Gå till innehåll
Sök

Åtgärder i det nyländska klimatarbetet är brådskande

Nylands utsläpp utgör cirka en femtedel av hela Finlands utsläpp. Landskapets roll i klimatarbetet är således betydande på nationell nivå. Vi vill vara vägvisare för klimatmål och klimatarbete tillsammans med regionens kommuner och övriga myndigheter. Med tanke på stävjandet av klimatförändringen och den ekologiska hållbarhetskrisen bör de viktigaste avgörandena och kursändringen ske på 2020-talet för att uppvärmningen av klimatet ska kunna dämpas tillräckligt.

De viktigaste klimatåtgärderna har samlats i åtgärdsprogrammet för Färdplan för ett klimatneutralt Nyland(Öppnas i nytt fönster).

Bland våra egna uppgifter skapar regionutveckling, landskapsplanläggning och trafikplanering en grund för den hållbara klimatutvecklingen i landskapet. Alla nyländska aktörer behöver samarbeta för att uppnå målet med klimatneutralitet senast år 2030.

Prioriteringar för klimatarbetet i Nyland

Färdplan för ett klimatneutralt Nyland innehåller sex prioriteringar som omfattar de åtgärder som är de mest brådskande med tanke på strävan att uppnå klimatneutralitetsmålet. Fem prioriteringar syftar till att hejda klimatförändringen och att stödja en grön omställning, och den sjätte prioriteringen gäller stärkt kolbindning och kompensation. För att uppnå dessa mål har man fastställt 42 verksamhetslinjer.

Lösningarna inom markanvändningen skapar en grund för en hållbar vardag. Nyland är ett starkt växande landskap, vilket innebär att det är ytterst viktigt att dämpa hur bebyggelsestrukturen breder och sprider ut sig.

En hållbar bebyggelsestruktur är tät och möjliggör resurssmarta infrastrukturlösningar. En hållbar struktur och ett omfattande servicenät minskar tillsammans behovet av resor, ökar regionernas livskraft och sparar skogsområden utanför en tät bebyggelsestruktur.

Med hjälp av markanvändningsplanering kan man styra hur effektivt trafiksystemet är och stödja möjligheterna för hållbara färdsätt. Viktiga är också lösningarna för byggande och byggnader samt lösningarna för utsläpp i anslutning till konstruktionernas livscykel. När det gäller markanvändning finns det också behov att beakta utrymmesbehovet för energiförsörjning och cirkulär ekonomi.

Färdplanens verksamhetslinjer

 1. Regionens tillväxt styrs så att den stöder sig på den nuvarande bebyggelsestrukturen och sker i områden som är konkurrenskraftiga med tanke på hållbar rörlighet
 2. Befintliga bebyggelsestrukturer och byggnadsbestånd utvecklas och blir hållbarare och mera energieffektiva
 3. Klimatneutral byggnation främjas
 4. Genom en god planering möjliggörs en övergång till hållbara energisystem
 5. I planeringen av områdesanvändningen beaktas behoven inom cirkulär ekonomi

Trafiken medför cirka en tredjedel av Nylands utsläpp. Våra kommuner har olika utgångspunkter för att utveckla åtgärder för minskningen av trafikutsläpp, vilket innebär att lösningar ska skräddarsys med beaktande av kommunernas färdigheter.

En betydande del av trafikutsläppen kommer från vägtrafiken. Utsläppsbelastningen från trafiken består av tre faktorer: trafikarbetet, färdsättsfördelningen och färdmedlens enhetsutsläpp. Metoder för att minska utsläppen är minskning av personbilarnas trafikarbete, gynnande av gång-, cykel- och kollektivtrafik, minskning av fordonsbeståndets enhetsutsläpp och smidigare resekedjor.

I och med elektrifieringen av bannätet och investeringar i materiel är spårtrafiken däremot en effektiv och utsläppssnål lösning.

Målet är att rikta in åtgärder på trafikens alla delområden, även logistik, hamnar, flygplatsområdet och IKT-sektorn.

