Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), artiklarna 12, 13 och 14

1. Personuppgiftsansvarig

Nylands förbund, FO-nummer 0201296-1
Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors
Telefon (09) 4757 411, e-post fornamn.efternamn@uudenmaanliitto.fi
Kontaktperson för ärenden som gäller registret: dataskyddsombudet

2. Dataskyddsombud

Namn: Liisa Setälä
Telefon: 040 168 1989, e-post: liisa.setala@uudenmaanliitto.fi

3. Avsikt med behandling av personuppgifter

Personuppgifter används för kontakter och arbete med intressentgrupper. Personuppgifter behandlas bland annat i fråga om kontakter i samband med koordination av Nylands FoUI-verksamhet på landskapsnivå och landskapets FoUI-samarbete gällande anmälningar, specialdieter, specialbehov, kontakter, skötsel av ärenden, marknadsföring, rapportering och andra kontakter.

Behandlingen av uppgifter baserar sig på personens samtycke.

4. Innehåll i registrets personuppgifter

Namn, e-postadress, telefonnummer, organisationens namn, uppgifter om specialdieter samt eventuella andra uppgifter.

5. Källa till personuppgifter

Uppgifterna fås av personerna i fråga.

6. Mottagare av personuppgifter

De anställda vid Nylands förbund vars arbetsuppgifter omfattar FoUI-ärenden har tillgång till uppgifterna i registret. Uppgifterna i registret för kontaktuppgifter sparas i en Teams-arbetsmiljö dit man loggar in med personliga användarnamn.

Personuppgifter överlåts inte till parter utanför Nylands förbund.

Personuppgifter i anslutning till evenemang som ordnas i samband med projekt som Nylands förbund förvaltar får dock överlåtas till projektets revisor samt av särskilda skäl till finansiären och projektpartnerna.

7. Överlåtelse och överföring av uppgifter till tredje länder och internationella organisationer

Uppgifter överlåts inte utanför EU/EES-området eller till internationella organisationer.

8. Personuppgifternas förvaringstid

Uppgifter förvaras tills upprätthållandet eller förvarandet av registret för kontaktuppgifter inom nyländsk FoUI-verksamhet inte längre anses vara nödvändigt, tills personen i fråga skriftligen begär att den personuppgiftsansvarige ska radera uppgifterna som gäller honom eller henne eller tills en icke fungerande e-postadress raderas automatiskt.

9. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att:

Begäran ska sändas per e-post till toimisto@uudenmaanliitto.fi eller per post till Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors. Förse meddelandet med hänvisningen ”Begäran om kontroll av uppgifter i registret för intressentgrupper”.

Rätten att låta kontrollera sina uppgifter är kostnadsfri en gång om året.

Den registrerade har dessutom rätt att anföra besvär hos dataombudsmannen.

10. Profilering

Det sker ingen profilering och det fattas inte heller några andra automatiska beslut med stöd av registret.