Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Puinen pyöreän muotoinen rakennelma, jonka sisällä ihmisiä. Taustalla merta.

AKKE-rahoitusta kestävää kasvua ja elinvoimaa tavoitteleville hankkeille

Myönnämme Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman -määrärahaa (AKKE) uusimaalaisille kehittämishankkeille. Rahoitushaku on parhaillaan avoinna ja se jatkuu 13. maaliskuuta kello 15 asti. Tässä haussa jaettavanamme on 2,2 miljoonaa euroa.

Tuemme hankkeita, joilla vahvistetaan alueellisten toimijoiden innovaatioyhteistyötä tai kehitetään uusimaalaisia hyödyttäviä uusia palveluja tai osallisuutta. Lisäksi rahoitamme esiselvityshankkeita samoista teemoista.

Esittelimme rahoitushakua Teams-infossa 17. tammikuuta.

Isot, koko Uuttamaata hyödyttävät hankkeet etusijalla

Rahoitettavaksi haetaan Uudenmaan kattavia ja koko maakuntaa hyödyttäviä, vaikuttavia hankkeita. Toimijoita on hyvä olla mukana useammalta seudulta. Esiselvityshankkeissa tulee luoda valmiuksia pysyvään toimintaan.

Innovaatiohankkeissa haluamme vahvistaa yhteistyötä tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kesken. Toisena tukikohteena ovat hankkeet, jotka edistävät osallisuutta ja osallistumista tukevien verkostojen ja kansalaisjärjestöjen toimintaa tai kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa.

Rahoitettavan hankkeen tulee olla voittoa tavoittelematon ja sen tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä. Tukea ei voida myöntää yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Tuen määrä on enintään 80 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakijan on myös itse osallistuttava hankkeen rahoitukseen. Lisäksi voidaan hyödyntää esimerkiksi kunta- tai yritysrahoitusta.

Uudenmaan tavoitteet ohjaavat rahoitusta

Rahoituspäätöksiämme ohjaavat Uusimaa-ohjelman ja Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian tavoitteet.

AKKE-rahoituksessa on kyse valtion budjettiin vuosittain sisältyvästä määrärahasta, jonka alueellisesta jaosta maakuntien kesken päättää työ- ja elinkeinoministeriö. Vuoden 2022 päätöksellä jaettavanamme on neljä miljoonaa euroa, kun mukaan lasketaan aiemmilta vuosilta palautunut osuus. Ensimmäinen tätä päätöstä koskeva rahoitushaku oli avoinna 1.6.–12.8.2022.

Lue tarkemmin tavoitteistamme:

Rahoitetut hankkeet 2022

Toteuttaja:
Helsinki Partners Oy / Health Capital Helsinki

Hankkeen kuvaus:
Hanke edistää digiosaamista ja digitalisaation hyödyntämistä terveydenhoidon tietointensiivisen huippututkimuksen ja kasvavan innovaatiotoiminnan avulla. Hankkeen tavoitteena on synnyttää ajantasainen ja päivittyvä tieto- ja koulutus- kokonaisuus sekä suunnitella jatkotoimia ja koordinaatiota digitaalisten tuotteiden ja palveluiden tietoturvallisuudessa sekä potilastietojärjestelmästandardien kehittämisessä ja soveltamisessa.

Digitalisaatio uudistaa työelämää myös sote-alalla, erityisesti vaativassa erikois- sairaanhoidossa. Samalla uudet teknologiat ja tuotantomenetelmät nostavat työn- tuottavuutta ja lisäävät Uudenmaan kansainvälistä kilpailukykyä ja uusien investointien kohdentumista Uudellemaalle. Terveysdatan käyttö huippututkimuksessa ja innovoinnissa edellyttää laajaa kehittyvän lainsäädännön ja regulaation tuntemusta ja sen vuoksi on erityisen tärkeää, että Uudenmaan eri toimijat ymmärtävät sekä toimintaan liittyvät rajoitteet että mahdollisuudet yhtenevästi. Standardeja ja tietoturvaa edistävän tiedon, koulutuksen ja verkostoitumisen avulla innovaatioiden kehitysvauhti nopeutuu ja riskit sekä aikataulut ovat ennakoitavampia, mikä mm. edesauttaa startup-yritysten kasvua ja rahoitusta. Hankkeen tuloksena on asiantuntijoiden kanssa tuotettava tietoaineisto yhteistyön vahvistamiseksi alueella toimiville eri toimijoille ja organisaatioille.

