Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

VILKKU − Klimathållbart Nyland som vision

VILKKU-projektet stärker Nylands förmåga att anpassa sig till klimatförändringen. Syftet är att producera Nylands första regionala klimatriskanalys och anpassningsplan. I det gemensamma projektet mellan Nylands förbund och Helsingfors universitet granskar man också risker som orsakas av klimatförändringen ur det nyländska näringslivets synvinkel.  

Nylands klimat förändras

Trots aktiva åtgärder för att begränsa klimatförändringen förändras Nylands klimat under de kommande årtiondena. I och med klimatförändringen kommer temperaturerna till exempel att stiga, regnmängderna att öka, dagarna med snötäcke att minska och tjälen att minska jämfört med tidigare.
Med anpassning till klimatförändringen avses förberedelser inför dessa förändringar och verksamhet för att förebygga de negativa effekterna.

Utöver de direkta effekterna inverkar klimatförändringen på landskapet även indirekt och genom olika internationella återverkningar. De mest väsentliga effekterna inom många sektorer är indirekta effekter som exempelvis hänför sig till störningar i internationella leveranskedjor.

Beredskap för klimatförändringens effekter är möjlig

VILKKU-projektet identifierar Nylands centrala klimatrisker samt bedömer det regionala anpassningsbehovet samt ansvar i anslutning till anpassningen. Den nationella anpassningsplanen ligger som utgångspunkt.

Till den regionala anpassningsplanen samlas kommunernas, landskapets och olika sektorers konkreta anpassningsåtgärder. Dessutom stöder projektet kommunerna i deras egna anpassningsanalyser. Anpassningen ska också sammanlänkas med det regionala prognostiserings- och utvecklingsarbetet.

Samarbetet i viktig roll

Nylands förbunds projektpartner, Helsingfors universitet, fokuserar särskilt på att bedöma det nyländska företagsfältets sårbarhet och att stödja anpassningsberedskap. Olika näringar utsätts på olika sätt för klimatförändringen, och å andra sidan kan förändringen också medföra ny affärsverksamhet.

Under det treåriga projektet inkluderas också ett stort antal intressentgrupper. Projektet som finansierats med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) fortsätter fram till hösten 2026.

Mål för Nylands anpassningsarbete

Gemensam förståelse om effekterna

Genom det nyländska anpassningsarbetet bygger man en gemensam uppfattning om direkta och indirekta effekter samt om återverkningar av klimatförändringen. Särskilt fokuserar man på de indirekta effekterna och återverkningarna. Effekterna och deras återverkningar i Nyland och verksamhetsfältet beskrivs omfattande.

Bedömning av regionala risker och sårbarhet

I anpassningsarbetet granskar man klimatförändringens regionala risker och sårbarhet. Riskfaktorer beskrivs och klassificeras. Man ökar också förståelsen om klimatförändringens verkningsmekanismer och hur riskerna fördelas.

Effekterna blir en del av det mer omfattande prognostiseringsarbetet

De identifierade effekterna av klimatförändringen ska bli en del av det nyländska prognostiseringsarbetet. Genom prognostiseringsarbetet beaktar man i anpassningsanalysen också andra framtida pådrivande faktorer och megatrender.