Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Anpassning till klimatförändringen är viktig regional prognostisering

Klimatförändringens direkta och indirekta effekter kommer att medföra betydande förändringar i Nylands verksamhetsmiljö. Med anpassning till klimatförändringen avses förberedelser inför dessa förändringar och verksamhet för att förebygga negativa effekter. När klimatförändringen framskrider blir anpassningen en viktigare del av landskapsförbundens klimat- och prognostiseringsarbete.

Klimatförändringen har direkta och indirekta effekter samt olika internationella återverkningar på vårt landskap. De mest väsentliga effekterna inom många branscher är indirekta effekter som exempelvis hänför sig till störningar i internationella leveranskedjor.

Olika näringar och regioner exponeras på olika sätt för väder- och klimatrisker. När klimatförändringens regionala risker och deras art är allmänt kända, kan man fundera på metoder för hur man minskar de negativa effekterna, det vill säga hur man anpassar sig till förändringen. Förändringen kan också föra med sig nya affärsmöjligheter.

Nationell anpassningsplan utgör grunden för regionalt arbete

Det utmanande prognostiseringsarbetet i fråga om klimatförändringens effektkedjor börjar på nationell nivå. Det anpassningsarbete som görs i Nyland är starkt sammanlänkat till utarbetandet av den nationella anpassningsplanen.

Arbetet med den regionala anpassningsplanen stöds också av regionala klimatförändringsscenarier som är under beredning. Med hjälp av dessa får man en uppfattning om hur väder- och klimatförhållandena förändras och i vilken utsträckning samt prognostiserar hur dessa förändringar återspeglas i regionen. Under detta arbete samarbetar man med olika forskningsinstitut, av vilka det viktigaste är Meteorologiska institutet.

Anpassning kräver omfattande samarbete

Det praktiska anpassningsarbetet görs i ett tätt samarbete med statsrådet, kommunerna, företagsfältet och andra regionala aktörer samt med övriga landskap.

Kommunerna har ett stort ansvar för anpassningen. Genom hållbara planläggningslösningar som beaktar klimatförändringens effekter skapar man förutsättningar för en klimathållbar bebyggelsestruktur. Det väsentliga är också att förbereda sig på undantagsförhållanden.

I landskapsförbunden beaktas anpassningsbehovet i prognostiseringsarbetet men också i landskapsplanläggningen och i uppgifter som hänför sig till den. Vi styr också projektfinansiering till stöd för anpassningsarbetet.

Det landskapsöverskridande samarbetet behövs bland annat för granskning av olika avrinningsområden. Genom samarbete kan man också spara resurser när man tillsammans kan utarbeta riskbedömningar av områden som har enhetliga naturförhållanden och verksamhetsmiljöer.

NTM-centralerna förvaltar många processer som exponeras för klimatförändringen, såsom översvämningsskydd och annan utveckling av den byggda miljön. Riskhantering är en väsentlig uppgift också för regionförvaltningsverken.

Den nyländska anpassningsplanen bereds från och med 2023

Deltagandet i Europeiska unionens mission om anpassning till klimatförändringen var det konkreta startskottet för det nyländska anpassningsarbetet. Arbetet med en regional anpassningsplan kommer på allvar i gång under år 2023. Man har gjort förberedelser för arbetet med anpassningsplanen genom att ansöka om finansiering av arbetet och diskutera gemensamma behov med NTM-centralen i Nyland och Helsingforsregionens miljötjänster (HRM).

Nylands förbund har också anslutit sig till Horisont-projektet Regions4Climate, som stöder missionen och ger resurser speciellt för att beakta grönområdenas värde i anpassningsarbetet. Arbetsplanerna för anpassningen ses över på våren 2023 efter att man har fått finansieringsbesluten. Samtidigt blir arbetet bundet till framsynsarbetets tidtabell.   

Granskningen av klimatanpassningen är en av åtgärderna inom Canemure-projektet och den stöds av landskapens klimatnätverk. 

Sidan uppdaterad senast: 28.3.2024