Färdplanens verksamhetslinjer

 1. Minskning av personbilarnas trafikarbete
 2. De hållbara färdsättens andelar utökas
 3. Resekedjorna utvecklas och blir smidigare
 4. Optimeringen av kollektivtrafiksystemet och systemets nätstruktur stärks
 5. Stöd för förändring av trafikens drivkraft
 6. Det utvecklas koldioxidsnål logistik och ett nätverk som möter dess behov
 7. Automatiseringen av trafiken utvecklas, liksom nya tjänster för att minska utsläppen och förbättra säkerheten
 8. Möjligheterna att cykla förbättras
 9. Koldioxidsnålhet och resurseffektivitet främjas i flygplatsområden och hamnar
 10. Koldioxidsnålhet i datatrafiken främjas

En övergång till utsläppsfri energiproduktion är väsentlig med tanke på att klimatneutralitetsmålet uppnås. Förutom att slopa fossila bränslen bör man på lång sikt även frångå energiproduktion som baserar sig på förbränning.

Ur Nylands synvinkel är det avgörande att utsläppen från uppvärmning minskas och att energiproduktionen i huvudstadsregionen blir klimatneutral. För närvarande eftersträvas utsläppsfri fjärrvärmeproduktion främst genom tillvaratagande av spillvärme och omgivningsvärme.

Geotermisk energi och utnyttjande av biogas är nya lovande källor för värmeenergi. I många nyländska kommuner produceras fjärrvärme med biobränslen.

Färdplanens verksamhetslinjer

 1. Användningen av fossila bränslen avvecklas och produktion av fossilfri el och värme som baserar sig på förnybara energikällor främjas
 2. Användningen av förnybara energikällor ökas och deras ekonomiska lönsamhet förbättras
 3. Energieffektivitet hos bebyggelsestrukturen och fastigheter förbättras
 4. Smarta energisystem, sektorintegration och lagring av energi främjas
 5. Nya energiteknologiska innovationer och ibruktagandet av den nya generationens syntetiska bränslen främjas
 6. Regionala energilösningar enligt principerna för cirkulär ekonomi utvecklas
 7. Nya hållbara energilösningar och koldioxidsnåla strategier för industri främjas
 8. Hållbara energilösningar inom jordbruk främjas
 9. Inom energiproduktion är det långsiktiga syftet att avveckla förbränning
 10. Beslut fattas om fortsättningen av produktion av kärnkraft i landskapet
 11. Samarbete mellan aktörer inom energibranschen utvecklas för att säkerställa en snabb energiövergång

Främjandet av cirkulär ekonomi är väsentligt i förnyandet av ett klimathållbart ekonomisystem. Den ökande befolkningsmängden och konsumtionen medför ett hållbarhetsunderskott i fråga om materialanvändning, och naturresurser utnyttjas mer än den ekologiska hållbarheten tål.  

Genom cirkulär ekonomi kan man stödja kontroll och nyttoanvändning av materialströmmar. Färdplanens verksamhetslinjer främjar hållbara produktions- och värdekedjor inom cirkulär ekonomi både i Nyland och på riksomfattande nivå.  I princip bör den cirkulära ekonomin genomföras på ett så energieffektivt sätt som möjligt och med beaktande av den effekt som insamlingen och behandlingen av avfall har.

Den cirkulära ekonomin inbegriper även främjande av delningsekonomi och tjänstefiering. Tjänsterna bör utvecklas så att de grundar sig på delning, uthyrning och återvinning.

Färdplanens verksamhetslinjer

 1. Nylands roll som föregångare inom en klimatneutral och hållbar cirkulär ekonomi stärks
 2. Den regionala och nationella planeringen av tjänster inom cirkulär ekonomi främjas
 3. Nylands roll som föregångare stärks i synnerhet i de branscher som utgör områdets styrka: byggnation, textilsektorn och plastsektorn
 4. Utnyttjandet av regionala materialflöden effektiviseras och andelen råvaror i hållbar cirkulation utökas på ett planmässigt sätt
 5. Privathushåll, företag och den offentliga sektorn, t.ex. skolor, stöds för att höja återvinningsprocenten
 6. Planering och produktion som grundar sig på cirkulär ekonomi främjas och användningen av återvinningsprodukter görs smidigare
 7. Delningsekonomi, tjänstefiering och andra nya affärsverksamhetsmodeller utvecklas och införandet av dem främjas

Konsumtionen av varor och tjänster är en av de största orsakerna till miljöproblem med tanke på både naturresurser och klimatförändringen. Konsumtionsvanorna måste bli hållbarare och beakta produktionernas klimateffekter i upphandlingsbeslut. Ett väsentligt moment i hållbarhetsförändringen är att man frångår fossila bränslen.

