Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Möteshandlingar, beslut och utlåtanden

Sök fram de beslut och utlåtanden av Nylands förbund som intresserar dig. Du kan också bekanta dig med sammanträdenas föredragningslistor innan mötesdagen.

Organbeslut

Vi publicerar våra organs protokoll på webben. Våra informationstjänster innehåller möteshandlingar för följande organ: landskapsfullmäktige, landskapsstyrelsen, landskapets samarbetsgrupp, sekretariatet för landskapets samarbetsgrupp och kommundirektörsmöten.

Föredragningslistan finns på tjänsten tills protokollet ersätter den. Publicerade möteshandlingar finns från och med 1.2.2021. Registraturen ger information om äldre handlingar: toimisto@uudenmaanliitto.fi.

Utlåtanden

Du kan bekanta dig på webben med de utlåtanden som Nylands förbund gett.

Landskapsstyrelsen beslutar om förbundets utlåtanden, som gäller myndighetsplaner och -åtgärder som är betydelsefulla för regionutveckling och regionplanering.

Om förbundets övriga utlåtanden beslutar landskapsdirektören samt direktören för regionplanering då förbundets ståndpunkt om planläggning i huvudsak följer godkända landskapsplaner.

Publicerade utlåtanden finns från och med 1.1.2022. Registraturen ger information om äldre handlingar.

Beslut om projektfinansiering

På grund av en lång tid av halvfärdighet har det inte varit möjligt att fatta finansieringsbeslut i EURA 2021-systemet innan försommaren 2023. Det gäller projekt inom programperioden 2021–2027 för EU:s regionpolitik och strukturpolitik. Periodens första finansieringsbeslut finns nu i systemet. Beslutsberedningen fortsätter genast efter sommarens semesterperiod.

ERUF-finansieringsbesluten för strukturfondsprogram under perioden 2014–2020 är framlagda under landskapsdirektörens beslut. De gäller landskapen i södra Finland och städer som genomför 6Aika-strategin. I praktiken pågår programperioden ända fram till slutet av år 2023.

Finansieringsbesluten för beredningen av nyländska EU-projekt fattas av landskapsdirektören. Hen tar även besluten om fördelningen av anslagen för Hållbar tillväxt och livskraft, ifall finansieringen ligger under 200 000 euro. Om finansieringsbeloppen är större än så, fattas besluten av landskapsstyrelsen och då finns de i landskapsstyrelsens protokoll.

Landskapsdirektörens beslut är tjänsteinnehavarbeslut och de är framlagda för påseende i tre månaders tid.

Tjänsteinnehavarbeslut

Vid Nylands förbund fattas tjänsteinnehavarbeslut av landskapsdirektören, förvaltnings- och ekonomidirektören, direktörerna för regionplanering och regionutveckling samt kommunikationsdirektören.

Besluten läggs fram inom fyra dagar från det att de har undertecknats och är framlagda i tre månader.

Möjlighet till rättelseyrkande

Om du är missnöjd med Nylands förbunds beslut, kan du lämna in en skriftlig begäran om omprövning.

Sidan uppdaterad senast: 28.6.2023