Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Framsyn innebär att man skapar framtiden

Framsyn är påkallat så att man ska kunna göra sig beredd för förändringar i samhället. Framsyn gör det också lättare att uthärda osäkerhet. Betydelsen av framsyn understryks i en föränderlig värld som inte upphör att överraska. Framsyn hjälper oss att idag träffa avgöranden som påverkar framtiden.

Framtiden berör oss alla, och vi behöver både redskap för tänkande och information för att bygga upp en gemensam framtid. Därför strävar Nylands förbund efter att ha ett omfattande och mångstämmigt samarbete med landskapets aktörer också när det gäller framsyn.

Framsyn är också att samla information om och analysera megatrender, signaler och tänkbara utvecklingsförlopp. Kunskapen kommer till nytta för bland annat beslutsfattare, företag och sammanslutningar.

Nylands förbund formar landskapets framtid. Vi arbetar kontinuerligt med prognostisering för att underlätta utvecklingsarbetet samt för att utreda utbildnings- och kompetensbehov. Vår lagstadgade uppgift är att samordna all prognostisering som görs i regionen.

I planering och beslutsprocesser utnyttjas prognostiseringsuppgifter. Informationen behövs i arbetet med landskapsplanen, Nylandsprogrammet, strategin för smart specialisering och färdplanen för ett klimatneutralt Nyland.

Webbinarieserien Tulevaisuustutka fokuserar på prognostisering

Under webbinarieserien Tulevaisuustutka prognostiseras globala förändringskrafter och deras konsekvenser för Nyland. Dessa webbinarier är öppna för alla som är intresserade av landskapets framtid.

Vi berättar om webbinarierna i nyheterna under Aktuellt (på finska).

Man måste vara redo för klimatförändringens konsekvenser

En viktig del av framsyn och framsynthet handlar om att vara förberedd på konsekvenserna av klimatförändringen. En anpassningsutredning som gäller Nyland görs de nästkommande åren i samarbete med NTM-centralen i Nyland och kommunerna samt övriga landskap och intressentgrupper.

Arbetet är starkt baserat på uppdateringen av den nationella planen för anpassning till klimatförändringen och forskningsprojekt om klimatförändringens regionala konsekvenser. Där beaktas direkta och indirekta följder samt återverkningar av klimatförändringen liksom också förändringarna i klimatrisker och sårbarhet.

Utbildningsbehoven pejlas genom kompetensprognostisering

Bristen på kompetent arbetskraft begränsar företagens tillväxt samtidigt som kunniga personer i andra branscher går arbetslösa. Exempelvis råder det brist på kompetent personal inom social- och hälsovården och i byggbranschen. Prognostisering av utbildnings- och kompetensbehov bidrar med information som gör det lättare att lösa matchningsproblem.

Det fordras information om hur mycket och vilket slags kompetens som behövs i vår region för att det ska vara möjligt att styra in studieplatser mot de rätta branscherna.

Nylands förbund svarar för samordnandet av den prognostisering som görs beträffande utbildnings- och kompetensbehovet i landskapet på medellång och lång sikt. Prognostiseringskammaren(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) pejlar de nyländska behoven av utbildning och kompetens. Nylands förbund deltar i kammarens verksamhet och är också dess största finansiär.

Hur ser Nyland ut om 30–40 år? 

Nyland 2050 – Tre framtidsscenarier

På grund av att världen förändras i snabb takt har vi utarbetat scenarier som sträcker sig långt in i framtiden. I scenarioarbetet Nyland 2050 dryftade man olika slags utvecklingsförlopp på 30 års sikt. Scenarioarbetet utgjorde underlag för det landskapsprogram som är i kraft under åren 2022–2025.

Alternativ för tillväxten i Nyland fram till år 2060

I utredningen beskrivs alternativ för befolknings-, arbetsplats- och bostadsbestånds- samt lokalbeståndstillväxten i Nyland fram till år 2060. Man har formulerat alternativa projektioner på basis av två scenarier för den regionala ekonomin i Nyland. 

Framtidsboken för Nyland – Stigar mot år 2050

Framtidsboken är en artikelsamling där över 70 experter uttalar sig om Nylands framtid år 2050. Artiklarna har publicerats hösten 2020. 

Samarbetspartner inom framsyn 

Nylands förbund har gått med i Det nationella framsynsnätverket där vi samarbetar med framsynta aktörer inom statsförvaltningen och övriga landskap. Dessutom upprättar vi prognoser tillsammans med såväl kommuner som forsknings- och utbildningsanstalter. 

NTM-centralen i Nyland arbetar med kortsiktig prognostisering med inriktning på den närmaste framtiden. Regionala utvecklingsutsikter är en rapport över landskapens och regionernas nuläge och omedelbara framtidsutsikter. Publikationen ges ut två gånger per år, och i arbetet deltar dessutom Nylands förbund samt företrädare för kommunerna och till exempel fackorganisationerna. 

Sidan uppdaterad senast: 13.12.2023