Genom offentlig upphandling kan man stödja affärsverksamhet som främjar hållbarhet och öka kommuninvånarnas medvetenhet om hållbara val. Kommunerna kan också bli plattformar för försök som främjar hållbarhet och stödja digitala lösningar och tjänstefiering.

Utsläppen från produktionen är också kopplade till företagssektorns verksamhet och val, och ansvarsfullheten i företagen. Hållbarheten i matsystemet kan förbättras genom förändringar i odlingsmetoderna och kosten samt genom att undvika och utnyttja matsvinnet.

Färdplanens verksamhetslinjer

 1. Klimatmålen och målen för cirkulär ekonomi ska ingå i investeringar och upphandlingar som görs av den offentliga sektorn och företag
 2. Lösningar som bygger på digitalisering och tjänstefiering främjas i kommunerna
 3. Hållbarheten av jordbruksproduktionen och livsmedelssystemet främjas och tillgången till närproducerad mat förbättras
 4. Turismbranschens hållbarhet, närturism och koldioxidsnåla resekedjor stöds och utvecklas
 5. Klimatpositiva värderingar stöds med hjälp av kultur och hållbar kulturverksamhet och evenemangsproduktion främjas
 6. Producenternas och konsumenternas klimatmedvetenhet och ansvarstagande ökas

Utsläpp kan kompenseras genom att både öka kolbindningen i Nyland och finansiera åtgärder som stöder kolbindning utanför landskapet. Att sörja för landskapets kolsänkor och kollager är den lättaste och mest kostnadseffektiva metoden för att binda kol från atmosfären.

Inom jordbruksområden kan kolbalansen i jordmånen ökas genom odlingstekniska metoder. I skogar styr trädbeståndets tillväxt och avgång mängden kolbindning och kollager. Utanför skyddsområden lever skogarnas kolsänkor och kollager enligt avverkningscykeln.

För närvarande är den kalkylerade kolsänkan i Nylands skogar mycket liten på grund av kraftiga avverkningar som gjorts under de senaste åren, vilket innebär man ska fästa särskild uppmärksamhet vid hållbar användning av skogstillgångar. Minskningen av Nylands skogsareal bör stoppas och landskapets kollager bör bevaras i möjligaste mån.

Färdplanens verksamhetslinjer

 1. Kolsänkor och kollager inom skogsbruksområden, myrområden och skyddsområden upprätthålls och förstärks
 2. Kolbindning främjas på jordbruksområden
 3. Modeller och metoder för kompensation identifieras
 4. Kunskapen om kolsänkor och utsläppskällor utökas

Åtgärdsprogrammet ger en helhetsbild av klimatarbetet

Åtgärdsprogrammet Innovativt grönt Nyland, som ingår i Färdplan för ett klimatneutralt Nyland, innehåller landskapets klimatåtgärder och klimatprojekt för de närmaste åren. Programmet ger en helhetsbild av klimatarbetet i Nyland och berättar hur man kan uppnå stora utsläppsminskningar. Programmet uppdateras, det vill säga programmet kompletteras i fortsättningen.

Utöver projekt och åtgärder innehåller programmet kommunernas klimatplaner och strategier som främjar klimatneutralitet av olika instanser. De instanser som ska genomföra åtgärderna är de organisationer i landskapet som på regional nivå arbetar med klimatfrågor. Syftet med programmet är också att främja nätverksbildning mellan projektaktörer.

Till exempel följande åtgärder är aktuella inom klimatarbetet i Nyland:

 • Utredning om boendets klimateffekter
 • Främjande av koldioxidsnålt byggande: projektet Nöyrä Puu
 • Främjande av nya färdsättslösningar: projektet Reciprocity – Innovativa färdsätt som förenar stad och landsbygd
 • Främjande av Nylands dal för cirkulär ekonomi
 • Kolbalansutredning i Helsingforsregionens planeringsarbete inom markanvändning, boende och trafik (MBT)
 • Främjande av hållbart mångbruk av kommunala skogar
 • Snabbare ekologisk omställning inom kreativa branscher

Sidan uppdaterad senast: 23.8.2022