Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), artiklarna 12, 13 och 14

1. Personuppgiftsansvarig 

Nylands förbund, FO-nummer 0201296-1
Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors
Telefon (09) 4757 411, e-post toimisto@uudenmaanliitto.fi
Kontaktperson för ärenden som gäller registret: dataskyddsansvarig

2. Dataskyddsansvarig

Namn: Liisa Setälä
Telefon 040 1681 989, e-post liisa.setala@uudenmaanliitto.fi

3. Avsikten med hantering av personuppgifter

Personuppgifterna används för att genomföra nätenkäter och för att behandla responsen i anslutning till dem.

Registret består av personuppgifter som getts av dem som deltagit i eller svarat på enkäter.

Behandlingen av uppgifter baserar sig på ett medgivande av den som gett uppgifterna.

4. Personuppgifternas innehåll i registret

Namn, e-postadress, postadress, yrkesbeteckning, organisation. Respons på enkäter kan ges anonymt.

5. Källa för personuppgifter

Uppgifter som getts av dem som deltagit i enkäter.

6. Mottagare av personuppgifter 

Tillgång till uppgifterna i registret har sådana anställda vid Nylands förbund som har behörighet till Webropol-programmet. Vid behov kan tillgången till uppgifterna i registret begränsas.

Namn och organisation kan överlåtas till projektpartner med ifrågavarande persons tillstånd. 

Personuppgifter i anslutning till enkäter som genomförs i samband med projekt som Nylands förbund förvaltar kan förutom till revisorn även av särskilda skäl överlåtas till finansiären och projektets samarbetspartner.

I övrigt överlåts personuppgifter inte till parter utanför Nylands förbund.

Programleverantören Webropol Oy och dess underleverantörer Nebula Oy och Qumio Oy som tillhandahåller det elektroniska formuläret behandlar uppgifter endast på den personuppgiftsansvarigas särskilda begäran.

7. Överlåtelse och överföring av uppgifter till tredje länder och till internationella organisationer

Uppgifter överlåts inte utanför EU- eller EES-gränser.

8. Personuppgifternas förvaringstid

Uppgifterna förvaras tills slutet av året. Uppgifterna som berör projekt som Nylands förbund förvaltar bevaras under den arkiveringstid som finansieringsprogrammet kräver.

9. Den registrerades rättigheter

Den registrerade kan när som helst annullera sin anmälan via bekräftelsen som kommit till e-posten. Den registrerade kan också ta tillbaka sitt godkännande till att uppgifter behandlas  genom att sända ett fritt formulerat e-postmeddelande till toimisto@uudenmaanliitto.fi eller som post till Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors. 

Den registrerade har rätt att:

Begäran ska sändas via e-post till toimisto@uudenmaanliitto.fi eller som post till Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors. Förse meddelandet med hänvisningen ”Begäran om kontroll av enkätregistrets uppgifter”.

Rätten att låta kontrollera sina uppgifter är kostnadsfri en gång om året.

Den registrerade har dessutom rätt att lämna in besvär till dataskyddsombudsmannen.

10. Profilering

Ingen profilering sker eller inga andra automatiska beslut fattas med hjälp av registret.