Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Årliga utmärkelser till nyländska toppaktörer

Vi belönar årligen framgångsrika nylänningar. Vi delar ut

Vi öppnar alltid ansökningsomgången för priserna på våren. Juryernas val offentliggörs på hösten. Priserna beviljas för följande kalenderår. Kom med och föreslå mottagare till priserna!

Förra gången belönades företagen Lamor (Mika Pirneskoski), som utvecklar plaståtervinning, Delipap (Sanna Karhu ja Oskari Nuortie), som är känt för sina hygienprodukter och IOTOI(Johnny Holmström), som omvandlar spillvärme till fjärrvärme.

Temat för Nyländskt företagspriset är ansvar

Ansökan om Nyländskt företagspris pågår fram till den 15 augusti. Den här gången är företagens ansvarsfullhet och genomslagskraft avgörande för valet av pristagare. Det finns tre priskategorier som är små- och medelstora företag, uppstartsföretag och företag inom cirkulär ekonomi. Priserna beviljas av en jury med representanter från Nylands förbund, regionens företagarorganisationer och NTM-centralen.

Genom företagspriset vill man lyfta fram nyländska toppförmågor. Målet med priset är att öka uppskattningen för företag, locka till entreprenörskap och uppmuntra företagen till tillväxt. Vem som helst kan lämna in förslag, även företaget självt.

Vad gör ett företag ansvarigt?

Ett ansvarsfullt företag agerar på ett så hållbart sätt som möjligt samtidigt som det strävar efter en lönsam affärsverksamhet: Företaget utvecklar lösningar för samhällets behov, erbjuder arbetsplatser och beaktar också miljön.

Inom uppstartskategorin bedöms dessutom hur innovativ affärsidén är, skalbarhet och företagarteamets trovärdighet samt utsikter för tillväxt och internationalisering. Inom kategorin för cirkulär ekonomi bedöms också nya lösningar för cirkulär ekonomi och deras genomslagskraft.

Föreslå kandidater! 

Föreslå kandidater till företagspriset genom webbformuläret nedan senast 15.8.2023 Ett gemensamt urvalskriterium är den här gången företagets ansvarsfullhet och genomslagskraft i verksamhetsmiljön. Vem som helst kan lämna in förslag, även företaget självt. Vi önskar att förslagen är fritt formulerade, välmotiverade och kortfattade. Bekanta dig först med urvalskriterierna nedan. 

 • Ansökningstiden är 12.4−15.8.2023. Kandidater kan föreslås genom ett webbformulär, och vid bedömningen betonas de framgångar som uppnåtts under de senaste åren. 
 • Det finns tre priskategorier som är små- och medelstora företag, uppstartsföretag och företag inom cirkulär ekonomi. 
 • Ett gemensamt urvalskriterium är den här gången företagets ansvarsfullhet och genomslagskraft i verksamhetsmiljön. Dessutom bedöms följande kriterier i alla kategorier:
  1. Hur originell företagets verksamhetsidé och affärsidé är 
  2. Kontinuerlig utveckling av verksamhet, produkter eller tjänster 
  3. Behärskad och lönsam tillväxt av företagsverksamhet 
  4. Företagets inverkan på utbudet av produkter eller tjänster, sysselsättning och internationalisering inom sitt verksamhetsområde 
  5. Företagets framtidsutsikter 
  6. Aktivt grepp om främjande av entreprenörskap och samarbete mellan företagare eller främjande av annan samhällelig verksamhet. 
 • Inom uppstartskategorin bedöms dessutom hur innovativ affärsidén är, skalbarhet och företagarteamets trovärdighet samt utsikter för tillväxt och internationalisering. 
 • Inom kategorin för cirkulär ekonomi bedöms också nya lösningar för cirkulär ekonomi och deras genomslagskraft. Verksamheten ska basera sig helt eller delvis på affärsmodeller inom cirkulär ekonomi. Exempel på dessa är: delningsplattformar, resurseffektivitet, återvinning, förnybarhet, förlängning av produktens livscykel och produkt som tjänst. 
 • Valet görs av en jury med sakkunniga från Nylands förbund, Nylands, Huvudstadsregionens och Helsingfors Företagare samt Helsingforsregionens handelskammare och NTM-centralen i Nyland. År 2023 är juryns ordförande Tommo Koivusalo vid Helsingforsregionens handelskammare. 
 • Priset beviljas i form av ett diplom. Priset beviljas för följande kalenderår, varvid pristagaren kan utnyttja utmärkelsen i sin egen kommunikation under hela året. 
Titta på video där de premierade företagen presenteras (på finska).