Budjetti:
Kokonaisbudjetti: 243 750 €, AKKE-rahoitus 195 000 €

Toteutusaika:
1.1.2023–31.12.2024

Toteuttaja:
Helsingin kaupunki

Osatoteuttajat:
Helsingin yliopisto ja The Startup Shortcut

Yhteystyökumppanit:
Helsingin seudun kauppakamari, Espoon kaupunki Vantaan kaupunki, Aalto yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan, Taideyliopisto

Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on tukea pääkaupunkiseudulla asuvien vieraskielisten osaajien työllistymistä alueen pk-yrityksiin, startupeihin ja korkeakouluihin sekä kehittää hankkeeseen osallistuvien yritysten ja korkeakoulujen kansainvälisten rekrytointien määrää ja laatua työvoiman saatavuuden parantamiseksi.

Hankkeen aikana otetaan käyttöön uusia keinoja työllistämisessä ja etsitään ratkaisuja vieraskielisten työllisyysasteen nostamiseen. Hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan mm. uudenlaiset yritysyhteistyön sekä korkeakoulujen kansainvälisten osaajien rekrytoinnin mallit. Toimenpiteillä edistetään kansainvälisen osaamisen hyödyntämistä edistävän toimintakulttuurin ja -käytänteiden kehittymistä alueen yrityksissä ja korkeakouluissa sekä parannetaan työnantajien valmiuksia palkata vieraskielistä työvoimaa.

Hankekauden aikana toteutetaan lisäksi selvitys, joka vahvistaa tietopohjaa alueella toimivien pk-yritysten työvoima- ja osaamistarpeista sekä kansainvälisen rekrytoinnin edellytyksistä. Hanketoimien tuloksena kansainvälisen osaamisresurssin käyttöaste alueella kasvaa, millä on myönteisiä vaikutuksia pääkaupunkiseudun kaupunkien työllisyyteen ja työvoiman saatavuuteen alueella. Hankekauden loppuun mennessä myös hankkeeseen osallistuvien yritysten kansainvälistymisen aste ja kilpailukyky kasvavat sekä vieraskielisten kotoutuminen alueelle helpottuu. Ratkaisuja työllisyyden hoitoon haetaan yli kuntarajojen ja yhteistyötä tiivistetään mm. alueen korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa osaavan työvoiman ja korkean osaamisen saatavuuden turvaamiseksi. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Uudenmaan TE-toimiston ja Business Finlandin sekä alueella toimivien kansainvälisiä rekrytointeja tekevien yritysten kanssa.

Budjetti:
Kokonaisbudjetti 647 117 €, AKKE-rahoitus 517 694 €

Toteutusaika:
1.1.2023–31.12.2024

Toteuttaja:
Digiole Oy

Hankkeen kuvaus:
Esiselvityksessä kartoitetaan digitaalisen alustatalouden työllisyysvaikutuksia ja mahdollisuuksia Uudellamaalla.

