Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), artiklarna 12, 13 och 14

1. Personuppgiftsansvarig

Nylands förbund, FO-nummer 0201296-1
Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors
Telefon (09) 4757 411, e-post toimisto@uudenmaanliitto.fi
Kontaktperson för ärenden som gäller registret: dataskyddsombudet

2. Dataskyddsombud

Namn: Liisa Setälä
Telefon: 040 168 1989, e-post: liisa.setala@uudenmaanliitto.fi

3. Avsikt med behandling av personuppgifter

Personuppgifter som samlas in genom enkäten används enbart i enlighet med respektive enkäts syfte. Ett sådant syfte kan till exempel vara att genomföra webbenkäter, att behandla feedback på dessa, att genomföra praktiska arrangemang för en tillställning eller att efteråt skicka material till dem som deltagit i tillställningen.

Behandling av uppgifter baserar sig personens samtycke.

4. Innehåll i registrets personuppgifter

Beroende på enkät är det möjligt att samla in följande slags personuppgifter: Namn, e-postadress, adress, telefonnummer, yrkesbeteckning, organisation, matpreferens, tillgänglighetsbehov.

5. Källa till personuppgifter

Enkätens respondenter.

6. Mottagare av personuppgifter

Anställda vid Nylands förbund har tillgång till registeruppgifterna. Vid behov kan tillgången till registeruppgifterna begränsas.

Namn och organisation kan överlåtas till andra deltagare i ett evenemang med ifrågavarande persons samtycke. Personuppgifter kan överlåtas till organisationer eller andra eventuella arrangörer som svarar för evenemangets lokaler och servering.

Personuppgifter i anslutning till evenemang som ordnas i samband med projekt som Nylands förbund förvaltar kan förutom till revisorn även av särskilda skäl överlåtas till finansiären och projektets samarbetspartner.

I övrigt överlåts personuppgifter inte till parter utanför Nylands förbund.

7. Överlåtelse och överföring av uppgifter till tredje land och internationella organisationer

Uppgifter överlåts inte till parter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer, förutom om det är fråga om ett möte som ordnas av en internationell organisation eller ett besök i tredje land. I sådana fall ska den registrerade ombes ge sitt uttryckliga samtycke till överföring av personuppgifter, och han eller hon ska informeras om risker som beror på en eventuellt bristfällig dataskyddsnivå.

8. Personuppgifternas förvaringstid

Uppgifterna bevaras i tre månader efter att enkäten har gjorts. Uppgifter om evenemang i anslutning till projekt som Nylands förbund förvaltar bevaras under den arkiveringstid som förutsätts av respektive finansieringsprogram.

9. Den registrerades rättigheter

Den registrerade kan också ta tillbaka sitt godkännande till att uppgifter hanteras genom att sända ett fritt formulerat meddelande till toimisto@uudenmaanliitto.fi eller som vanlig post till Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors.

Den registrerade har rätt att:

Begäran ska sändas per e-post till toimisto@uudenmaanliitto.fi eller per post till Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors.

Rätten att låta kontrollera sina uppgifter är kostnadsfri en gång om året. 

Den registrerade har dessutom rätt att anföra besvär hos dataombudsmannen.

10.  Profilering

Det sker ingen profilering och det fattas inte heller några andra automatiska beslut med stöd av registret.