Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Med ett klimatneutralt Nyland år 2030 som mål

Nyland strävar efter att vara klimatneutralt senast år 2030. Detta förutsätter både omfattande utsläppsminskningar inom alla sektorer och stärkande av kolsänkor. Färdplanen för ett klimatneutralt Nyland, som identifierar arbetets prioriteringar och de områden där det finns sådant man kan göra tillsammans, stakar ut riktlinjerna för landskapets klimatarbete.

Uppnåendet av det ambitiösa klimatmålet förutsätter samarbete och en genomgripande förändring i konstruktioner och verksamhetsmodeller som omfattar alla delområden från olika nivåer för verksamheten, aktörer och normer. Vi vill påskynda den gröna omställningen i landskapet och främja för vår del genomförandet av den europeiska gröna given. 

Färdplan som navigator i klimatarbetet

Med hjälp av Färdplan för ett klimatneutralt Nyland koordinerar vi och samordnar det klimatarbete som görs i landskapet. Färdplanen fungerar som navigator i landskapets klimatarbete och i främjandet av detta arbete.

Vi har fastställt sex prioriteringar samt riktlinjerna för arbetet. Fem prioriteringar fokuserar på att hejda klimatförändringen och att stödja en grön omställning, och den sjätte prioriteringen gäller stärkt kolbindning och kompensation. Klimatneutralitet kan inte uppnås utan kolsänkor och utan kompensation av restutsläpp.

Klimatarbetet i Nyland har sex prioriteringar: Klimatsmart markanvändning och byggnation, smarta och utsläppsfria färdsätt, snabb och rättvis energiomställning, klimatneutral cirkulär ekonomi , hållbar konsumtion och produktion, förstärkta kolsänkor och kompensering av utsläpp.
Klimatarbetet i Nyland har sex prioriteringar. Klicka på bilden för att göra den större.

Färdplanens riktlinjer har sammanjämkats med FN:s mål för hållbar utveckling, EU:s klimatmål, nationella klimatmål och planer samt med program på landskapsnivå och regional nivå. Färdplanen och dess riktlinjer uppdateras regelbundet på basis av färsk information och samarbetsbehov.

Vi uppfyller målet tillsammans

För att uppfylla de ambitiösa målen behöver vi satsningar från alla nylänningar. Vårt klimatarbete bygger på en modell där den offentliga och privata sektorn, aktörer inom forskning, utveckling och innovation samt invånare syftar till ett gemensamt mål med beaktande av miljöns bärkraft. Vi har identifierat rollerna för de olika aktörerna, möjligheterna och metoderna för att minska utsläppen samt möjligheterna för att utveckla ekosystem för dämpande åtgärder.

Kommunerna är i en nyckelposition som vägvisare för klimatarbetet och som aktörer som möjliggör ett klimatneutralt landskap. De flesta nyländska kommuner har ställt upp sina egna klimatmål och har redan hunnit långt med sitt klimatarbete. Utöver kommunerna påskyndar vi klimatarbetet med regionala aktörer, såsom NTM-centralen i Nyland, samkommunerna HRT och HRM samt utvecklingsbolag.

Staten har också en viktig roll i klimatarbetet, för en del lösningar fattas genom nationella beslut. Bland de riksomfattande aktörerna är miljöministeriet, Finlands miljöcentral SYKE, Meteorologiska institutet samt jord- och skogsbruksministeriet våra närmaste partner i klimatarbetet.

En av prioriteringarna för Nylandsprogrammet, som sammanfattar visionen för landskapets utveckling, är stävjande av klimatförändringen. Finansiering av regionens forsknings- och utvecklingsarbete styrs av Nylands strategi för smart specialisering där paraplytemat är resursvisdom och där klimatneutralitet är en av de tre prioriteringarna. Genom en klok allokering av medel får vi stöd från aktörer inom FoUI-sektorn för att utveckla nya lösningar och öka kolhandavtrycket. Även företag som kan skapa ny affärsverksamhet genom sina nya lösningar har en central roll. Dessutom är det viktigt att engagera invånarna i klimatarbetet.

Vi samordnar klimatarbetet i landskapet

Av Nylands förbunds uppgifter skapar regionutveckling, landskapsplanläggning och trafikplanering en grund för landskapets klimatarbete. Dessutom är vi aktivt med i sektorsövergripande sakkunnignätverk och främjar klimatarbete, projekt och samutveckling.

Vi skapar samarbete inom landskapet och har ett övergripande samarbete med kommuner, regionala myndigheter och aktörer inom FoUI-sektorn. Vi är också med i att skapa internationella nätverk till exempel med tanke på kompetensutbyte och projektsamarbete.

Klimatarbetets effekter uppstår då vi identifierar de bästa åtgärderna, sprider dem och främjar ibruktagandet av lösningarna till exempel genom att finansiera utvecklingsprojekt. Vi följer aktivt med Europeiska unionens finansieringsmöjligheter och stöder regionala aktörer när det gäller att utnyttja dem.

Vi stöder landskapets klimatarbete bland annat genom att

  • koordinera och samordna klimatarbetet
  • lyfta fram och sprida goda förfaranden inom klimatarbetet
  • ge sakkunnigstöd till det klimatarbete som görs i mindre kommuner
  • stödja beredningen av nya projekt
  • lyfta fram klimatfrågor i olika samarbetsnätverk
  • följa upp landskapets och kommunernas utsläppsutveckling och informera om utvecklingen
  • främja lösningar som stöder den goda utsläppsutvecklingen i Nyland på nationell och internationell nivå.

Information om Nylands utsläppsutveckling

Vi följer på årsbasis Nylands utsläppsutveckling utifrån Finlands miljöcentrals landsomfattande utsläppskalkyler.

Nylands utsläppsutveckling (på finska)

Sidan uppdaterad senast: 28.3.2024