Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), artiklarna 12,13 och 14

1. Personuppgiftsansvarig 

Nylands förbund, FO-nummer 0201296-1
Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors
Telefon (09) 4757 411, e-post toimisto@uudenmaanliitto.fi
Kontaktperson för ärenden som gäller registret: Dataskyddsansvarig

2. Dataskyddsansvarig

Namn: Liisa Setälä
Telefon 040 1681 989, e-post liisa.setala@uudenmaanliitto.fi

3. Avsikten med hantering av personuppgifter

Personuppgifterna används för rekryteringsprocessen som innefattar mottagande, behandling och förvaring av personuppgifter. Registret består av de sökandes personuppgifter.
Behandlingen av uppgifter baserar sig på ett medgivande av den som söker en befattning.

4. Personuppgifternas innehåll i registret

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, foto, yrkeserfarenhet, utbildningsuppgifter, personliga färdigheter (t.ex. språkkunskaper, IKT-färdigheter)

5. Källa för personuppgifter

Uppgifterna fås av den registrerade.

6. Mottagare av personuppgifter 

Uppgifterna behandlas av Nylands förbunds personalförvaltning i rollen som systemadministratör, Nylands förbunds anställda som utnämnts till särskilda ansvarspersoner för respektive rekryteringsprocess samt ärendehanteringssystemets systemadministratör. Tillträdet till registret är skyddat med personliga användarnamn och lösenord.

Om det i rekryteringsprocessen ingår en lämplighetsbedömning och personen ger sitt samtycke till bedömningen, överlåts uppgifterna också till den som förverkligar bedömningstestet.

Rekryteringssystemets tjänsteleverantör FCG Talent Oy/Kuntarekry behandlar uppgifter endast på den personuppgiftsansvarigas begäran och för att producera tjänsten. Uppgifterna finns i serviceutrymmet som tillhandahålls av samarbetspartnern som erbjuder drifttjänster. Tillträdet dit är begränsat och skyddat.

Den valda personens uppgifter sparas i Nylands förbunds ärendehanteringssystem Dynasty och i personakten i arkivet. Om rekryteringsprocessen förverkligas utan att ett rekryteringssystem används sparas samtliga ansökningar i ärendehanteringssystemet. Tjänsteleverantören Innofactor Oy hanterar information enbart på särskild begäran av den personuppgiftsansvariga och för att kunna genomföra servicen. Uppgifterna finns i tjänsteleverantörens servrar och datacenter i Finland.

7. Överlåtelse och överföring av uppgifter till tredje länder och till internationella organisationer

Uppgifter överlåts inte utanför EU- eller EES-gränser eller till internationella organisationer.

8. Personuppgifternas förvaringstid

Uppgifterna bevaras i två års tid efter rekryteringsbeslutet. Den valda personens ansökan förvaras permanent i personakten.

9. Den registrerades rättigheter

Den registrerade kan när som helst ta tillbaka sitt godkännande till hanteringen av uppgifterna genom att skicka ett fritt formulerat meddelande som e-post till toimisto@uudenmaanliitto.fi eller som vanlig post till Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors.

Den registrerade har rätt att:

Begäran ska sändas via e-post till toimisto@uudenmaanliitto.fi eller som vanlig post till Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors. Förse meddelandet med hänvisningen ”Begäran om kontroll av rekryteringsregistrets uppgifter”.

Rätten att låta kontrollera sina uppgifter är kostnadsfri en gång om året.
Den registrerade har dessutom rätt att lämna in besvär till dataskyddsombudsmannen.

10. Profilering

Ingen profilering sker eller inga andra automatiska beslut fattas med hjälp av registret.