Gå till innehåll
Sök

Möteshandlingar, beslut och utlåtanden

Sök fram de beslut och utlåtanden av Nylands förbund som intresserar dig. Du kan också bekanta dig med sammanträdenas föredragningslistor innan mötesdagen.

Organbeslut

Vi publicerar våra organs protokoll på webben. Våra informationstjänster innehåller möteshandlingar för följande organ: landskapsfullmäktige, landskapsstyrelsen, landskapets samarbetsgrupp, sekretariatet för landskapets samarbetsgrupp och kommundirektörsmöten.

Föredragningslistan finns på tjänsten tills protokollet ersätter den. Publicerade möteshandlingar finns från och med 1.2.2021. Registraturen ger information om äldre handlingar: toimisto@uudenmaanliitto.fi.

Beslut om projektfinansiering

Programperioden för EU:s regional- och strukturpolitik 2021–2027 börjar så småningom och det finns inte ännu finansieringsbeslut för projekt. De första ansökningsomgångarna för finansiering inleds i början av sommaren 2022.

Landskapsdirektören har fattat ERUF-finansieringsbesluten för strukturfondsprogram under perioden 2014–2020. De gäller landskapen i södra Finland och städer som genomför 6Aika-strategin. I praktiken pågår programperioden ända fram till slutet av år 2023.

Finansieringsbesluten för beredningen av nyländska EU-projekt fattas av landskapsdirektören. Hen tar även besluten om fördelningen av anslagen för Hållbar tillväxt och livskraft, ifall finansieringen ligger under 200 000 euro. Om finansieringsbeloppen är större än så, fattas besluten av landskapsstyrelsen och då finns de i landskapsstyrelsens protokoll.

Landskapsdirektörens beslut är tjänsteinnehavarbeslut och de är framlagda för påseende i tre månaders tid.

Utlåtanden

Du kan bekanta dig på webben med de utlåtanden som Nylands förbund gett.

Landskapsstyrelsen beslutar om förbundets utlåtanden, som gäller myndighetsplaner och -åtgärder som är betydelsefulla för regionutveckling och regionplanering. Direktören för regionutveckling ger utlåtanden i ärenden, som gäller planer och åtgärder kring Nylandsprogrammet. Direktören för regionplanering ger utlåtanden i ärenden, som i huvudsak följer godkända landskapsplaner. Beslut om utlåtanden som ges i förbundets övriga ärenden tas av landskapsdirektören.

Publicerade utlåtanden finns från och med 1.1.2022. Registraturen ger information om äldre handlingar.

Möjlighet till rättelseyrkande

Om du är missnöjd med Nylands förbunds beslut, kan du lämna in en skriftlig begäran om omprövning.

Sidan uppdaterad senast: 23.5.2022