Dessa företag har vi redan premierat

Det nyländska företagspriset har delats ut sedan 1993. Namnet på priset uppdaterades år 2022. Priset hette tidigare Årets nyländska företag. Också namnen på priskategorierna har varierat lite. Under vissa år har vi också delat ut hedersomnämnanden. År 2019 ändrades belöningspraxisen så, att utmärkelsen alltid beviljas för följande kalenderår. Därför belönades inga företag år 2019.

Vi premierar årligen nyländska toppaktörer tillsammans med våra partner. Valen baserar sig på förslag som har getts av medborgare.

Förra gången delades priset ut till Hanna Yli-Tepsa och Johanna Almark som ökar människors medvetenhet om klimatförändringen genom musik.

Nylandsprisets tema är kulturarv

Nylands förbund söker igen kandidater till Nylandspriset. Den här gången belönas sådant arbete som gjorts för att främja nyländskt samarbete, kultur och ekologiskt hållbarare levnadssätt i landskapet. Vem som helst kan nominera kandidater fram till den 15 augusti. Priset beviljas till en person, sammanslutning, organisation, kommun eller ett företag som får 5 000 euro som stöd för sin verksamhet. 

Nylandspriset delas ut som erkänsla för ett arbete där man genom kulturarv främjar en övergång till hållbara levnadssätt. Nyland är ett landskap för växelverkan och möten, och vid valet uppskattas fördomsfria verksamhetsmodeller inom kultur-, företags- eller organisationsverksamhet. Uppfinningsrikedom, mod och samarbete är ett trumfkort.

Vad är kulturarv?

Kulturarv uppstår som resultat av mänsklig verksamhet, i växelverkan med miljön. Det berättar om förändringar i värden, föreställningar, kunskaper, färdigheter och traditioner. Ett kulturarv kan vara något materiellt, immateriellt eller digitalt. Det förnyas, bevaras och överförs till kommande generationer.

Arvet som lever i tiden är mångfasetterat och något som utvecklas. Det är agerande, färdigheter och berättelser som skapar samhörighet och välfärd. En del av det levande, immateriella kulturarvet är till exempel valborgsmjöd, karaoke, surdegsbakning, innovationer som främjar en hållbar framtid och färdigheter i naturen. En del av det materiella kulturarvet är till exempel byggnader, landskapsanvändning och offentlig konst. Till det digitala kulturarvet hör till exempel olika appar och plattformar, mobila spel och diskussionsforum på nätet. 

Föreslå kandidater! 

Föreslå kandidater till Nylandspriset genom webbformuläret nedan senast 15.8.2023 Den här gången är temat kulturarv och hållbar utveckling. Vem som helst kan föreslå kandidater. Vi önskar att förslagen är fritt formulerade, välmotiverade och kortfattade. Bekanta dig först med urvalskriterierna nedan. 

 • Ansökningstiden är 12.4−15.8.2023. Kandidater kan föreslås genom ett webbformulär, och vid bedömningen betonas de framgångar som uppnåtts under de senaste åren.
 • Priset kan tilldelas en person, gemenskap, organisation, företag eller kommun.
 • Den här gången är temat kulturarv och hållbar utveckling. Förutsättningen för priset är att pristagaren genom sin egen verksamhet eller innovation har främjat utvecklingen av Nyland, förbättrat nylänningarnas livskvalitet eller berikat den lokala identiteten på ett särskilt kreativt sätt. 
 • Vid valet uppskattas ny praxis i vardagen, på arbetet, inom hobbyverksamhet eller inom organisationsfältet. Uppfinningsrikedom och mod är en trumf. Partipolitisk verksamhet kan inte ligga som grund för priset. 
 • Valet görs av en jury med sakkunniga från Nylands förbund, Helsingfors universitet, Yles regionalredaktion i Nyland, Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf, Centret för konstfrämjande, Museiverket, Helsingforsregionens handelskammare samt SOSTE Finlands social och hälsa rf. 
 • Priset består av ett diplom och en penningbelöning på 5 000 euro för att stödja pristagarens verksamhet. Priset beviljas för följande kalenderår, varvid pristagaren kan utnyttja utmärkelsen i sin egen kommunikation under hela året. 

Vem har fått priset förut?

Nylandspriset har delats ut sedan 1982. Tidigare hette priset Årets nylänning och det tilldelades en person. Senare utvidgades priset så att det också kan gälla en aktör eller sammanslutning och namnet på priset ändrades till Nylandspriset. Priset delades inte ut under åren 2007−2011. Nylandspriset 2021 delades inte ut på grund av coronaläget.

Sidan uppdaterad senast: 6.6.2023