Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Alternativa framtidsscenarier skisserades upp: Vad för slags utveckling borde man vara beredd på i Nyland?

Man har under hösten och vintern arbetat med scenarier där man har dryftat alternativa nyländska framtider på lång sikt. Med hjälp av tre scenarier har man beskrivit olika slags utvecklingsspår och fenomen i förändring.

Scenarierna är tillspetsade exempel på vart olika utvecklingsspår i världen kan leda. Inget av dem antas gå i uppfyllelse som sådant, men de hjälper en att bilda sig en uppfattning om möjliga framtider. Scenarierna bjuder på ingredienser som kan användas i arbetet med landskapsprogrammet för åren 2022–2025 och för att bygga upp beredskap inför en osäker framtid samt för att påverka framtiden och stödja beslutsfattandet och regionutvecklingsarbetet.

Utöver arbetet med scenarierna utredde man hur megatrender och samhälleliga spänningar påverkar Nyland. Man har bland annat beaktat den teknologiska utvecklingen, globaliseringen, befolkningsutvecklingen, regionutvecklingen och polariseringen i samhället.

Då man jobbade med scenarierna satte man starkt fokus på den nyländska framtiden i stället för på utvecklingsriktningar som gäller hela Finland eller globalt. Arbetet har gjorts i workshoppar med 59 deltagare från andra nyländska organisationer, personer som är engagerade i regionens utveckling och som är intresserade av framtiden. Scenarioarbetet har genomförts av Nylands förbund i samarbete med Demos Helsinki.

Nycklar till nyländsk framgång i framtiden

Då man jobbade med scenarierna identifierade man fem utmaningar och möjligheter som framdeles bör beaktas såväl i Nyland som i övriga Finland och i hela världen. Utgångspunkt för all verksamhet är att lösa den tredelade ekologiska krisen, dvs. klimatuppvärmningen, den alltför stora förbrukningen av naturresurser och bortfallet av naturens mångfald.

Att Nyland utvecklas och växer hållbart som landskap är också en nyckel till framgång i framtiden. Grunden till ekonomisk framgång utgörs av de globala utmaningarna och en mångsidig näringsstruktur. En central nyländsk resurs är dess kunniga och bildade befolkning. Nyland förnyas via internationalisering och tillväxt.

Tre föreställda framtider

Scenarierna tar avstamp i alternativa antaganden om hur uppvärmningen av klimatet framskrider, och därutöver har man beskrivit befolknings- och regionstrukturen, ekonomin och sysselsättningen samt opinionsklimatet generellt sett. Här nedan presenteras tre scenarier för Nyland fram till år 2050.

Statsledd grön omställning

I ett Nyland som snabbt har genomfört en grön omställning råder full sysselsättning på grund av att folkökningen är långsam. Att man har lyckats genomföra en snabb omställning har fört med sig att statsledningen har tagit ett fastare grepp om samhällena både i Finland och i världen i övrigt.

 • Med hjälp av aktiva åtgärder lyckas man hålla uppvärmningen av klimatet på 1,5°C. Tack vare hållbar livsmedelsproduktion och markanvändning undviker man naturförlust.
 • Kina han övertagit rollen som nummer ett i världsekonomin, och dess politiska inflytande är avsevärt. EU har sönderfallit på grund av interna motsättningar.
 • Nyland besväras av arbetskraftsbrist, och genom stram kontroll råder full sysselsättning. Nyland är sammanlänkat med den globala ekonomins nätverk.
 • En central utmaning för Nyland: missnöje med samhällets demokratiutveckling, med försvagade individuella rättigheter och med rättvisan i den gröna omställningen.

Den globala ekonomins lokomotiv

Ett Nyland som har upplevt kraftig folkökning och internationalisering är lokomotiv för global ekonomisk och teknologisk utveckling. Det har skett ett uppvaknande i världen i fråga om klimatkrisen, låt vara sent. Reaktionen på klimatkrisen har skett med hjälp av globalt samarbete, vilket har lyckats tack vare det stabila läget i internationell politik och tack vare nya teknologiska lösningar.

 • Klimatuppvärmningen uppgår till 2°C. Teknologi och människoarbete ersätter naturliga ekosystem.
 • Den internationella arbetsfördelningen inom den globala ekonomin har befästs, och den internationella politiska situationen har hållits någorlunda stabil.
 • Branscherna och nybyggnationen har koncentrerats till huvudstadsregionen. Folkmängden har ökat kraftigt till 2,7 miljoner personer på grund av både arbetskraftsinvandring och klimatflykt.
 • En central utmaning för Nyland: att få människor med olika slags bakgrund att anpassa sig till den lokala livsstilen; förändringar i den lokala livsstilen.

En alltmer sluten gemenskap

Nyland, som är omgivet av ekologiska kriser, klarar sig med hjälp av cirkulär ekonomi, lokal produktion och social gemenskap. Till följd av kriserna understryks runt om i världen vikten av grannlandsrelationer, lokala ekonomiska områden och cirkulär ekonomi.

 • Klimatuppvärmningen uppgår till 3°C. Ekosystemens kollaps och de extrema väderfenomenen medför livsmedels-, vatten-, resurs-, hälso- och energikriser.
 • På grund av kriserna är det spänt i geo- och handelspolitiken. Det är fullt med konkurrerande block och hybridpåverkan i världen. Den materiella levnadsstandarden och den förväntade livslängden har överallt sjunkit.
 • De små centrumen ökar i betydelse även om invandringen till de stora städerna jämnar ut utvecklingen. På grund av den internationella nettoinflyttningen har man en folkökning som ger en befolkning på 2,2 miljoner personer.
 • Människors oro för framtiden har ökat. Det leder till att man söker skydd i lokala gemenskaper som bidrar till att människor upplever att de klarar sig kriserna till trots.

Läs rapporten Nyland 2050 – Tre framtidsscenarier (på finska)

Upplysningar:

Rosa Tuomi

Sakkunnig

+358 50 563 0375

Framsynsarbete, utbildningspolitik, Nylandsprogrammet

Nyckelord:

Framsyn