Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Nyland ligger rejält före

Landskapsprogrammet som baserar sig på strategiska riktlinjer på lång sikt, det vill säga Nylandsprogrammet, syftar till ett ekologiskt hållbart, ekonomiskt ansvarsfullt och socialt rättvist landskap. Programmet innehåller utvecklingsmål och åtgärder samt en vision som sträcker sig fram till år 2030. Programmet är i kraft från 2022 till 2025. 

Nylandsprogrammets vision och prioriteringar

Många indikatorer pekar på att Nyland är en föregångare jämfört med andra finländska landskap. Det är en position som vi vill stärka med hjälp av landskapsprogrammet. Vi vill även framdeles ligga rejält för de andra. 

Vår vision ”rejält före” betyder också att vi tar ansvar för att motverka klimatförändringen och att vi främjar välfärd genom att minska ojämlikheten.

År 2030 ligger Nyland rejält före

I dämpandet av klimatförändringen

Vårt mål är ett klimatneutralt landskap år 2030. Landskapet producerar cirka en femtedel av Finlands klimatutsläpp, vilket innebär att regionens klimatneutralitet är av stor betydelse med tanke på målsättningen för hela landet. 

I ekonomisk konkurrenskraft

Vårt mål är att höja de nyländska forsknings- och utvecklingsutgifterna till fem procent av landskapets bruttonationalprodukt. Vi siktar också på att vi är den mest innovativa regionen inom EU.

I välfärd

Vårt mål är att Nyland före slutet av år 2030 ska uppnå 80 procents sysselsättningsgrad. För landskapets invånare vill man erbjuda de bästa förutsättningarna för ett bra och tryggt liv. 

Vi uppfyller målen tillsammans

Vi omsätter Nylandsprogrammet i handling tillsammans med nyländska aktörer. Det vi gör vi med hjälp av projekt, intressebevakning och partnerskapsverksamhet. Programmet styr in projektfinansiering som anvisas landskapet. Det har utarbetats av Nylands förbund i samarbete med NTM-centralen i Nyland, regionens kommuner, företag, utbildnings- och forskningsanstalter samt organisationer.

Nylandsprogrammet bygger på lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik. Programmet är ett helhetsprogram där man i beredningen har beaktat de viktigaste utvecklingslinjerna och strategierna på såväl global nivå som EU-nivå liksom också på nationell nivå samt landskaps- och kommunnivå. Programmet kompletteras av Nylands strategi för smart specialisering, vars uppgift är att backa upp forsknings- och innovationsarbete.

Som komplement till programmet och för att hålla det up-to-date för landskapet och staten varje år regionutvecklingssamtal.

Följ med hur Nylandsprogrammets mål uppnås

Uppnåendet av programmets mål följs med hjälp av olika mätare. Utvecklingen följs till exempel i fråga om elektrifiering av trafik, utbildningsnivån och antalet högutbildade samt i fråga om befolkningens upplevda välbefinnande.

Programmets miljökonsekvenser har bedömts 

Hur väl Nylandsprogrammet är i överensstämmelse med miljömålsättningarna och med principerna för hållbar utveckling har bedömts i den miljörapport som har utarbetats samtidigt som programmet.

Programarbetets material:

Hurdant är Nyland som ligger rejält före?  

Sidan uppdaterad senast: 12.2.2024