Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Åtgärder i det nyländska klimatarbetet är brådskande

Nylands utsläpp utgör cirka en femtedel av hela Finlands utsläpp. Landskapets roll i klimatarbetet är således betydande på nationell nivå. Vi vill vara vägvisare för klimatmål och klimatarbete tillsammans med regionens kommuner och övriga myndigheter. Med tanke på stävjandet av klimatförändringen och den ekologiska hållbarhetskrisen bör de viktigaste avgörandena och kursändringen ske på 2020-talet för att uppvärmningen av klimatet ska kunna dämpas tillräckligt.

De viktigaste klimatåtgärderna har samlats i åtgärdsprogrammet för Färdplan för ett klimatneutralt Nyland.

Bland våra egna uppgifter skapar regionutveckling, landskapsplanläggning och trafikplanering en grund för den hållbara klimatutvecklingen i landskapet. Alla nyländska aktörer behöver samarbeta för att uppnå målet med klimatneutralitet senast år 2030.

Prioriteringar för klimatarbetet i Nyland

Färdplan för ett klimatneutralt Nyland innehåller sex prioriteringar som omfattar de åtgärder som är de mest brådskande med tanke på strävan att uppnå klimatneutralitetsmålet. Fem prioriteringar syftar till att hejda klimatförändringen och att stödja en grön omställning, och den sjätte prioriteringen gäller stärkt kolbindning och kompensation. För att uppnå dessa mål har man fastställt 42 verksamhetslinjer.

Lösningarna inom markanvändningen skapar en grund för en hållbar vardag. Nyland är ett starkt växande landskap, vilket innebär att det är ytterst viktigt att dämpa hur bebyggelsestrukturen breder och sprider ut sig.

En hållbar bebyggelsestruktur är tät och möjliggör resurssmarta infrastrukturlösningar. En hållbar struktur och ett omfattande servicenät minskar tillsammans behovet av resor, ökar regionernas livskraft och sparar skogsområden utanför en tät bebyggelsestruktur.

Med hjälp av markanvändningsplanering kan man styra hur effektivt trafiksystemet är och stödja möjligheterna för hållbara färdsätt. Viktiga är också lösningarna för byggande och byggnader samt lösningarna för utsläpp i anslutning till konstruktionernas livscykel. När det gäller markanvändning finns det också behov att beakta utrymmesbehovet för energiförsörjning och cirkulär ekonomi.

Färdplanens verksamhetslinjer

 1. Regionens tillväxt styrs så att den stöder sig på den nuvarande bebyggelsestrukturen och sker i områden som är konkurrenskraftiga med tanke på hållbar rörlighet
 2. Befintliga bebyggelsestrukturer och byggnadsbestånd utvecklas och blir hållbarare och mera energieffektiva
 3. Klimatneutral byggnation främjas
 4. Genom planering av områdesanvändningen möjliggörs en övergång till hållbara energisystem
 5. I planeringen av områdesanvändningen beaktas behoven inom cirkulär ekonomi

Trafiken medför cirka en tredjedel av Nylands utsläpp. Våra kommuner har olika utgångspunkter för att utveckla åtgärder för minskningen av trafikutsläpp, vilket innebär att lösningar ska skräddarsys med beaktande av kommunernas färdigheter.

En betydande del av trafikutsläppen kommer från vägtrafiken. Utsläppsbelastningen från trafiken består av tre faktorer: trafikarbetet, färdsättsfördelningen och färdmedlens enhetsutsläpp. Metoder för att minska utsläppen är minskning av personbilarnas trafikarbete, gynnande av gång-, cykel- och kollektivtrafik, minskning av fordonsbeståndets enhetsutsläpp och smidigare resekedjor.

I och med elektrifieringen av bannätet och investeringar i materiel är spårtrafiken däremot en effektiv och utsläppssnål lösning.

Målet är att rikta in åtgärder på trafikens alla delområden, även logistik, hamnar, flygplatsområdet och IKT-sektorn.

