Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

De nyländska impedimentens beskogningspotential synas

Klimatexperter som har deltagit i Climate-KIC-programmet har i ett grupparbete tagit sig an en utmaning från Nylands förbund och Ingå kommun gällande beskogning av obrukbar mark, det vill säga impediment. 

Arbetet syftade till att utreda hur man skulle kunna gå till väga för att preliminärt identifiera kommunägda markområden med den bästa beskogningspotentialen, så att resurser för utredning av konkreta beskogningsprojekts naturvärden skulle kunna inriktas på rätt sätt. Gruppen tog itu med utmaningen genom en omfattande intervjurunda och en analys av geodata. 

Gruppen kom underfund med att avgöranden angående impediment är mycket mångfacetterade och att beskogningsprojekt kräver långa utrednings- och beslutsprocesser, bland annat för miljökonsekvensernas skull. Alla impediment är nämligen inte otjänliga, utan kan vara viktiga oaser med hänsyn till den biologiska mångfalden. Under resans gång vidgades utredningens fokus till att omfatta hur impediment ska definieras och hur man i Nyland borde se på att de utvecklas. Nylands förbunds experter fortsätter att studera frågan. 

På basis av gruppens och Nylands förbunds preliminära utredningar finns det ganska lite impediment som kan tänkas lämpa sig för beskogning i Nyland. Beskogning kan således inte i någon större utsträckning användas för att utöka kolsänkan i de nyländska skogarna och kan inte i stor skala kompensera inverkan av avskogning. Den sammanlagda beskogningspotentialen är ungefär 5 000 hektar, vilket till storleksordningen motsvarar de fem senaste årens avskogning (källa: Skogscentralen). 

Läs pionjärernas utredning (på engelska, pdf)

Vad då för Climate-KIC? 

Nylands förbund har sedan 2014 varit med i Climate-KIC, som är Europas största partnerskapsprogram med inriktning på klimatförändringen. Verksamheten är koncentrerad till Pioneers into Practice-programmet, som har gett klimatexperter tillfälle att delta i internationellt arbetsplatsutbyte på europeisk nivå. 

Till Pioneers into Practice-programmets kursavsnitt hör ett grupparbete där de medverkande klimatexperterna tar sig an praktiska klimatrelaterade utmaningar. Coronaåret 2020 var det sista då programmet genomfördes i denna omfattning och med kraftigt stöd från Europeiska institutet för innovation och teknik EIT. 

Ytterligare upplysningar: 

Simo Haanpää

Sakkunnig i klimatfrågor

+358 50 525 5706

Anpassning till och stävjande av klimatförändringen, projekten Regions4Climate och Canemure

Silja Aalto

Miljösakkunnig, arbetsledig

+358 50 303 5952

Naturens mångfald och rekreationsbruk, grönstruktur och ekosystemtjänster