Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Påverkan i fråga om artikel 6 i EU:s restaureringsförordning

EU och dess medlemsländer har i strategin för biologisk mångfald förbundit sig till att vända den biologiska mångfaldens utveckling i en positiv riktning före 2030. Målen har preciserats i förordningen om restaurering av natur som är under beredning och i förordningens artikel 6 som gäller städer. 

Enligt kommissionens förslag skulle samma stela skyldigheter gälla sinsemellan mycket olika europeiska städer. I Finland skulle detta försvåra städernas hållbara tillväxt och leda till en splittrad stadsstruktur som är skadlig för naturen och klimatet. Målet om att främja den biologiska mångfalden är i och för sig viktigt och detta mål genomförs redan på många olika sätt både nationellt och lokalt. 

På hösten 2023 pågår trepartsmöten (trilogmöten) mellan kommissionen, parlamentet och rådet som gäller förändringar som ska göras i restaureringsförordningen. När det gäller avsnittet om städer har rådet och parlamentet föreslagit sinsemellan enhetliga förändringar som bättre beaktar städernas olika karaktärer. 

Korrigeringsförslag för artikel 6

De största städerna i Finland, flera landskapsförbund och Finlands Kommunförbund har uttryckt sin starka oro för innehållet i utkastet till förordning. Ett gemensamt ställningstagande publicerades i maj och gruppen av undertecknare utökades i juni 2023.

Vi föreslår att artikel 6 ändras enligt följande principer:

  • Artikeln ska tillåta mer utrymme för att beakta de lokala förhållandena.
  • Det behövs ett tröskelvärde för städernas skyldigheter att bevara och öka grönarealen.
  • Städernas biodiversitet och gröna infrastruktur ska ökas i alla medlemsstater.

Helsingfors, Esbo och Vanda samt Nylands, Päijänne-Tavastlands och Kymmenedalens förbund publicerade ett gemensamt ställningstagande i januari 2023. 

  • Europeiska kommissionen publicerade sommaren 2022 sitt förslag till förordning om restaurering av natur som har som mål att förbättra naturens tillstånd och mångfald.  
  • Artikel 6 i restaureringsförordningen gäller städer. I Finland skulle 63 kommuner omfattas av artikeln.    
  • Hälften av de nyländska kommunerna skulle omfattas av artikeln: Hangö, Raseborg, Lojo, Högfors, Esbo, Grankulla, Helsingfors, Vanda, Kervo, Träskända, Tusby, Hyvinge och Borgå.   
  • Behandlingen av restaureringsförordningen fortsätter på EU-nivå. Nylands förbund strävar tillsammans med regionens kommuner och andra aktörer efter att påverka innehållet i artikel 6 under åren 2023. 

Sidan uppdaterad senast: 21.9.2023