Färdplanens verksamhetslinjer

 1. Minskning av personbilarnas trafikarbete
 2. De hållbara färdsättens andelar utökas
 3. Resekedjorna utvecklas och blir smidigare
 4. Kollektivtrafiksystemet optimeras och får mer utpräglad nätverkskaraktär
 5. Stöd för förändring av trafikens drivkraft
 6. Det utvecklas koldioxidsnål logistik och ett nätverk som möter dess behov
 7. Automatiseringen av trafiken utvecklas, liksom nya tjänster för att minska utsläppen
 8. Möjligheterna att cykla förbättras
 9. Koldioxidsnålhet och resurseffektivitet främjas i flygplatsområden och hamnar
 10. Koldioxidsnålhet i datatrafiken främjas

En övergång till utsläppsfri energiproduktion är väsentlig med tanke på att klimatneutralitetsmålet uppnås. Förutom att slopa fossila bränslen bör man på lång sikt även frångå energiproduktion som baserar sig på förbränning.

Ur Nylands synvinkel är det avgörande att utsläppen från uppvärmning minskas och att energiproduktionen i huvudstadsregionen blir klimatneutral. För närvarande eftersträvas utsläppsfri fjärrvärmeproduktion främst genom tillvaratagande av spillvärme och omgivningsvärme.

Geotermisk energi och utnyttjande av biogas är nya lovande källor för värmeenergi. I många nyländska kommuner produceras fjärrvärme med biobränslen.

Färdplanens verksamhetslinjer

 1. Användningen av fossila bränslen frångås inom energiproduktionen
 2. Användningen av förnybara energikällor utökas inom energiproduktionen
 3. Samhällenas energieffektivitet förbättras genom att man utnyttjar spillvärme och energisparande främjas
 4. Smarta energisystem, utveckling av el- och värmenäten, sektorsintegration och lagring av energi främjas
 5. Innovationer inom energiteknik och ibruktagandet av en ny generation av syntetiska bränslen främjas
 6. Det utvecklas energilösningar som följer principerna för hållbar cirkulär ekonomi
 7. Nya hållbara energilösningar och strategier för koldioxidsnålhet främjas inom industrin
 8. Hållbara energilösningar främjas inom jordbruket
 9. Målet på lång sikt är att frångå förbränning inom energiproduktionen
 10. Det fattas beslut om kärnkraftsproduktionens framtid i landskapet
 11. Samarbetet mellan energiaktörer utvecklas i syfte att säkerställa en snabb och rättvis energiomställning

Främjandet av cirkulär ekonomi är väsentligt i förnyandet av ett klimathållbart ekonomisystem. Den ökande befolkningsmängden och konsumtionen medför ett hållbarhetsunderskott i fråga om materialanvändning, och naturresurser utnyttjas mer än den ekologiska hållbarheten tål.  

Genom cirkulär ekonomi kan man stödja kontroll och nyttoanvändning av materialströmmar. Färdplanens verksamhetslinjer främjar hållbara produktions- och värdekedjor inom cirkulär ekonomi både i Nyland och på riksomfattande nivå.  I princip bör den cirkulära ekonomin genomföras på ett så energieffektivt sätt som möjligt och med beaktande av den effekt som insamlingen och behandlingen av avfall har.

Den cirkulära ekonomin inbegriper även främjande av delningsekonomi och tjänstefiering. Tjänsterna bör utvecklas så att de grundar sig på delning, uthyrning och återvinning.

Färdplanens verksamhetslinjer

 1. Nylands roll som föregångare inom en klimatneutral och hållbar cirkulär ekonomi stärks
 2. För att skapa tjänster inom cirkulär ekonomi främjas åtgärder på både regional och nationell nivå
 3. Utnyttjandet av regionala materialflöden effektiviseras och andelen råvaror i hållbar cirkulation utökas på ett planmässigt sätt
 4. Regional uppsamling av fraktioner för återvinning
 5. Planering och produktion som utgår från cirkulär ekonomi främjas och användningen av återvinningsprodukter blir smidigare
 6. Delningsekonomi, tjänstefiering och andra nya affärsverksamhetsmodeller utvecklas och införandet av dem främjas

Konsumtionen av varor och tjänster är en av de största orsakerna till miljöproblem med tanke på både naturresurser och klimatförändringen. Konsumtionsvanorna måste bli hållbarare och beakta produktionernas klimateffekter i upphandlingsbeslut. Ett väsentligt moment i hållbarhetsförändringen är att man frångår fossila bränslen.

