Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), artiklarna 12,13 och 14

1. Personuppgiftsansvarig 

Nylands förbund, FO-nummer 0201296-1
Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors
Telefon 09 4757 411, e-post toimisto@uudenmaanliitto.fi
Kontaktperson för ärenden som gäller registret: dataskyddsombudet

2. Dataskyddsombud

Namn: Liisa Setälä
Telefon 040 1681 989, e-post liisa.setala@uudenmaanliitto.fi

3. Avsikt med behandling av personuppgifter

Personuppgifter används för att sända Nylands förbunds elektroniska nyhetsbrev och meddelanden samt för att verkställa de praktiska arrangemangen i anslutning till de evenemang som administreras genom tjänsten Creamailer och för att behandla responsen i anslutning till dem.

Behandlingen av uppgifter baserar sig på ett medgivande av den som gett uppgifterna.

4. Innehåll i registrets personuppgifter 

För nyhetsbrevens del sparas beställarens e-postadress och tidpunkten för anslutning till sändlista i registret.

För evenemangens del omfattar registret följande uppgifter: namn, e-postadress, adress, telefonnummer, yrkesbeteckning, organisation, matpreferens, tillgänglighetsbehov. Respons på evenemangen kan ges anonymt.

5. Källa till personuppgifter

Uppgifterna fås av personerna i fråga och deras bakgrundsorganisationer samt samlas via organisationernas webbplatser.

6. Mottagare av personuppgifter

De anställda vid Nylands förbund vars arbetsuppgifter omfattar användningen av Creamailer-tjänsten har tillgång till uppgifterna i registret.

Personuppgifter överlåts inte till parter utanför Nylands förbund.

Personuppgifter i anslutning till evenemang som ordnas i samband med projekt som Nylands förbund förvaltar kan förutom till revisorn även av särskilda skäl överlåtas till finansiären och projektets samarbetspartner.

Serviceproducenten Creamailer Oy behandlar uppgifter enbart på den personuppgiftsansvarigas specifika begäran.

Nylands förbunds och Creamailer Oy:s webbplatser är SSL-skyddade. SSL-certifikatet skyddar trafiken som går mellan en dator och internet-sidans server.

7. Överlåtelse och överföring av uppgifter till tredje länder och internationella organisationer

Uppgifter överlåts inte till parter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer, förutom om det är fråga om ett möte som ordnas av en internationell organisation eller ett besök i tredje land. I sådana fall ombes den registrerade ge sitt uttryckliga samtycke till överföring av personuppgifter, och han eller hon ska informeras om risker som beror på en eventuellt bristfällig dataskyddsnivå.

Registrets uppgifter finns på Creamailer Oy:s säkra servrar inom EU.

8. Personuppgifternas förvaringstid

Uppgifterna förvaras så länge som det beställda nyhetsbrevet utkommer eller när personen lämnar e-postlistan. De personuppgifter som samlats för evenemang raderas tre månader efter att evenemanget har ordnats. Uppgifter om evenemang i anslutning till projekt som Nylands förbund förvaltar bevaras under den arkiveringstid som förutsätts av respektive finansieringsprogram.

9. Den registrerades rättigheter

Den registrerade kan när som helst annullera beställningen via en annulleringslänk som finns i nyhetsbrevet.

Den registrerade har rätt att:

Begäran ska sändas via e-post till toimisto@uudenmaanliitto.fi eller som vanlig post till Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors. Förse meddelandet med hänvisningen ”Begäran om kontroll av uppgifterna i registret för nyhetsbrev”.

Rätten att låta kontrollera sina uppgifter är kostnadsfri en gång om året.

Den registrerade har dessutom rätt att anföra besvär hos dataombudsmannen.

10. Profilering

Det sker ingen profilering och det fattas inte heller några andra automatiska beslut med stöd av registret.

Sidan uppdaterad senast: 3.3.2023