Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Landskapsfullmäktige utövar den högsta beslutanderätten

Landskapsfullmäktige utövar den högsta beslutanderätten i Nylands förbund. Ledamöterna i fullmäktige är representanter för de nyländska kommunernas fullmäktige. Fullmäktige fattar beslut om landskapsförbundets ekonomi och verksamhet som helhet betraktade samt väljer landskapsstyrelse. Dess ställning motsvarar i huvudsak fullmäktiges ställning i kommunerna.

Pentti Arajärvi (SDP, Helsingfors) är ordförande för Nylands landskapsfullmäktige under perioden 2021–2025. Vice ordförande är Arja Karhuvaara (Saml., Helsingfors) och Kalle Ikkelä (Saml., Tusby).

Representantskapet, som består av de nyländska kommunernas representanter, väljer på basis av valresultatet i kommunalvalet fullmäktige för en mandattid som motsvarar en kommunalvalsperiod. Beslutsfattandet bygger på kommunal demokrati, vilket skiljer landskapsförbundet från övriga aktörer inom regionalförvaltning.

Landskapsfullmäktige svarar för Nylands intressebevakning nationellt och internationellt samt för att slå vakt om förutsättningarna för hållbar tillväxt i landskapet. Fullmäktige spelar en viktig roll i fråga om att slå fast målen för utvecklingen av Nyland. Den som är beslutsfattare på landskapsnivå måste kunna se på utvecklingsfrågor ur en bredare infallsvinkel än den egna kommunens, till exempel i fråga om bebyggelsestrukturen, trafiklösningar, internationalisering, urbanisering samt klimat- och miljöfrågor. Det kräver att åsikter jämkas samman.

Landskapsfullmäktige har 83 ledamöter

På basis av kommunalvalet år 2021 sitter det 83 representanter från de nyländska kommunerna i landskapsfullmäktige. Av ledamöterna är 27 från Helsingfors, 12 från Esbo, 10 från Vanda och 3 från Borgå samt en eller två från envar av de mindre kommunerna.

Antalet platser per kommun räknas ut på basis av kommunens invånarantal. I fullmäktige får kommunen in en ledamot per varje påbörjat 25 000-tal invånare i enlighet med förbundets grundavtal. Kalkylen bygger på folkmängden vid det årsskifte som föregick kommunalvalet.

Alla nyländska kommuner är representerade i landskapsfullmäktige. Landskapsfullmäktigeledamöterna är också fullmäktigemedlemmar i sina egna kommuner.

Samlingspartiet är fullmäktiges största parti

Samlingspartiet är med sina 23 platser fullmäktiges största parti på basis av kommunalvalsresultatet. Följande i ordningen är Socialdemokraterna och De Gröna.

Partiernas mandatfördelning i landskapsfullmäktige under perioden 2021–2025:

Några sammanträden per år

Landskapsfullmäktige sammanträder 2–5 gånger om året beroende på mängden ärenden som ska behandlas. De beslutsförslag som föreläggs fullmäktige fastställs av landskapsstyrelsen.

Sammanträdena är öppna för allmänheten, och man kan också följa dem i direktsändning i Helsingforskanalen. Där finns också inspelningar av sammanträdena. Sammanträdena hålls i Helsingfors stads fullmäktigesal på Alexandersgatan 20.

Sammanträdeshandlingarna på webben

Sammanträdets föredragningslista publiceras på Nylands förbunds webbplats en vecka före sammanträdet. Finska och svenska är de språk på vilka landskapsfullmäktiges sammanträden förs. Även sammanträdeshandlingarna publiceras på bägge språken.

Sammanträdesprotokollet framläggs offentligt på webben efter att det justerats, senast två veckor efter sammanträdet.

Ordförandena presenterar sig

Pentti Arajärvi (SDP), ordförande

Hemort: Helsingfors
Utbildning: Juris doktor
Hobbyer: Läsning, friluftsliv, njutning av konst
Favoritplats i Nyland: Stadens centrum och skog
Motto:
Kontakt: pentti@arajarvi.fi

Arja Karhuvaara (Saml.) förste vice ordförande

Hemort: Helsingfors
Utbildning: Specialfysioterapeut, studentmerkonom
Hobbyer: Kallbad, nyttomotion, historia, teater, frivilligarbete
Favoritplats i Nyland: Kust och skärgård
Motto: Allt som det överhuvudtaget är skäl att göra ska man göra ordentligt
Kontakt: arja@karhuvaara.fi, tfn 050 512 2891

Kalle Ikkelä (Saml.), andre vice ordförande

Hemort: Tusby
Utbildning: DI i datateknik, MBA
Hobbyer: Innebandy, slalom
Favoritplats i Nyland: Halosenniemi i Tusby
Motto: Gör något så löser det sig
Kontakt: kalle.ikkela@tuusula.fi

Revisionsnämnden övervakar att målen uppfylls

Revisionsnämnden bedömer hur väl de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen och ekonomiska målen uppfylls samt huruvida byråns verksamhet har ordnats resultatrikt och ändamålsenligt. Nämnden överlämnar årligen en utvärderingsberättelse till landskapsfullmäktige. Dessutom bereder den sådana ärenden i anslutning till revisionen av förvaltning och ekonomi som fullmäktige fattar beslut om.

Revisionsnämndens ordförande är landskapsfullmäktiges ledamöter. Revisionsnämndens ordförande är under perioden 2021–2025 Anitta Orpana (Saml.). Förbundets revisor är föredragande vid nämndens sammanträden.

Ledamot: Anitta Orpana, Saml., Vanda (ordf.)
Ersättare: Petteri Kilpinen, Saml., Esbo

Ledamot: Kim Savolainen, SDP, Kervo (v.ordf.)
Ersättare: Tanja Huittinen, SDP, Mäntsälä

Ledamot: Päivi Meros, Gröna, Helsingfors
Ersättare: Allan Halme, Gröna, Esbo

Ledamot: Pekka Pirkkala, Saml., Helsingfors
Ersättare: Petra Urasto, Saml., Helsingfors

Möjlighet att söka ändring

Om du upplever att landskapsstyrelsen har fattat ett felaktigt beslut kan du yrka på ändring av detsamma. Till våra beslut bifogas alltid information om vem som har rätt att anföra besvär eller framställa en begäran om omprövning och hos vilken instans det i så fall ska ske.

Stadgar som styr verksamheten i landskapet Nyland

De förtroendevaldas bindningar

Redovisningsskyldiga: landskapsfullmäktiges ordförande, landskapsstyrelsens medlemmar, revisionsnämndens ordförande och av tjänsteinnehavarna landskapsdirektören samt regionplaneringsdirektören.

Sidan uppdaterad senast: 13.9.2023