vi fortsätter arbetet med bådadera i en nära framtid, i samarbete inom landskapet och tvärregionalt.

För att underlätta hållbart skogsbruk önskar kommunerna få gemensamma riktlinjer om modeller för hållbart mångbruk som lämpar sig för kommunerna. Diskussionen om detta fortgår, men Nylands förbund har redan gått in för att stödja en uppdatering av Naturresursinstitutets skrift om planering och vård av tätortsskogar. Arbetet ska bli klart före slutet av år 2022. Man vill också se fler beprövade modeller för planering och genomförande av diskussioner om skogsbruk.

Förbättringar önskas också beträffande regionala kunskapsbanker som bland annat innefattar rutter, skyddsområden, rekreationsområden och kolsänkor. Nylands förbund utvecklar som bäst sin informationstjänst så att denna ska svara även mot dessa behov. Föreningen Nylands friluftsområden öppnade nyligen en databank om landskapets rekreationsområden. Det finns en broschyr om Nylands skyddsområden, och en karttjänst med information om dessa områden har för en kort tid sedan öppnats.

Föreningen Nylands friluftsområdens tjänst om friluftsområden(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Information om skyddsområdena i Nyland(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Kommunerna är förhållandevis små skogsägare, men de har möjlighet att fungera som föregångare till exempel i fråga om utveckling av hållbart mångbruk av skog. Kommunerna spelar också en viktig roll i förebyggandet av avskogning i och med att de reglerar byggandet.

I Nyland röjer man varje år hundratals hektar skogsmark för annat bruk, vilket innebär att man, bortsett från skogens övriga värden, går miste om skogen som kolreserv och områdets potential som kolsänka. I jämförelse med detta finns det relativt lite impediment som lämpar sig för beskogning. Nylands förbund fortsätter att behandla frågorna om avskogning och beskogning inom sitt arbete med geodata. 

Upplysningar:

Simo Haanpää

Sakkunnig i klimatfrågor

+358 50 525 5706

Anpassning till och stävjande av klimatförändringen, projekten Regions4Climate och Canemure

Pia Tynys

Ledande sakkunnig i klimatfrågor

+358 40 149 2244

Nylands klimatarbete, grön omställning, Färdplan för ett klimatneutralt Nyland

Nyckelord:

KlimatMiljö