Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Landskapsstyrelsen leder förbundets arbete

Nylands förbunds konkreta arbete leds av landskapsstyrelsen med dess 15 ledamöter. Styrelsen bereder de ärenden som ska behandlas i landskapsfullmäktige och verkställer fullmäktiges beslut. Landskapsdirektören är föredragande vid sammanträdena.

Under kommunalvalsperioden 2021–2025 fungerar Markku Markkula (Saml., Esbo) som ordförande för landskapsstyrelsen, och vice ordförande är Minerva Krohn (Gröna, Helsingfors) och Arja Juvonen, (Sannf., Esbo).

Landskapsfullmäktige väljer vart fjärde år landskapsstyrelse på basis av kommunalvalsresultatet. Ledamöterna i landskapsstyrelsen bidrar var och en med sin kommuns stämma till behandlingen av ärendena, men i beslutsfattandet ligger det på deras ansvar att slå vakt om det nyländska helhetsintresset.

Landskapsstyrelsen består av 15 ledamöter

Helsingfors stad har sex företrädare i landskapsstyrelsen, och Esbo och Vanda vardera två företrädare. De resterande 23 nyländska kommunerna företräds av sammanlagt fem ledamöter, som kommer från Borgå, Kyrkslätt, Lojo, Träskända och Kervo.

Antalet företrädare per kommun räknas ut på basis av invånarantalet i enlighet med förbundets grundavtal.

I fullmäktige får kommunen in en ledamot per varje påbörjat 25 000-tal invånare. Kalkylen bygger på folkmängden vid det årsskifte som föregick kommunalvalet.

I fråga om sammanträden av strategisk betydelse har därutöver de fem ersättare som företräder kommuner med färre än 100 000 invånare närvaro- och yttranderätt. Ordföranden avgör huruvida det är fråga om ett sammanträde av strategisk betydelse.

Närvarorätt har även landskapsfullmäktiges ordförande och vice ordförande.

Kommunalvalsresultatet avgör den politiska fördelningen

Landskapsstyrelsens sammansättning motsvarar partiernas röstandel i kommunalvalet.

Partiernas styrelseplatser är under perioden 2021–2025 fördelade så att

Sammanträden varje månad

Landskapsstyrelsen sammanträder på måndagar, i genomsnitt en gång i månaden. Sammanträdena äger rum på förbundets byrå. De är inte öppna för allmänheten.

Sammanträdeshandlingarna på webben

Sammanträdets föredragningslista publiceras på Nylands förbunds webbplats fem dagar före sammanträdet, med andra ord på onsdagen före sammanträdet. Styrelsens sammanträden förs på finska, och sammanträdeshandlingarna publiceras på finska. Under sammanträdesdagen informerar vi massmedierna och på våra webbsidor om de beslut som fattats. Det sker på bägge inhemska språken.

Sammanträdesprotokollet framläggs offentligt på webben efter att det justerats, senast på torsdagen veckan efter sammanträdet.

Ordförandena presenterar sig

Markku Markkula (Saml.), ordförande

Hemort: Esbo
Utbildning: DI
Hobbyer: Reformera EU, fiske, friluftsliv
Favoritplats i Nyland: Dipoli och Noux
Motto: Jag är en innovativ formare av framtiden
Kontakt: markku.markkula@aalto.fi

Minerva Krohn (Gröna), förste vice ordförande

Hemort: Helsingfors
Utbildning: Medicine licentiat
Hobbyer: Ordnande av fester, resor, ljudböcker och promenader
Favoritplats i Nyland: Busholmens strand
Motto: The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.
Kontakt: minervakrohn@gmail.com

Arja Juvonen, (Sannf.), andre vice ordförande

Hemort: Esbo
Utbildning: Geronom (yh)
Hobbyer: Motion och promenader med hunden
Favoritplats i Nyland: Centralparken och dess skogsstigar
Motto: Det går att klara av allting
Kontakt: arja.juvonen@eduskunta.fi

Landskapsstyrelsens sammansättning 2021–2025

Ledamot: Markku Markkula, Saml., Esbo (ordförande)
Ersättare: Mia Laiho, Saml., Esbo

LedamotMinerva Krohn, Gröna, Helsingfors (1. v.ordf.)
Ersättare: Akseli Koskela, Gröna, Helsingfors

LedamotArja Juvonen, Sannf., Esbo (2. v.ordf.)
Ersättare: Tom Packalen, Sannf., Helsingfors

Ledamot: Mirita Saxberg, Saml., Helsingfors
Ersättare: Mikko Ohela, Saml., Helsingfors

Ledamot: Tuomas Tikkanen, Saml., Helsingfors
Ersättare: Hanna-Leena Hemming, kok., Helsingfors

Ledamot: Anssi Aura, Saml., Vanda
Ersättare: Merja Vikman-Kanerva, Saml., Mäntsälä

Ledamot: Mikko Piirtola, Saml., Lojo
Ersättare: Marja Manninen-Ollberg, Saml., Sibbo

Ledamot: Reijo Vuorento, sd., Helsingfors
Ersättare: Tarja Kantola, sd., Helsingfors

Ledamot: Pirjo Komulainen, sd., Träskända
Ersättare: Janne Bruun, sd., Hyvinge

Ledamot: Ulla Kaukola, sd., Vanda
Ersättare: Jari Sainio, sd., Vanda

Ledamot: Vihr Leo Stranius, Gröna, Helsingfors
Ersättare: Eeva Hava, Gröna, Mörskom

Ledamot: Vihr Reetta Hyvärinen, Gröna, Kyrkslätt
Ersättare: Kari Saari, Gröna, Vanda

Ledamot: Johannes Nieminen, Sannf., Helsingfors
Ersättare: Martina Houtsonen, Sannf., Helsingfors

Ledamot: Frida Sigfrids, sv, Borgå
Ersättare: Sven Holmberg, sv, Raseborg

Ledamot: Pia Lohikoski, Vänst., Kervo
Ersättare: Ville Uusivuori, Vänst., Esbo

Möjlighet att söka ändring

Om du upplever att landskapsstyrelsen har fattat ett felaktigt beslut kan du yrka på ändring av detsamma. Till våra beslut bifogas alltid information om vem som har rätt att anföra besvär eller framställa en begäran om omprövning och hos vilken instans det i så fall ska ske.

Föreskrifter som styr verksamheten i landskapet Nyland

De förtroendevaldas bindningar

Redovisningsskyldiga: landskapsfullmäktiges ordförande, landskapsstyrelsens medlemmar, revisionsnämndens ordförande och av tjänsteinnehavarna landskapsdirektören samt regionplaneringsdirektören.

Sidan uppdaterad senast: 31.5.2023