Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), artiklarna 12,13 och 14

1. Personuppgiftsansvarig 

Nylands förbund, FO-nummer 0201296-1
Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors
Telefon (09) 4757 411,
e-post toimisto@uudenmaanliitto.fi

Kontaktperson för ärenden som gäller registret:
Dataskyddsansvarig

2. Dataskyddsansvarig

Namn: Liisa Setälä
Telefon 040 1681 989, e-post liisa.setala@uudenmaanliitto.fi

3. Avsikten med behandling av personuppgifter

Personuppgifterna används för att verkställa de praktiska arrangemangen i anslutning till förbundets evenemang och för att behandla responsen i anslutning till dem. Registret består av personuppgifter på dem som anmält sig, deltagit i och gett respons på evenemang som Nylands förbund ordnat.

Behandlingen av uppgifter baserar sig på ett medgivande av den som gett uppgifterna.

4. Personuppgifternas innehåll i registret

Namn, e-postadress, adress, telefonnummer, uppgiftsbenämning, organisation, specialdiet, hinderslöshet. För Landskapsparlamentets del samlar man också in deltagarnas födelsedatum. Respons på evenemangen kan ges anonymt.

5. Källa för personuppgifter

De som har anmält sig till, deltagit i och gett respons på ett evenemang.

6. Mottagare av personuppgifter

Sådana anställda vid Nylands förbund som har behörighet till Webropol-programmet har tillgång till uppgifterna i registret. Vid behov kan tillgången till uppgifterna i registret begränsas.

Namn och organisation kan överlåtas till andra deltagare i evenemanget med ifrågavarande persons tillstånd. Personuppgifter kan överlåtas till organisationer eller andra eventuella arrangörer som svarar för evenemangets lokaler och servering.

Personuppgifter i anslutning till evenemang som ordnas i samband med projekt som Nylands förbund förvaltar kan förutom till revisorn även av särskilda skäl överlåtas till finansiären och projektets samarbetspartner.

I övrigt överlåts personuppgifter inte till parter utanför Nylands förbund.

Programleverantören Webropol Oy och dess underleverantörer Nebula Oy och Qumio Oy som tillhandahåller det elektroniska formuläret behandlar uppgifter endast på den personuppgiftsansvarigas begäran.

7. Överlåtelse och överföring av uppgifter till tredje länder och till internationella organisationer

Uppgifterna överlåts inte utanför EU eller EES eller till internationella organisationer, om det är frågan om ett möte som ordnas av en internationell organisation eller ett besök till tredje länder. I sådana fall frågas efter den registrerades samtycke till att personuppgifterna överlåts och den registrerade informeras om riskerna som hänför sig till eventuella brister i dataskyddsnivån.

8. Personuppgifternas förvaringstid

Uppgifterna bevaras i tre månader efter att evenemanget har ordnats. Uppgifterna som berör evenemang som ordnas i anslutning till projekt som Nylands förbund förvaltar bevaras så länge som ifrågavarande programperiod förutsätter att uppgifterna arkiveras.

9. Den registrerades rättigheter

Den registrerade kan när som helst annullera sin anmälan till evenemanget via bekräftelsen som kommit till e-posten. I fråga om landskapsparlamentet iakttas de avbokningsvillkor som gäller deltagaravgift.

Den registrerade kan också ta tillbaka sitt godkännande till att uppgifter behandlas genom att sända ett fritt formulerat meddelande till toimisto@uudenmaanliitto.fi eller som post till Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors.

Den registrerade har rätt att:
•    kontrollera vilka personuppgifter det finns om henne/honom i registret
•    få felaktiga personuppgifter rättade
•    få sina uppgifter avlägsnade ur registret
•    begränsa behandlingen av uppgifterna
•    flytta över uppgifter från ett system till ett annat.

Begäran ska sändas via e-post till toimisto@uudenmaanliitto.fi eller som vanlig post till Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors. Förse meddelandet med hänvisningen ”Begäran om kontroll av uppgifterna i evenemangsregistret”.

Rätten att låta kontrollera sina uppgifter är kostnadsfri en gång om året.

Den registrerade har dessutom rätt att lämna in besvär till dataskyddsombudsmannen.

10. Profilering

Ingen profilering sker och inga andra automatiska beslut fattas med hjälp av registret.

Sidan uppdaterad senast: 11.1.2023