Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Håll dig på kartan med hjälp av förbundets kart- och geodatamaterial

Med hjälp av Nylands förbunds kart- och geodatatjänster kan du lätt bekanta dig med landskapsplanerna i Nyland och de olika temana. Nylands förbund ger gratis tillgång till sin geodatabank.

Geodata, det vill säga geografisk information, spelar en stor roll i landskapets planeringsarbete. Vi utnyttjar geodata då vi dryftar framtida markanvändningslösningar och utvecklingsbehov. Vi upprätthåller också en geodatabank som våra samarbetspartner kan utnyttja.

Bekanta dig med våra mångsidiga karttjänster

Karttjänsten för landskapsplanen

I karttjänsten för landskapsplanen kan du studera kartor och planbeteckningar för gällande landskapsplaner. Dessutom kan du skriva ut kartutdrag ur tjänsten eller ladda upp annat geodatamaterial till tjänsten eller föra in material i tjänsten via en gränssnittslänk. Den tvåspråkiga karttjänsten innehåller:

Se videon för tips för att använda karttjänsten (på finska).

Berättelsekarta till Nylandsplanen

Helheten Nylandsplanen 2050 omfattar etapplandskapsplanerna för Helsingforsregionen, västra Nyland och östra Nyland. Berättelsekartan presenterar planhelheten enligt tema, med hjälp av text och kartor.

Karttjänster för olika teman

I karttjänsten finns kalkyler om Nylands geoenergipotential som producerats för Nylands geoenergiutredning samt geodata om landskapets geologiska egenskaper.

Berättelsekartan sammanfattar geoenergiutredningens uppgifter om geoenergi och dess möjligheter i Nyland i en form som är lätt att ta till sig.

Berättelsekartan för kulturmiljöer erbjuder mycket information om kulturmiljöerna i Nyland, såsom kulturhistoriska områden och objekt som är värdefulla på riks- och landskapsnivå.

I karttjänsten kan du studera landskapsplanernas skyddsområdesbeteckningar på en baskarta som är noggrannare än landskapsplanen. Av kartan framgår också fastigheternas gränser, förverkligade naturskyddsområden, Natura 2000-områden och områden för kompletteringsförslag gällande myrskyddet.

Dyk ner i Finska vikens särdrag genom att studera berättelsekartan som är en kombination av texter, kartor, bilder och videor.

Utnyttja Nylands förbunds öppna data

Nylands förbund ger gratis tillgång till sin geodatabank.  Med hjälp av öppna data kan du ladda ner geodata i anslutning till landskapsplaner och utredningar. Du har möjlighet att titta på landskapsplanerna i Nyland i vår gränssnittstjänst.

Ladda ner geodata från öppna data

Regionplaneringens öppna data är en tjänst där du kan ladda ner öppna geodata. På tjänsten kan du studera och ladda ner geodata som samlats för Nylands landskapsplaner och utredningar. På tjänsten hittar du även länkar till själva utredningarna.

Studera planmaterialet med hjälp av gränssnittstjänsten

Gränssnittstjänsten är en teknisk anslutning med hjälp av vilken du kan ansluta till Nylands förbunds server och ladda ner material till den landskapsplan du vill bekanta sig med. För att bilda en förbindelse behöver du en geodataprogramvara eller applikation som stöder gränssnittslösningar.

Fördelen med tjänsten är att du direkt får tillgång till det aktuella materialet och du inte behöver bekymra dig över lagring eller uppdatering av materialet. Det är avgiftsfritt att använda tjänsterna och det krävs ingen identifiering genom användarnamn och lösenord.

Webbadresser till WMS-gränssnittstjänster

Inofficiell sammanställning av gällande landskapsplaner 13.3.2023, i Web Mercator koordinatsystemet:

https://kartta.uudenmaanliitto.fi/arcgis/services/Kaavayhdistelmat/VoimassaOlevienMaakuntakaavojenYhdistelma/MapServer/WMSServer

Inofficiell sammanställning av gällande landskapsplaner 13.3.2023, i ETRS-TM35FIN koordinatsystemet:

https://kartta.uudenmaanliitto.fi/arcgis/services/Kaavayhdistelmat/VoimassaOlevienMaakuntakaavojenYhdistelma2/MapServer/WMSServer

Webbadresser till WFS-gränssnittstjänster

Inofficiell sammanställning av gällande landskapsplaner 13.3.2023, i ETRS-TM35FIN koordinatsystemet:

https://kartta.uudenmaanliitto.fi/arcgis/services/Hosted/VoimassaOlevienMaakuntakaavojenYhdistelmaWFS/MapServer/WFSServer

Vad är geodata?

  • Geodata är information som hänför sig till en specifik geografisk plats eller region.
  • Med geodata kan man beskriva vilken plats, verksamhet eller företeelse som helst vars geografiska läge är känt.
  • Geodata kan återges med hjälp av kartor.
  • Kartorna innehåller en stor mängd geodata av olika slag, till exempel markreservationer, ledningsnät, trafikförbindelser, skyddsobjekt, gröna stråk och grundvattenområden.

Sidan uppdaterad senast: 1.12.2023