Genom offentlig upphandling kan man stödja affärsverksamhet som främjar hållbarhet och öka kommuninvånarnas medvetenhet om hållbara val. Kommunerna kan också bli plattformar för försök som främjar hållbarhet och stödja digitala lösningar och tjänstefiering.

Utsläppen från produktionen är också kopplade till företagssektorns verksamhet och val, och ansvarsfullheten i företagen. Hållbarheten i matsystemet kan förbättras genom förändringar i odlingsmetoderna och kosten samt genom att undvika och utnyttja matsvinnet.

Färdplanens verksamhetslinjer

 1. Klimatmål och mål i fråga om cirkulär ekonomi tas med i den offentliga sektorns och företagens investeringar och upphandlingar
 2. Lösningar som bygger på digitalisering och tjänstefiering främjas i städerna och kommunerna
 3. Matsystemets hållbarhet främjas
 4. Turismbranschens hållbarhet, närturism och koldioxidsnåla resekedjor stöds och utvecklas
 5. Klimatpositiva värderingar stöds med hjälp av kultur och hållbar kulturverksamhet och evenemangsproduktion främjas
 6. Producenternas och konsumenternas klimatmedvetenhet och ansvarstagande ökas

Utsläpp kan kompenseras genom att både öka kolbindningen i Nyland och finansiera åtgärder som stöder kolbindning utanför landskapet. Att sörja för landskapets kolsänkor och kollager är den lättaste och mest kostnadseffektiva metoden för att binda kol från atmosfären.

Inom jordbruksområden kan kolbalansen i jordmånen ökas genom odlingstekniska metoder. I skogar styr trädbeståndets tillväxt och avgång mängden kolbindning och kollager. Utanför skyddsområden lever skogarnas kolsänkor och kollager enligt avverkningscykeln.

För närvarande är den kalkylerade kolsänkan i Nylands skogar mycket liten på grund av kraftiga avverkningar som gjorts under de senaste åren, vilket innebär man ska fästa särskild uppmärksamhet vid hållbar användning av skogstillgångar. Minskningen av Nylands skogsareal bör stoppas och landskapets kollager bör bevaras i möjligaste mån.

Färdplanens verksamhetslinjer

 1. Skogarnas kolsänkor och kollager upprätthålls och stärks
 2. Kolbindning främjas på jordbruksområden
 3. Modeller och metoder för kompensation identifieras, liksom nya möjligheter för kolbindning
 4. Kunskapen om kolsänkor och utsläppskällor utökas

Åtgärdsprogrammet ger en helhetsbild av klimatarbetet

Åtgärdsprogrammet Innovativt grönt Nyland, som ingår i Färdplan för ett klimatneutralt Nyland, innehåller landskapets klimatåtgärder och klimatprojekt för de närmaste åren. Programmet ger en helhetsbild av klimatarbetet i Nyland och berättar hur man kan uppnå stora utsläppsminskningar. Programmet uppdateras, det vill säga programmet kompletteras i fortsättningen.

Utöver projekt och åtgärder innehåller programmet kommunernas klimatplaner och strategier som främjar klimatneutralitet av olika instanser. De instanser som ska genomföra åtgärderna är de organisationer i landskapet som på regional nivå arbetar med klimatfrågor. Syftet med programmet är också att främja nätverksbildning mellan projektaktörer.

Till exempel följande åtgärder är aktuella inom klimatarbetet i Nyland:

 • Presentation och främjande av god praxis i kommunernas klimatarbete
 • Stödjande av kommunernas klimatplaner
 • Främjande av koldioxidsnålt byggande
 • Främjande av nya färdsättslösningar: Projektet Reciprocity – Innovativa färdsätt som förenar stad och landsbygd
 • Främjande av Nylands dal för cirkulär ekonomi
 • Kolbalansutredning i Helsingforsregionens planeringsarbete inom markanvändning, boende och trafik (MBT)
 • Främjande av hållbart mångbruk av kommunala skogar
 • Utredningar i anslutning till tillgången på biobränslen och kolsänkor
 • Snabbare ekologisk omställning inom kreativa branscher
 • Beredning av en regional anpassningsplan

Sidan uppdaterad senast: 28.3.2024