Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Ett smart Nyland har resursvisdom

Nyländska innovationsaktörer är föregångare i att utveckla ett resurssmart och klimatneutralt samhälle som är bra för sina invånare och företag samt för den omgivande naturen.Den starka kompetensen i vår region samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI) bygger välfärd och livskraft genom en smart resursanvändning.

De viktigaste utvecklingstemana ingår i Nylands strategi för smart specialisering som heter Resurssmart Nyland. Strategin påskyndar landskapets hållbara tillväxt och styr medel till den.

Med resursvisdom avses att olika resurser ska användas med eftertanke och framförhållning på ett sätt som främjar välfärd och hållbar utveckling. Genom att koncentrera sig på styrkorna kan man få mera ut av forskning och innovationer.

Strategins internationella varumärke heter Helsinki Smart Region.

Du kan ladda ner Pdf-filen genom att klicka på ”Download” uppe i hörnet till vänster. Om du har en mobil apparat, öppna först filen till helskärmsläge genom att klicka på ”Fullscreen” i mitten.

Resursvisdom är ett paraplytema för tre teman

I strategin för smart specialisering ingår tre strategiska teman under paraplytemat för resursvisdom:

Klimatneutralitet

Människornas stad eller en smidig vardag

Med människornas stad avses sådan stadsutveckling som genererar en smidig vardag och invånarnas välfärd. Viktiga ärendehelheter är färdsätt, boende, stadsplanering, mat och hälsotjänster samt stöd för företagare. Nyland är känt speciellt för sina smarta stadslösningar.

Aktuella teman i fråga om färdsätt är resekedjor, resor mellan centrum och lösningar för gång- och cykeltrafik. Andra utvecklingsteman är nya slags tjänster, digitalisering och digitala hubbar, kreativa branscher samt cybersäkerhet, utbildning och kompetens.

Förnyelse i industrin och innovativa tjänster

Temat omfattar funktioner som stöder förnyelsen i olika branscher. I Nyland finns det mycket kompetens inom högteknologi som möjliggör den industriella omvälvningen. Fokus ligger på innovationer och tjänster som grundar sig på digitala lösningar, utveckling av öppna data, utveckling av regional logistik och ny teknik.

Objekt för samutvecklingen ”Staden som tjänst” är i synnerhet hälsoteknologi och individualiserad hälsa, artificiell intelligens, virtuell och ökad verklighet, cleantech, fintech, edutech och kvantteknologi i tillämpliga delar.

Nyland utgör grunden för FoUI-verksamheten i Finland

I Nyland bedrivs över hälften av landets forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. I en jämförelse som mäter de europeiska regionernas innovationsförmåga och de regionala innovationssystemens prestanda (Regional Innovation Scoreboard 2023(Du går över till annan tjänst)) placerar sig Nyland på andra plats.

FoUI-verksamheten i Nyland

3,9

miljarder euro FoUI-utgifter i Nyland

49 %

andel av hela landets FoUI-verksamhet

39000

arbetsplatser inom FoUI-sektorn

Nylands FoUI-utgifter uppgick till 3,886 miljarder euro år 2021. Företagens andel av de totala utgifterna var 69,8 procent, högskolesektorns andel 18,6 procent och den offentliga sektorns andel 11,6 procent. Av Finlands FoUI-aktörer jobbar 45 procent i Nyland.

Regeringen har ställt som mål att öka Finlands forsknings-, utvecklings- och innovationsutgifters (FoUI) andel av bruttonationalprodukten från nuvarande 2,7 procent till fyra procent fram till 2030. För att detta mål ska uppnås borde Nylands FoUI-utgifter vara minst fem procent. 

Nylands aktiva FoUI-nätverk omfattar en stor grupp aktörer. Viktiga aktörer i verkställandet av Nylands strategi för smart specialisering är kommunerna och företagen samt följande aktörer inom FoUI-ekosystemet:

Nyland är en föregångarregion där vi hittar lösningar för globala utmaningar genom samarbete.

Antti Vasara, ordförande för ledningsgruppen för smart specialisering, verkställande direktör för Teknologiska forskningscentralen VTT

Fokus på stärkande av spetskompetensen och investeringar från EU-nivå

I Nyland stärker man forskning och innovationer på EU-nivå. I samarbete med regionens FoUI-aktörer bildar Nylands förbund en strategisk lägesbild samt planerar hur landskapets FoUI-verksamhet svarar på EU:s mål samt hur man får ännu bättre möjligheter att få finansiering från strategiska finansieringsprogram.

Under hösten och vintern kommer det att utarbetas en lägesbild som kartlägger nuläget och en framtidsorienterad färdplan. Till arbetet med att upprätta en gemensam vision och färdplan bjuds in en stor skara regionala FoUI-aktörer i form av enkäter, intervjuer och rundabordsdiskussioner. Målet är att klarlägga det arbete som redan görs av de regionala aktörerna samt att stärka och effektivera samarbetet i landskapet i synnerhet i förhållande till EU:s målsättningar, finansieringsprogram och partnerskap.

I arbetet med att upprätta en lägesbild och färdplan medverkar konsultbyrån Spinverse som har specialiserat sig på EU-finansiering och innovationer. Konsultbyråns underleverantör är MDI, konsultbyrå för regionutveckling. Arbetet kommer att färdigställas och resultaten publiceras i början av år 2024.

Projektverksamhet betonas i utvecklings- och innovationsarbetet

FoUI-arbetet baserar sig framför allt på projekt som får stöd ur olika finansieringskällor. De nyländska aktörerna är med i europeiska, nationella och regionala projekt.

De projekt och utvecklingshelheter som genomför Nylands strategi för smart specialisering presenteras på webbplatsen Helsinkismart.fi(Du går över till annan tjänst).

Centrala finansieringskällor för FoUI-verksamhet:

Sidan uppdaterad senast: 24.4.2024