Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), artiklarna 12, 13 och 14

1. Personuppgiftsansvarig 

Nylands förbund, FO-nummer 0201296-1
Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors
Telefon (09) 4757 411, e-post fornamn.efternamn@uudenmaanliitto.fi
Kontaktperson för ärenden som gäller registret: dataskyddsombudet

2. Dataskyddsombud

Namn: Liisa Setälä
Telefon: 040 168 1989, e-post: liisa.setala@uudenmaanliitto.fi

3. Avsikt med behandling av personuppgifter

Personuppgifterna används för genomförande av praktiska arrangemang i anslutning till webbinarier. Registret består av personuppgifter för personer som har anmält sig till och som har deltagit i webbinarier som arrangeras av Nylands förbund.

Behandling av uppgifter baserar sig personens samtycke.

4. Innehåll i registrets personuppgifter

Namn, e-post, organisation.

Dessutom samlar förbundet eventuellt in uppgifter om personers adress, bransch och arbetsbeteckning.

5. Källa till personuppgifter

Personer som anmält sig till och deltagit i webbinarier.

6. Mottagare av personuppgifter 

Anställda vid Nylands förbund har tillgång till registeruppgifterna. Vid behov kan tillgången till registeruppgifterna begränsas.

Namn och organisation är synliga för övriga deltagare i Teams-webbinarier samt i eventuella inspelningar av webbinarierna.

Personuppgifter i anslutning till evenemang som ordnas i samband med projekt som Nylands förbund förvaltar kan förutom till revisorn även av särskilda skäl överlåtas till finansiären och projektets samarbetspartner.

I övrigt överlåts personuppgifter inte till parter utanför Nylands förbund.

7. Överlåtelse och överföring av uppgifter till tredje land och internationella organisationer

Uppgifter överlåts inte till parter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer, förutom om det är fråga om ett möte som ordnas av en internationell organisation eller ett besök i tredje land. I sådana fall ska den registrerade ombes ge sitt uttryckliga samtycke till överföring av personuppgifter, och han eller hon ska informeras om risker som beror på en eventuellt bristfällig dataskyddsnivå.

8. Personuppgifternas förvaringstid

Uppgifterna bevaras i högst tre månader efter att evenemanget har ordnats. Uppgifter om evenemang i anslutning till projekt som Nylands förbund förvaltar bevaras under den arkiveringstid som förutsätts av respektive finansieringsprogram.

9. Den registrerades rättigheter

Den registrerade kan när som helst återta sin anmälan. Den registrerade kan också återta sitt godkännande till att uppgifter behandlas genom att sända ett fritt formulerat meddelande till toimisto@uudenmaanliitto.fi eller per post till Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors.

Den registrerade har rätt att:

Begäran ska sändas per e-post till toimisto@uudenmaanliitto.fi eller per post till Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors. Förse meddelandet med hänvisningen ”Begäran om kontroll av uppgifter i Teams-webbinarieregistret”.

Rätten att låta kontrollera sina uppgifter är kostnadsfri en gång om året.

Den registrerade har dessutom rätt att anföra besvär hos dataombudsmannen.

10. Profilering

Det sker ingen profilering och det fattas inte heller några andra automatiska beslut med stöd av registret.

Sidan uppdaterad senast: 11.1.2023