Työllisyysvaikutuksien selvittämisen lisäksi pureudutaan alustatalouden luomaan työelämän murrokseen ja selvitetään minkälaisia vaikutuksia alustataloudella on ollut tähän ja minkälaisia haasteita yhtiöt ovat kohdanneet. Lisäksi tuotetaan avoimeen käyttöön tuleva konsepti, joka mahdollistaa perinteisten arvoketjujen omaavien pk-yritysten strategisen kehittämisen digitaalisen alustaekosysteemin suuntaan. Konseptin tarkoitus on toimia konkreettisena työkaluna yrityksille, jotka ovat kiinnostuneet oman liiketoimintansa strategisesta kehittämisestä ja tukea yritysten digitaalista siirtymää perinteisen arvoketjun ohjaamisesta ja optimoinnista alustaliiketoiminnan ja ekosysteemiseen arvontuottamiseen. Esiselvitys pyrkii myös selkeyttämään ja yksinkertaistamaan alustaliiketoimintaan liittyvää keskustelua segmentoimalla erilaisia alustaliiketoimintamalleja. Esiselvityksen tuloksena tuotetaan raportti, joka julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Budjetti:
Kokonaisbudjetti 62 500 €, AKKE-rahoitus 50 000 €

Toteutusaika:
1.10.2022–28.2.2023

Toteuttaja:
Laurea ammattikorkeakoulu

Osatoteuttaja:
Suomen Tekstiili- ja Muoti ry

Hankkeen kuvaus:
Hanke rakentaa kestävään vaatekulutuskäyttäytymiseen keskittyvän ekosysteemin, ’kylän’, nuorten, yritysten ja koululaitoksen välille.

Ekosysteemin toimijat yhdistävät sillat rakennetaan ensinnäkin nuorten ja yritysten välillä. Yritysten kautta tapahtuva yhteiskunnallinen vaikuttaminen antaa nuorille keinoja edistää itselle tärkeitä teemoja yritysten kautta, samalla tutustuen yritystoiminnan reunaehtoihin ja mahdollisuuksiin. Tämä vahvistaa nuorten yhteiskunnallista osallisuutta sekä kestävän kehityksen mukaista vaatekulutuskäyttäytymistä.

Toiseksi sillat rakennetaan yrityksille nuorten ja koulumaailman suuntaan. Nuorten ideoiden kanssa työskentely antaa työkaluja vahvistaa yritysten palvelumuotoilu- ja ennakointiosaamista, siten ketteröittää liiketoimintauudistumista kestävän kehityksen suuntaan. Yritysten ja koulumaailman näkökulmien avautuminen yhteisen haasteen, kestävän tulevaisuuden, kautta auttaa rakentamaan näiden keskeisten yhteiskunnallisten toimijoiden tavoitteita yhteisiksi. Kolmanneksi siltoja rakennetaan kouluille ja opettajille yritysten ja nuorten suuntaan. Opettajat saavat työkaluja ja uusia pedagogisia näkökulmia sekä kestävän kehityksen että yritysten kautta tapahtuvan yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemojen tuomiseen opetukseen.

Budjetti:
Kokonaisbudjetti 454 000 €, AKKE-rahoitus 363 200 €

Toteutusaika:
1.1.2023–31.12.2024

Toteuttaja:
Uudenmaan liitto

Osatoteuttaja:
CLIC Innovation

Hankkeen kuvaus:
Hankkeessa tavoitellaan hallittua siirtymää kiertotalouteen perustuvaan talousmalliin ekosysteemikehittämisen menetelmällä. Kiertotaloudesta tavoitellaan uutta liiketoimintaa ja liikevaihdon kasvua yrityksille sekä kansainvälisen liiketoiminnan kasvua ja yhteistyön lisääntymistä aktiivisen tuen avulla. Tärkeänä osana tekemistä on kiertotalousyhteistyön ja -osaamisen vahvistuminen yritysten sekä alueen kuntien ja kaupunkien välille sekä niiden kiertotalouden osaamisalueiden tehokkaampi hyödyntäminen. Laajan yhteistyön kautta tavoitellaan kustannusten/kiertojen tehokkuutta kiertotaloustoimintaan yleisellä tasolla.

