Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Landskapets samarbetsgrupp definierar hur Nyland utvecklas som helhet

Landskapets samarbetsgrupp, förkortat LSG, är ett vittomfattande nätverk och beslutsorgan för nyländska aktörer inom regionutveckling. Gruppen definierar en helhetsuppfattning om hur landskapet ska utvecklas.

Gruppen består av beslutsfattare och sakkunniga som utses av landskapsstyrelsen och som representerar regionens kommuner, högskolor, forskningsinstitut, statsförvaltningen samt arbets- och näringslivets organisationer. Samarbetsgruppen följer principerna för ett öppet och innovativt samarbete i sin verksamhet. 

Till samarbetsgruppens uppgifter hör behandling av regionens planerings-, styr- och avtalsdokument när de bereds, fastställande av prioriteringarna för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program och finansiering i Nyland samt beredning och främjande av projekthelheter som är betydande med tanke på regionutveckling.

Dessutom följer samarbetsgruppen upp genomförandet av Nylands forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering.

De viktigaste dokumenten för regionutvecklingen är Nylandsprogrammet, Nylands överlevnadsplan, Färdplan för ett klimatneutralt Nyland och Nylands strategi för smart specialisering.

Stark ställning baserad på lag

En stark ställning som baserar sig på lag samt sektorsövergripande engagerade medlemmar bidrar till att landskapets samarbetsgrupp är ett fungerande och internationellt inriktat organ för regional förvaltning.

Under kommunalvalsperioden 2021–2025 är landskapsstyrelsens ordförande Markku Markkula ordförande för landskapets samarbetsgrupp. Vice ordförande är landskapsstyrelseledamot Ulla Kaukola, direktör Markku Lahtinen vid Helsingforsregionens handelskammare och överdirektör Petri Knaapinen vid NTM-centralen i Nyland.

Verksamheten vid landskapets samarbetsgrupp styrs av lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik(Du går över till annan tjänst).

Samarbetsgruppen har en landsbygdssektion som NTM-centralen i Nyland svarar för.

Sammanträden med ett par månaders mellanrum

Landskapets samarbetsgrupp samlas cirka sex gånger om året.

Sammanträdets föredragningslista och protokoll (på finska) finns på vår webbplats.

Samarbetsgruppens sammansättning 2021–2025

Ledamot: Markku Markkula, ordf.
Ersättare: Mia Laiho

Ledamot: Mirita Saxberg
Ersättare: Tuomas Tikkanen

Ledamot: Mikko Piirtola
Ersättare: Otso Kivimäki

Ledamot: Frida Sigfrids
Ersättare: Sven Holmberg

Ledamot: Johannes Nieminen
Ersättare: Martina Houtsonen

Ledamot: Ulla Kaukola, 1. v.ordf.
Ersättare: Jari Sainio

Ledamot: Pia Lohikoski
Ersättare: Ville Uusivuori

Ledamot: Leo Stranius
Ersättare: Reetta Hyvärinen

NTM-centralen i Nyland  
Ledamot: Petri Knaapinen, 3. v.ordf.
Ersättare: Satu Pääkkönen

Ledamot: Jaakko Pesola
Ersättare: Päivi Nuutinen

NTM-centralen i Tavastland
Ledamot: Sinikka Kauranen
Ersättare: Niina Lamberg

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Ledamot:
Merja Ekqvist
Ersättare: Tommi Laurinen

VTT
Ledamot:
Isabel Pinto-Seppä
Ersättare: Saara Kuittinen-Kärkkäinen

Naturresursinstitutet
Ledamot:
Johanna Kohl
Ersättare: Sanna Sorvari Sundet

Aalto-universitet
Ledamot:
Sanna-Katri Rautava
Ersättare: Tomi Erho

Helsingfors universitet
Ledamot:
Saara Harjula
Ersättare: Tanja Remes

Ledamot: Maarit Haataja, Metropolia
Ersättare: Saara Juvonen, Haaga-Helia

FFC:s regionorganisation i Nyland
Ledamot:
Tatu Tuomela
Ersättare: Hannele Ugur

STTK:s regionorganisation i Nyland
Ledamot:
Elina Manninen
Ersättare: Elmeri Lohenoja

AKAVA:s regionorganisation i Nyland
Ledamot:
Satu Lind
Ersättare: Oskari Hyttinen

Finlands näringsliv EK
Ledamot:
Jari Huovinen
Ersättare: Elina Sonninen

Handelskamrarna i Nyland
Ledamot:
Markku Lahtinen, 2. v.ordf.
Ersättare: Marja Heinimäki

Företagarorganisationerna i Nyland
Ledamot:
Esa Mänttäri
Ersättare: Petri Ovaska

Organisationerna för lantbruksproducenter i Nyland
Ledamot:
Matti Perälä
Ersättare: Maria Munck-Pihlgren

MoniHeli ry
Ledamot:
Abdirahim Hussein
Ersättare: Julie Breton

Samarbetsgruppens sekretariat bedömer projekt

Sekretariatet för landskapets samarbetsgrupp bereder ärenden för landskapets samarbetsgrupp. Sekretariatet bedömer huruvida de projekt som är förenliga med EU:s regional- och strukturpolitiska program är lämpliga för genomförande och ger utlåtanden om projekten till de instanser som svarar för finansieringen.

Sekretariatet, som utsetts av landskapets samarbetsgrupp, har representanter från Nylands förbund, NTM-centralen i Nyland och NTM-centralen i Tavastland. Dessutom kan sekretariatet kalla sakkunniga inom olika branscher till sina möten.

Sekretariatet samlas cirka sex gånger om året. Sammanträdets föredragningslista och protokoll (på finska) finns på vår webbplats. 

Nylands förbund
Eero Venäläinen, ordf.
Tiina Huotari
Outi Ervasti
Eero Venäläinen
Venla Virkamäki
Ulla-Mari Karhu, sekreterare

NTM-centralen i Nyland 
Ledamot: Kari Koivisto
Ersättare: Maria Konsin-Palva

Ledamot: Jarkko Tonttila
Ersättare: Henna Koivula

Ledamot: Tuomas Autere
Ersättare: Annukka Engström

NTM-centralen i Tavastland
Ledamot: Juho Wuorinen
Ersättare: Niina Lamberg

Sidan uppdaterad senast: 2.5.2024