Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Möteshandlingar, beslut och utlåtanden

Sök fram de beslut och utlåtanden av Nylands förbund som intresserar dig. Du kan också bekanta dig med sammanträdenas föredragningslistor före mötesdagen.

Organbeslut

Vi publicerar våra organs protokoll på webben. Våra informationstjänster innehåller möteshandlingar för följande organ: landskapsfullmäktige, landskapsstyrelsen, landskapets samarbetsgrupp, sekretariatet för landskapets samarbetsgrupp och kommundirektörsmöten.

Föredragningslistan finns på tjänsten tills protokollet ersätter den. Publicerade möteshandlingar finns från och med 1.2.2021. Registraturen ger information om äldre handlingar: toimisto@uudenmaanliitto.fi.

Utlåtanden

Du kan bekanta dig på webben med de utlåtanden som Nylands förbund gett.

Landskapsstyrelsen beslutar om förbundets utlåtanden, som gäller myndighetsplaner och -åtgärder som är betydelsefulla för regionutveckling och regionplanering.

Om förbundets övriga utlåtanden beslutar landskapsdirektören samt direktören för regionplanering då förbundets ståndpunkt om planläggning i huvudsak följer godkända landskapsplaner.

Publicerade utlåtanden finns från och med 1.1.2022. Registraturen ger information om äldre handlingar.

Beslut om projektfinansiering

Finansieringsbeslut för projekt som fattats under programperioden 2021−2027 för EU:s regional- och strukturpolitik finns i EURA 2021-projektinformationstjänsten.

Landskapsdirektören tar besluten om fördelningen av anslagen för Hållbar tillväxt och livskraft, ifall finansieringen ligger under 200 000 euro. Landskapsdirektörens beslut är framlagda för påseende i tre månaders tid. Om finansieringsbeloppen är större än så, fattas besluten av landskapsstyrelsen och då finns de i landskapsstyrelsens protokoll.

Tjänsteinnehavarbeslut

Vid Nylands förbund fattas tjänsteinnehavarbeslut av landskapsdirektören, förvaltnings- och ekonomidirektören samt direktörerna för regionplanering och regionutveckling.

Besluten läggs fram inom fyra dagar från det att de har undertecknats och är framlagda i tre månader.

Möjlighet till rättelseyrkande

Om du är missnöjd med Nylands förbunds beslut, kan du lämna in en skriftlig begäran om omprövning.

Sidan uppdaterad senast: 10.4.2024