Tehtävät toimenpiteet rakentavat Uudenmaan brändikuvaa kiertotalouden edelläkävijänä. Hanke vahvistaa Uudenmaan kiertotalouden toimijoiden ylimaakunnallista ja kansainvälistä verkostoitumista ja näkyvyyttä. Hanke koostuu seitsemästä työpaketista ja neljästä temaattisesta kokonaisuudesta. Näitä ovat Uudellemaalle keskeiset kiertotalousalat: Ruoka, rakentaminen, muovit ja tekstiilit sekä sähkö ja elektroniikkalaitteet ja e-romu. Hankkeen työpaketit sisältävät ekosysteemikehittämistä, vähähiilisen kiertotaloussopimuksen, alueellisen green dealin sekä sen toimenpideohjelman laadinnan, teematyöpajoja ja arvoketjujen mallinnusta. Myös rahoitusmahdollisuuksien kartoituksella, kansainvälisellä yhteistyöllä, viestinnällä ja hankehallinnolla on omat työpakettinsa.

Budjetti:
Kokonaisbudjetti 721 351 €, AKKE-rahoitus 549 669 €

Toteutusaika:
1.11.2022–31.12.2024

Toteuttaja:
Uudenmaan liitto

Hankkeen kuvaus:
Hankkeessa turvataan ja kehitetään oikea-aikaista tasokasta kansallisen rahoituksen hallinnointia niin, että se vastaa Uudenmaan liitolla käytössä olevaa rahoitusta.

Budjetti:
Kokonaisbudjetti 86 000 €, AKKE-rahoitus 68 800 €

Toteutusaika:
1.1.2023–31.12.2024

Aineistot vuoden 2022 rahoitusta saaneille

Jos hankkeessa tulee tarve tehdä esimerkiksi muutoshakemus, voit ladata tästä käyttöösi lomakkeet. Jätä lomakkeet käsittelyyn sähköisessä asiointipalvelussamme.

Lomakkeet toimitetaan tietoturvallisesti Uudenmaan liiton asiointipalvelussa:

Rahoitetut hankkeet 2020–2021

Vuoden 2020 lopulla käynnistyneessä rahoitushaussa oli jaossa 4,9 miljoonaa euroa. Rahoitusta myönnettiin koronakriisistä elpymistä ja jälleenrakennusta tavoitteleville hankkeille. Haku suljettiin maaliskuussa 2021. Hankkeiden tulee päättyä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Lomakkeet ja ohjeet hanketoimijoille

Alla ovat lomakkeet ja ohjeet rahoitettujen hankkeiden käyttöön.

Lomakkeet toimitetaan sähköpostilla liiton kirjaamoon. Osoite on toimisto@uudenmaanliitto.fi. Maksatushakemus ja sen liitteet tulee lähettää pdf-tiedostoina.

Vuosina 2020 ja 2021 rahoitetuista hankkeista on listaus, jossa esitellään hankkeen toteuttaja, tavoitteet, toimenpiteet, budjetti ja toteutusaika.

Lisätietoja rahoituksen hakemisesta:

Outi Ervasti

Kehittämispäällikkö

+358 40 721 2131

Uusimaa-ohjelma, elinkeinopolitiikka ja -yhteistyö, Uudenmaan edunvalvonta, AKKE-rahoitus sekä Uudenmaan yrityspalkinto. Aluekehittämisen johtaja Juha Eskelisen varahenkilö.

Tekninen tuki:

Kati Virtanen

Hankeassistentti

+358 40 617 6661

Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman tuki (AKKE-rahoitus), tekninen rahoitusneuvonta, rahoitus- ja seurantatietojen raportointi

Maksatusasiat:

Joanna Kallio

Hankeasiantuntija

+358 40 756 8319

Kansallisen rahoituksen hankkeiden tarkastus, maksatus ja tekninen rahoitusneuvonta

Sivu päivitetty viimeksi: 18.1.2023